Regeling ter uitvoering van voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s BES

Geldend van 23-12-2010 t/m heden

Regeling ter uitvoering van voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s BES

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage behorende bij de Regeling ter uitvoering van voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s BES

Gelezen:

het verzoek van ...... te .........;

 

Overwegende:

dat voor het voortgezet onderwijs in het vak ... geen bewijs van bekwaamheid is aangewezen; gelet op:

artikel 36, vierde lid van de Wet voortgezet onderwijs BES;

 

Gezien:

het advies van de inspectie;

 

V E R K L A A R T:

 

dat te rekenen van .....................................

 

aan de heer/mevrouw ...............................,

 

geboren .............. te ............op grond van zijn/haar buiten de voormalige Nederlandse Antillen behaalde getuigschrift/diploma .................................................., behaald aan ..........................., d.d. ....................... de bevoegdheid wordt verleend tot het geven van voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de/het vak(ken) ........................ aan de in de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet voortgezet onderwijs BES met de/het codenummer(s) .................. aangeduide soorten van onderwijs.

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Terug naar begin van de pagina