Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra

Geldend van 22-12-2010 t/m heden

Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Op basis van de beleidsregels:

  • kostenbedragen DBC’s medisch specialistische zorg A-segment (BR/CU-2009);

  • DBC-tarieven en overige tarieven medisch specialistische zorg (BR/CU-2012);

  • Honorariumbedragen DBC’s medisch specialistische zorg (BR/CU-2011);

  • Trendmatige aanpassing kostenbedragen A-segment (CI-1122);

  • Afronding tarieven (CU-002/CA-364).

En gelet op artikel 35 jo. artikel 52 lid 5 van de Wmg;

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

instellingen voor medisch specialistische zorg, niet zijnde gebudgetteerde instellingen voor medisch specialistische zorg (voorheen: zelfstandige behandelcentra)

en

zelfstandig buiten instellingen voor medisch specialistische zorg werkzame zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden, te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van vaststellen van een tarief/prestatiebeschrijving door de Nederlandse Zorgautoriteit voor het desbetreffende specialisme.

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-) verzekerden

declaratievoorschriften:

met inachtneming van de declaratievoorschriften zoals opgenomen in de regeling ‘Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch-specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief:

maximaal de honorarium- en kostenbedragen geldend voor het van toepassing zijnde specialisme en voor de desbetreffende prestatie, zoals vermeld in de DBC-tarieventabel op de website van de NZa in rekening mogen worden gebracht.

Deze bedragen zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Indien en voor zover voor het leveren van een prestatie een WBMV-vergunning is vereist, mag deze prestatie alleen gedeclareerd worden indien de instelling voor medisch specialistische zorg over die vergunning beschikt.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

J.E.W. Vrijhoeven,

unitmanager tweedelijns somatische zorg.

Terug naar begin van de pagina