Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2010, nr. DMO/OHW-U-3031548, houdende het verlenen van mandaat aan het bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om subsidies te verstrekken voor activiteiten in relatie tot de Tweede Wereldoorlog (Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei van 30 september 2010;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. het Comité: Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei voor de Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding;

 • c. het subsidiebeleid: het beleid van de minister voor het verstrekken van subsidies voor de activiteiten educatie, reünies en lotgenotencontacten in relatie tot de Tweede Wereldoorlog.

Artikel 2

 • 1 De minister verleent aan de voorzitter van het bestuur van het Comité mandaat met betrekking tot het verstrekken van projectsubsidies op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies voor activiteiten die passen binnen het subsidiebeleid.

 • 2 De voorzitter van het bestuur van het Comité is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan personen binnen de organisatie op het niveau van de directie of ten hoogste één niveau lager tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

 • 3 Een beslissing op bezwaar wordt door een andere persoon genomen dan de persoon die het besluit heeft genomen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

 • 1 De gemandateerde ondertekent een in mandaat genomen besluit met gebruikmaking van de formulering:

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze,

  (functie, handtekening en naam van de ondertekenaar).

 • 2 Het Comité stuurt de minister een afschrift van elk besluit.

Artikel 4

Het Comité richt de administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina