Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011

[Regeling vervallen per 01-03-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 28-02-2011

Regeling van het College voor examens van 8 december 2010, nummer Cve-10.1343, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor de januari examens in het kader van het project meerdere examenmomenten (PME) voor het centraal examen vwo, havo, vmbo 2011 (Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011)

Artikel 1. Centrale examens januari 2011

[Vervallen per 01-03-2011]

De Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen, van 24 maart 2010, kenmerk CvE-10.0362, is onverkort van toepassing op de januari examens in het kader van het Project Meerdere Examenmomenten (PME) voor het centraal examen vwo, havo, vmbo 2011.

Artikel 2. Vakspecifieke regels en beoordelingsmodel

[Vervallen per 01-03-2011]

De vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel bij iedere toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c en d, van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen worden door het College voor examens voor de januari examens in het kader van het project meerdere examenmomenten (PME) voor het centraal examen vwo, havo en vmbo 2011 vastgesteld voor elk van de vakken zoals vermeld in de bijlage bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van die bijlage.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2011]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011, is geldig voor de januari examens in het kader van het project meerdere examenmomenten (PME) voor het centraal examen vwo, havo en vmbo 2011, en vervalt met ingang van 1 maart 2011.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-03-2011]

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De vakspecifieke regels en beoordelingsmodellen per toets bedoeld in artikel 2 van deze regeling, worden bekend gemaakt op de in de bij deze regeling vastgestelde bijlage onder 2 opgenomen wijze.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2011]

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011, van 8 december 2010, nummer cve-10.1343

[Vervallen per 01-03-2011]

Bekendmaking van (vastgestelde) vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen per toets en de daarbij behorende scores.

[Vervallen per 01-03-2011]

  • 1. Voor wat betreft de vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen per toets en de daarbij behorende scores geldt:

    De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij de tabellen 1, 2 en 3 worden niet eerder openbaar gemaakt dan nadat het College voor examens heeft vastgesteld dat de betreffende opgaven niet meer onderdeel van een toets van een centraal examen zullen uitmaken.

  • 2. Bekendmaking van de volledige correctievoorschriften voor de vakken, aangegeven in de tabellen, vindt plaats:

    Door toezending van de beoordelingsnormen aan de commissie staatsexamens VO van het College voor examens nadat het desbetreffende examen is afgelegd door de kandidaten van wie de corrector het werk moet beoordelen.

Tabel 1

[Vervallen per 01-03-2011]

Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

[Vervallen per 01-03-2011]

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens voorbereidend wetenschappelijk onderwijs centraal examen januari 2011 worden vastgesteld voor wat betreft het project meerdere examenmomenten (PME)

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs januari 2011

Nederlands

Latijn

Grieks

Frans

Duits

Engels

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

maatschappijwetenschappen

Tabel 2

[Vervallen per 01-03-2011]

Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores hoger algemeen voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-03-2011]

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens hoger algemeen voortgezet onderwijs centraal examen januari 2011 worden vastgesteld voor wat betreft het project meerdere examenmomenten (PME)

hoger algemeen voortgezet onderwijs januari 2011

Nederlands

Frans

Duits

Engels

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

maatschappijwetenschappen

Tabel 3

[Vervallen per 01-03-2011]

Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs TL/GL algemene vakken

[Vervallen per 01-03-2011]

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs TL/GL algemene vakken centraal examen januari 2011 worden vastgesteld voor wat betreft het project meerdere examenmomenten (PME)

theoretische leerweg / gemengde leerweg januari 2011

Algemene vakken

Nederlands

Frans

Duits

Engels

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

Terug naar begin van de pagina