Regeling bevoegdheidsverklaring leraren BES

Geldend van 23-12-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2010, nr. WJZ/258717 (8308), ter uitvoering van artikel 2, vijfde lid, van het Besluit bevoegdheidsverklaring leraren BES (Regeling bevoegdheidsverklaring leraren BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2, vijfde lid, van het Besluit bevoegdheidsverklaring leraren BES;

Besluit:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010 om 00:00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage behorende bij de Regeling bevoegdheidsverklaring leraren BES

Gelezen:

het verzoek van ..... te ..... ;

Overwegende:

dat voor het voortgezet onderwijs in het vak ..... geen bewijs van bekwaamheid is aangewezen;

Gelet op:

Artikel 36, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Gezien:

het advies van de inspectie;

V E R K L A A R T:

dat te rekenen van .....

De heer/mevrouw .....,

geboren ..... te ..... geacht wordt in het bezit

te zijn van een bewijs van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs in de/het vak(ken) ..... aan de in de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, met het/de codenummer(s) ..... aangeduide soort(en) van onderwijs, en tevens geacht wordt in het bezit te zijn van een bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina