Regeling aanwijzing opleidingsinstituten BES

Geldend van 23-12-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2010, nr. WJZ/258716 (8308), houdende uitvoering van artikel 3, zesde lid, artikel 4, tweede lid en artikel 6, eerste lid van de Wet primair onderwijs BES (Regeling aanwijzing opleidingsinstituten BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, zesde lid, artikel 4, tweede lid en artikel 6, eerste lid van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1

Aangewezen als opleidingsinstituut in de zin artikel 4, tweede lid, eerste volzin, van de Wet primair onderwijs BES, wordt de Algemene Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, met dien verstande dat dit opleidingsinstituut aan kandidaten die met goed gevolg de opleidingen, dan wel applicatiecursussen, leerkracht funderend onderwijs afronden, diploma's als genoemd in artikel 4, eerste lid, van voornoemde landsverordening, verstrekt.

Artikel 2

  • 2 Tevens aangewezen als bekwaamheidsbewijs in de zin van artikel 4, tweede lid, laatste volzin, van de boven genoemde wet, voor zover betrekking hebbend op de diploma's applicatiecursus leerkracht funderend onderwijs, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, cijfer 1, en onder b, cijfer 1, van die wet, worden de diploma's van het Bureau for Educational Research, Planning, Policy en Innovations te Sint Maarten alsmede de diploma’s van de Stichting Nascholing Onderwijsgevenden en Onderwijsondersteunenden Curaçao (S.N.O.O.C.).

Artikel 3

  • 2 In het in het eerste lid genoemde verzoek maakt het betreffende schoolbestuur inzichtelijk aan welke nascholingsactiviteiten de kandidaat in de periode van 2002 tot en met 1 oktober 2009 heeft geparticipeerd dan wel welke ervaring de kandidaat heeft opgedaan door les te geven in de eerste of tweede cyclus van het funderend onderwijs

  • 3 Een in dit verband door de Onderwijsinspectie af te geven bekwaamheidsverklaring, verleent de kandidaat vrijstelling ten aanzien van het te volgen nascholingsprogramma van de applicatiecursus.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 10 oktober 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina