Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (wijzigingen in de rechtspositie)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van 14 december 2010, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten vanwege wijzigingen in de rechtspositie in verband met ouderschapsverlof, substantieel bezwarende functies, arbeidsongeschiktheid, de arbeidsduur van personenchauffeurs en enkele andere onderwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2010, nr. 2010-0000628247, CZW/WVOB;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Afdeling advies van de Raad van State gehoord (advies van 18 november 2010, no. W04.10.0489/I);

Gezien het nader rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2010, nr. 2010-0000779629;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

In afwijking van artikel 10 van het Tijdelijk besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2004, zoals dat gold op 31 december 2007, artikel 49n, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 84n, eerste lid, van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal respectievelijk artikel 58m van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken ontvangt de ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van het Tijdelijk besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2004, zoals dat gold op 31 december 2007, die in verband met zijn herplaatsing of plaatsing in een passende functie in opdracht van het bevoegd gezag

  • a. is verhuisd in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006, € 13.285,82;

  • b. is verhuisd in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007, €13.976,68.

Artikel VI

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 11 Artikel I, onderdelen D en I, artikel II, onderdelen C en H, en artikel III, onderdelen D en N, treden in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treden de in de eerste zin genoemde onderdelen in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en werken zij terug tot en met 1 januari 2011.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2010

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina