Besluit neerslag selectielijst handelingen Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf (2008) 2009

Geldend van 23-12-2010 t/m heden

Besluit neerslag selectielijst handelingen Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf (2008) 2009

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 september 2010, nr. bca 2010.05856/3);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie over de periode vanaf (2008) 2009’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten en voorgangers op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1945 (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/07/1032 d.d. 19-4-2007 en gepubliceerd in de Staatscourant nr. 101 d.d. 30-5-2007) wordt vanaf 2009 ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina