Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2012

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Achtergrond

[Vervallen per 01-01-2013]

Op 1 januari 2011 is een geactualiseerde versie van deze richtlijn in werking getreden. De kwalificatieplicht, die inhoudt dat jongeren van 16 en 17 jaar volledig leerplichtig zijn, zolang zij geen startkwalificatie hebben behaald wordt niet meer apart genoemd de richtlijn. Zolang namelijk niet is voldaan aan de kwalificatieplicht, loopt de leerplicht gewoon door. Tot het 18de jaar kunnen jongeren en hun ouders daarom worden aangesproken op verzuim; het gaat hier immers om minderjarige jongeren. De wetsartikelnummers zijn nu ingevoegd bij absoluut en relatief verzuim.

Voorts zijn de boetebedragen voor luxeverzuim aanzienlijk verhoogd, omdat gebleken is dat in bepaalde gevallen onvoldoende afschrikwekkende werking uitgaat van de tot nu toe gehanteerde boetebedragen. Bij de overige boetebedragen zijn de bedragen geïndexeerd met 15% conform de door de minister voorgestelde verhoging per 1 januari 2011 waarbij de tarieven conform het Kader voor strafvordering zijn afgerond.

Wat betreft het signaalverzuim worden bepaalde leerstraffen niet meer genoemd, omdat ze inmiddels niet meer bestaan of omdat ze niet zijn erkend (zoals de leerstraf ‘ouders present’). Er wordt nu verwezen naar wel erkende interventies.

Bij de taakstraffen is een maximum aangegeven om landelijk rechtsgelijkheid te bewerkstelligen; het gebruikelijk aantal uren taakstraf voor leerplicht bleek namelijk erg uiteen te lopen.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze richtlijn voor strafvordering zijn het strafvorderings- en transactiebeleid bij overtreding van de Leerplichtwet 1969 vastgelegd.

Leerplicht

[Vervallen per 01-01-2013]

Absoluut verzuim

[Vervallen per 01-01-2013]

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 (art. 2 lid 1 en art. 4a lid 1 Leerplichtwet 1969). Normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim

[Vervallen per 01-01-2013]

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 1 en 3, art. 4a lid 1 en art. 4c Leerplichtwet 1969). Normadressaat: ouder/verzorger.

Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld (art. 2 lid 3 Leerplichtwet 1969). Normadressaat: jongere ouder dan 12 jaar.

Transactiebedragen/Eis ter zitting

[Vervallen per 01-01-2013]

1. Uitgangspunt

[Vervallen per 01-01-2013]

Uitgangspunt is dat één ouder/verzorger wordt vervolgd, te weten degene die is gehoord dan wel de ouder/feitelijk verzorger die in het bevolkingsregister als gezinshoofd wordt aangemerkt. Bij co-ouderschap dient per verzuim beoordeeld te worden of één of beide ouders worden vervolgd

2. Transactiebedragen/Eis ter zitting

[Vervallen per 01-01-2013]

Afwijken van de richtlijn is mogelijk, maar zal dan gemotiveerd moeten worden.

3. Absoluut verzuim (art. 2, lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969) (ouder/verzorger)

[Vervallen per 01-01-2013]

Eerstpleger:

Dagvaarden

 

Eis ter zitting minimaal € 280

Recidive (binnen vijf jaar)

 
   

eenmaal:

Dagvaarden

 

Eis ter zitting + 50%, één week hechtenis

 

voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar

meermalen:

Dagvaarden

 

Eis ter zitting + 100%, één week hechtenis

 

onvoorwaardelijk + tenuitvoerlegging van een evt.

 

eerder opgelegde voorwaardelijke hechtenis

4. Relatief verzuim ( art. 2 lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969)

[Vervallen per 01-01-2013]

4.1. Luxeverzuim (ouder/verzorger)

[Vervallen per 01-01-2013]

Eerstpleger:

Transactie € 75 per kind per dag

 

maximum eerste week € 425 (per gezin)

 

maximum bij twee weken € 750 (per gezin)

 

Dagvaarden

 

– indien transactie niet is betaald, Eis ter zitting

 

20% boven het transactiebedrag

 

– indien langer is verzuimd dan twee weken.

Recidive (binnen vijf jaar)

 
   

eenmaal:

Dagvaarden

 

Eis ter zitting + 50% per kind per dag

 

maximum eerste week € 550 (per gezin)

 

maximum bij twee weken € 850 (per gezin)

 

in ernstige gevallen voorwaardelijke hechtenis met

 

proeftijd twee jaar

meermalen

Dagvaarden

 

Eis ter zitting + 100% per kind per dag

 

maximum eerste week € 1100 (per gezin)

 

maximum bij twee weken € 1700 (per gezin)

 

in ernstige gevallen onvoorwaardelijke hechtenis

4.2. Signaalverzuim

[Vervallen per 01-01-2013]

A. Beginnend verzuim

[Vervallen per 01-01-2013]

Beginnend verzuim tot maximaal 10 dagen t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar: Halt-afdoening

B. Signaalverzuim

[Vervallen per 01-01-2013]

eerste proces-verbaal:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

 

Eis ter zitting minimaal € 140

 

t.a.v. minderjarige leerplichtige:

 

– werkstraf of leerstraf tot maximaal 40 uur

 

– maatregel hulp en steun voor 6 maanden

 

– geldboete indien jongere werk of inkomsten heeft.

   
 

Uitdrukkelijk wordt in overweging gegeven bij verbetering van de situatie de kantonrechter te verzoeken de zaak aan te houden of een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde aldus druk op de ketel te houden.

Recidive (binnen vijf jaar)

 
   

eenmaal:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

 

Eis ter zitting minimaal + 50% en voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar

 

t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar:

 

– werk of leerstraf tot maximaal 80 uur,

 

– begeleiding door de jeugdreclassering.

   
 

Vanwege achterliggende problematiek kan het nodig zijn erkende interventies, zoals MST (Multi System Therapy) of FFT (Functional Family Therapy) in te zetten via de maatregel Jeugdreclassering.

– indien de jongere werk of inkomsten heeft, geldboete (transactie)

meermalen:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

 

Eis ter zitting minimaal + 100% en onvoorwaardelijke hechtenis

5. Schoolhoofden (art. 13a lid 2, art. 14 lid 3, eerste volzin, art. 18, art. 21 en art. 27 lid 3 Leerplichtwet 1969)

[Vervallen per 01-01-2013]

Eerstpleger:

Dagvaarden

 

Eis ter zitting € 1100

 

afhankelijk van persoonlijke omstandigheden deels voorwaardelijk

   

Recidive (binnen vijf jaar)

 
   

eenmaal:

Dagvaarden

 

Eis ter zitting + 50% evt. TUL

   

meermalen:

Dagvaarden

 

Eis ter zitting + 100%

Terug naar begin van de pagina