Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren (kleine verbeteringen)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 december 2010, nr. WJZ/10188217, houdende enkele kleine verbeteringen van de Subsidieregeling internationaal excelleren

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 4, 5, 15, 17, eerste lid, 18, eerste en vijfde lid, 19, eerste lid, 21, 25, 44, 48, eerste lid, en 50, tweede lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling internationaal excelleren van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2010

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina