Regeling aanwijzing Saba Bank als natuurpark

Geldend van 01-06-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2010, nr. 169929, houdende aanwijzing van de Saba Bank als natuurpark

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 2a en 8d, eerste lid, van de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES;

Besluit:

Artikel 2

 • 2 Het natuurpark, bedoeld in het eerste lid, omvat het gebied, zoals aangegeven op de kaart opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op hydrografische opnemingsvaartuigen, bergingsschepen en vaartuigen die worden ingezet voor opsporing en redding.

 • 3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op vissersschepen op voorwaarde dat de kapitein van het schip beschikt over een geldige visserijvergunning voor enig gedeelte van de Saba Bank.

 • 4 De kapitein van een vaartuig of schip als bedoeld in het tweede of derde lid, meldt zich bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied zodra hij de buitengrens van het natuurpark, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in binnen- of buitenwaartse richting passeert.

 • 5 Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing ingeval van overmacht of hulpverlening.

Artikel 4

 • 2 De minister verleent een ontheffing, bedoeld in het eerste lid, slechts indien de aanvrager heeft aangetoond dat:

  • a. de ontheffing nodig is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dan wel voor instructieve doeleinden, en

  • b. het belang van de onderwaternatuur in het nationaal park gediend is bij de ontheffing.

 • 3 De minister kan aan een ontheffing voorschriften verbinden of beperkingen stellen.

 • 4 De minister kan een afgegeven ontheffing verlengen, wijzigen, intrekken of aanvullen met voorschriften en beperkingen.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van de uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2010

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Bijlage bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling aanwijzing Saba Bank als natuurpark

Bijlage 251918.png
Kaartje voor aanwijzing Saba Bank als nationaal park

De omhullende lijn heeft de volgende coördinaten in graden, minuten en seconden in WGS84, gevisualiseerd met de blauwe cirkels:

1.

17° 27′.06 N

063° 56′.14 W

2.

17° 29′.00 N

063° 55′.09 W

3.

17° 27′.94 N

063° 43′.32 W

4.

17° 38′.03 N

063° 27′.41 W

5.

17° 43′.35 N

063° 32′.74 W

6.

17° 45′.98 N

063° 29′.98 W

7.

17° 40′.34 N

063° 21′.10 W

8.

17° 30′.88 N

063° 10′.92 W

9.

17° 23′.80 N

063° 11′.25 W

10.

17° 16′.27 N

063° 15′.85 W

11.

17° 13′.44 N

063° 26′.89 W

12.

17° 10′.55 N

063° 41′.81 W

13.

17° 20′.85 N

063° 49′.89 W

Terug naar begin van de pagina