Richtlijn voor strafvordering wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over water

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2011

Richtlijn voor strafvordering wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over water

Achtergrond

[Vervallen per 01-07-2011]

De boetebedragen in deze richtlijn zijn geïndexeerd met 15 procent conform de door de minister voorgestelde verhoging per 1 januari 2011, waarbij de bedragen conform het Kader voor strafvordering zijn afgerond. Verwijzingen naar relevante OM-beleidsregels zijn geactualiseerd. Voor het overige is de tekst van deze richtlijn gelijk aan de versie met registratienummer 2004R001.

Het Openbaar Ministerie kan via het aanbieden van een transactie (artikel 74 Wetboek van Strafrecht (Sr) jo. artikel 36 Wet op de economische delicten (WED)) of via dagvaarding een strafzaak afhandelen. Indien het openbaar ministerie een zaak afdoet met inachtneming van bovengenoemde artikelen, zal het voorwaarden stellen bij vrijwillige voldoening waaraan het recht tot strafvordering vervalt. De voorwaarden die kunnen worden gesteld zijn vermeld in de artikelen 74 WvSr en 36 WED.

Met het oog op de gewenste eenheid in het strafvorderingsbeleid, ten aanzien van overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bij het vervoer over water, zijn tarieven vastgesteld. Deze tarieven dienen landelijk als richtlijn voor de bepaling van de bedragen die als transactie (bijvoorbeeld in het kader van lik op stuk) dan wel als eis ter terechtzitting kunnen worden gehanteerd.

Samenvatting

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze richtlijn bevat de te hanteren tarieven bij vervoer over water ten aanzien van een aantal veel voorkomende overtredingen van het ADNR.

Sanctiepunten

[Vervallen per 01-07-2011]

In een groot aantal richtlijnen voor strafvordering wordt uitgegaan van het ‘kader voor strafvordering’ en het hierin gebruikte systeem van sanctiepunten. In deze richtlijn is in afwijking van dit kader, om hierna opgenomen redenen, gekozen voor tarieven in euro’s. De regelgeving op het water in Nederland is verdeeld in twee regimes. Voor een deel van Nederland geldt hierbij het regime van het verdrag ‘Herziene Rijnvaartakte’. Dit betreft grosso modo de rivieren Rijn, Waal en Lek tot respectievelijk Gorinchem en Krimpen aan de Lek. Voor het overige deel van Nederland geldt het nationale regime. De overtredingen van de randnummers genoemd in het ADNR zijn voor het regime van de Herziene Rijnvaartakte overtredingen van de politievoorschriften van artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte. Artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte kent uitsluitend de geldboete als sanctie. Zie het arrest van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart d.d. 3 december 1997 NJ 1998/245 en het arrest van de Hoge Raad d.d. 9 juni 1998 nr. 105.384 NJ 1998/858. Dit betekent dat in dit kader geen ruimte is voor oplegging van vervangende hechtenis. Artikel 24c Sr. moet dan ook ingevolge artikel 94 Grondwet buiten toepassing blijven. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft voor de meest voorkomende overtredingen van de politievoorschriften een Bussgeldkatalog vastgesteld. Uit het oogpunt van uniformiteit en rechtsgelijkheid zijn de onderstaande tarieven daarmee, waar mogelijk, in overeenstemming. Voor het nationale regime is het niet voldoen aan de randnummers van het ADNR, een strafbaar feit opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze feiten zijn gesanctioneerd in de Wet op de economische delicten. Zij zijn deels, mits opzettelijk begaan, misdrijven. Voor het overige zijn het overtredingen.

Tarieflijst Inleiding

[Vervallen per 01-07-2011]

De huidige Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) is op 1 augustus 1996 in werking getreden, waarna om redenen die hiervoor zijn genoemd, door het College van procureurs-generaal een tarieflijst is opgesteld.

Deze tarieflijst is om de volgende redenen nu geheel herzien. Ten eerste expireerde de tarieflijst met ingang van 1 oktober 2003. Ten tweede is met ingang van 1 januari 2003 een nieuw ADNR met gewijzigde randnummers van kracht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en ten derde is in januari 2003 de Bussgeldkatalog van de CCR herzien.

De tarieven zijn vergeleken met de sancties in de Bussgeldkatalog, die door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is vastgesteld. De tarieven uit de tarieflijst blijven binnen de marges die in de Bussgeldkatalog worden aangegeven. Voor een aantal transactiebedragen is een uitzondering gemaakt, omdat Nederland een grote bevolkingsdichtheid kent en gezien recente gebeurtenissen, een verhoogd veiligheidsbewustzijn nodig wordt geacht. Het hogere transactiebedrag is daarbij mede gebaseerd op de afdoeningservaringen van het OM in het verleden en het aanzienlijke potentiële gevaar dat kan ontstaan bij niet naleving van het betreffende voorschrift.

Waar mogelijk zal in het proces-verbaal gemotiveerd het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel worden aangegeven. Dit bedrag kan dan in daarvoor in aanmerking komende gevallen aan de verdachte worden ontnomen. (Zie Richtlijn voor strafvordering ontneming.)

Deze richtlijn laat onverlet dat lokaal in Nederland, vanuit oogpunt van veiligheid en in verband met de grote economische belangen die spelen, een beleid op maat wordt toegepast.

Daar waar in deze richtlijn in de kolom transactie-tarief de mogelijkheid ‘dagvaarden’ wordt genoemd kan als het feit zich daarvoor leent een transactie worden aangeboden.

Tarieflijst Opzet

[Vervallen per 01-07-2011]

De overtredingen waarop de tarieflijst betrekking heeft, zijn kort aangeduid en voorzien van het overtreden voorschrift. De opgave van het overtreden voorschrift betreft hetzij het randnummer als genoemd in het ADNR, hetzij een verwijzing naar een andere regeling. De gehanteerde afkortingen die op de diverse regelingen betrekking hebben zijn onder ‘Wetsbepalingen’ op pagina 1 vermeld.

Uit het oogpunt van de veiligheidsplicht (1.4 ADNR e.v.) worden meer betrokkenen in het ADNR, in het kader van de handhaving van de regelgeving op het terrein van vervoer gevaarlijke stoffen over binnenwateren strafrechtelijk, aansprakelijk gesteld. De belangrijkste betrokkenen zijn de afzender, de vervoerder en de geadresseerde. Verder noemt het ADNR andere betrokkenen, zoals de belader, de verpakker, de vuller en de exploitant van een tankcontainer of transporttank, die aansprakelijk zijn voor zover zij weten of zouden moeten weten, dat zij hun opdrachten uitvoeren in het kader van vervoer dat is onderworpen aan het ADNR. In de tarieflijst is een onderscheid gemaakt in twee categorieën, te weten:

  • S: zij die behoren tot de bemanning of opvarenden van het schip (loonschipper, matroos, loods, monteur, opstapper etc.) en daarbij verantwoordelijk zijn voor de betreffende gedraging

  • O: de betrokken onderneming en overige betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor die gedraging.

Differentiatie in tarieven tussen S en O komt voort uit de mate van betrokkenheid en verantwoording. In het algemeen wordt het de betrokken onderneming meer aangerekend dan de individuele betrokkene wanneer strafbare feiten zijn geconstateerd.

Tarieflijst

Randnummer / Overtreding

Onderwerp

Transactie / Tarief

Art. 47/48 WVGS

1.15/4.04/4.05 BPR

1.15/8.09 RPR

Voorval niet melden aan autoriteit

S: € 420

O: € 420

 

rn. 5.4.1.1.1 rn. 5.4.1.1.2

aanduiding onjuist in vervoersdocument

S: € 270–€ 550

O: € 1.100

 

rn. 5.2.2.1.1 jo. 3.2 Tabel A

etiketten colli niet aanwezig / onjuist

S: € 270

O: € 800

 

rn. 7.1.1.11 jo. 3.2 Tabel A, Kolom 8

rn. 7.1.1.21

rn. 7.2.1.21.1 jo. 3.2 Tabel C

Stof niet toegelaten

S: dagvaarden

O: dagvaarden

 

rn. 7.1.2.5

rn. 7.2.2.5

gebruiksaanwijzingen apparaten ontbreken

S: € 270

O: € 420

 

10.03 ROSR, 7.03 Bijlage II BSB

Draagbare blustoestellen niet aanwezig

S: € 270–€ 550

O: € 420–€ 850

 

10.03a, 10.03b ROSR 7.03 Bijlage II BSB

Vast ingebouwde brandblusinstallaties

S: € 700

O: € 700

 

rn. 8.1.4

extra blusapparaten ontbreken transactie per blustoestel

S: € 270

O: € 420

 

rn. 8.1.7

meggertest verlopen

S: € 550

O: € 550

 

rn. 8.1.7

Verklaring meggertest niet aanwezig

S: € 280

O: € 550

 

rn. 8.1.5 jo. 3.2, Tabel A of C

rn. 8.1.6.3 jo. 8.1.5.1

rn. 7.2.4.16.8 jo 8.1.5

persoonlijke beschermingsmiddelen / ooggezichtsdouche / meetapparatuur niet aanwezig / niet tijdig gekeurd draagplicht indien vereist transactie per persoon (beschermings-middelen) c.q. per apparaat

S: € 270

O: € 550

 

rn. 8.1.6.2

De voor het laden en lossen gebruikte slangen niet periodiek gekeurd

S: € 800

O: € 800

 

rn. 8.1.6.1

rn. 8.1.6.3

inspectiecertificaat brandblusapparatuur / brandslangen / gasdetectieapparatuur verlopen / niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

 

rn. 8.1.8.1

Certificaat van Goedkeuring (CvG) niet afgegeven

S: € 2.800

O: € 2.800

 

rn. 8.1.8.5

geen herkeuring na schade / verandering

S: € 2.800

O: € 2.800

 

rn. 7.1.3.1

rn. 7.2.3.1

laadruim / ladingtank betreden zonder veiligheidsbescherming

S: € 1.100

O: € 1.100

 

rn. 7.2.3.7

ontgassen in strijd met voorschriften

S: € 1.300

O: € 1.300

 

rn. 7.1.4.7 en 7.1.4.9

rn. 7.2.4.7 en 7.2.4.9

Laden / lossen / ontgassen / overslaan op niet toegestane plaats

S: € 1.300

O: € 1.300

 

rn. 7.1.3.8

rn. 7.2.3.8

reparatie / onderhoud met vuur / vonk zonder toestemming plaatselijk bevoegde autoriteit of zonder gasvrijverklaring.

S: € 1.300

O: € 1.300

 

rn. 7.1.3.15 jo. 8.2.1.2 en 8.2.1.5 (gas) of 8.2.1.7 (chemie)

ADNR vakdiploma niet bezitten c.q. verlopen

S: € 550

O: € 550

 

19 en 26 WED1.10 lid 4 RPR

ADNR vakdiploma wel in bezit, niet bij zich c.q. niet tonen

S: € 140

O: € 140

 

rn. 7.2.3.1.1

rn. 7.2.3.20

Kofferdam, ladingtankruimten, zijtanks, dubbele bodem gevuld met water / niet leeg terwijl verboden

S: € 420

O: € 550

 

rn. 7.2.3.22

rn. 7.2.4.22

Openen van openingen van ladingtanks (niet drukloos)

S: € 1.300

O: € 1.300

 

rn. 7.1.3.22

rn. 7.2.3.22

Laadruimen, ladingtanks, restladingtanks, pompkamers, kofferdammen en ladingtankruimten open

S: € 550

O: € 550

 

rn. 8.3.1 rn. 7.2.3.71 jo. 3.2, Tabel C, Kolom 19

personen (passagiers) aan boord personen onder 14 jaar transactie per persoon

S: € 270

O: € 270

 

rn. 7.1.3.42

rn. 7.2.3.42

verwarming in laadruim

S: € 1.100

O: € 1.100

 

rn. 8.3.2

rn. 7.1.3.51, 7.1.4.75

rn. 7.2.3.31, 7.2.4.51, 7.2.4.75

elektrische ontstekingsbron in ladingzone meevoeren van bijvoorbeeld auto of motorboot in ladingzone tankschip

S: € 1.100

O: € 1.100

 

rn. 9.1.0.71, 9.1.0.74

rn. 9.2.0.71, 9.2.0.74

rn. 9.3.1.71, 9.3.1.74 (G)

rn. 9.3.2.71, 9.3.2.74 (C)

rn. 9.3.3.71, 9.3.3.74 (N)

samenloop met 3.31 en 3.32 BPR / RPR)

borden toegangsverbod (8.3.3) borden rookverbod (8.3.4) niet duidelijk leesbaar van beide zijden

S: € 270

O: € 270

 

rn. 8.3.4, 8.3.5

rn. 7.1.3.41

rn. 7.2.3.41 samenloop met 24 Bijl. IV. BSB en 4.5 ABB

rookverbod / verbod open vuur / verboden werkzaamheden in ladingzone

S: € 420

O: € 420

 

rn. 8.1.2.1

Certificaat van Goedkeuring (CvG) niet aanwezig (stoffenlijst hangt hieraan en mist dan ook)

S: € 550

O: € 550

 

rn. 8.1.2

rn. 5.4.1.1.6.3

vervoersdocument niet aanwezig c.q. laatste ladingdocument niet aanwezig c.q. containerbeladingscertificaat

S: € 550

O: € 800

 

rn. 5.4.1

Vervoersdocument bevat niet de juiste informatie

S: € 140

O: € 550

 

rn. 5.4.3

rn. 8.1.2.4

schriftelijke instructie niet aanwezig

S: € 420

O: € 850

 

rn. 5.4.3

rn. 8.1.2.4

schriftelijke instructie onjuist ingevuld

S: € 140

O: € 550

 

rn. 8.1.2.1

bijgewerkt ADNR niet aanwezig

S: € 140

O: € 140

 

rn. 8.1.2.1

beproevingsboek (meetjournaal) niet ingevuld

S: € 270

O: € 270

 

rn. 8.1.2.2 jo. 7.1.4.11

stuwplan niet aanwezig of onjuist ingevuld

S: € 850

O: € 850

 

rn. 8.1.2.2

rn. 8.1.2.3

lekveiligheidsplan niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

 

rn. 8.1.2.2 rn. 8.1.2.3

berekening intact- / lekstabiliteit niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

 

rn. 8.1.2.3

certificaat laad- / losslang niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

 

rn. 8.1.6.3

certificaat explosie / toximeter / perslucht / zuurstofmeter niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

 

rn. 7.1.4.1.1 jo. 7.1.4.1.3

brutomassa’s overschreden

S: € 1.100

O: € 1.100

> 10% dagvaarden

 

rn. 7.1.4.2 (algemeen)

rn. 7.1.4.3 (laadruimen)

rn. 7.1.4.4 (containers / voertuigen)

rn.7.1.4.5 (zeeschip IMDG code)

samenladingsverbod / scheidingsvoorschriften overtreden

S: dagvaarden

O: dagvaarden

 

rn. 7.2.4.10 jo. 8.6.3

controlelijst niet opgemaakt vóór laden of lossen

S: € 550

O: € 650

 

rn. 7.1.4.12

rn. 7.1.6.12 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 10

laadruim zonder ventilatie

S: € 650

O: € 1.300

 

rn. 7.1.4.14

rn. 7.1.6.14 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 11

rn. 7.2.4.14

stuwagevoorschriften overtreden

S: € 1.100

O: € 1.100

 

rn. 7.1.6.12 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 10

rn. 7.1.6.16 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 11

verzuimd gasconcentratie te meten na lossen

S: € 270

O: € 550

 

rn. 7.2.4.17

ramen / deuren niet gesloten tijdens laden / lossen / ontgassen

S: € 550

O: € 650

 

rn. 7.2.4.21 jo. 3.2, Tabel C, Kolom 11 of jo. 7.2.4.21.3

maximum vullingsgraad overschrijden

S: € 1.100

O: € 1.100

 

rn. 7.1.4.41

rn. 7.2.4.41

vuur of onbeschermd licht tijdens laden / lossen / ontgassen

S: € 1.300

O: € 1.300

 

rn. 7.1.4.53

rn. 7.2.4.53

onvoldoende verlichting bij laden / lossen (dekverlichting)

S: € 270

O: € 270

 

rn. 7.1.4.76

rn. 7.2.4.76

uitsluitend kunststoftrossen bij laden / lossen

S: € 140

O: € 270

 

rn. 7.1.5.0 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 12

rn. 7.2.5.0 jo. 3.2, Tabel C, Kolom 19 Samenloop met 3.14 / 3.21 BPR / RPR

seinvoering (kegels) ontbreekt

S: € 420

O: € 420

 

rn. 7.1.5.4

rn. 7.2.5.4

te kleine ligplaatsafstand tot woongebieden enz.

S: € 420

O: € 420

 

rn. 7.1.5.4

rn. 7.2.5.4 samenloop met 7.07 lid 4 BPR / RPR

te kleine ligplaatsafstand tot andere schepen

S: € 420

O: € 420

 

rn. 7.1.5.4

rn. 7.2.5.4 samenloop met 7.08 BPR / RPR

bewaking ontbreekt

S: € 1.000

O: € 1.000

Terug naar begin van de pagina