Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, domein I Openbare Ruimte 2010

[Regeling vervallen per 03-06-2015.]
Geldend van 06-11-2014 t/m 02-06-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 december 2010, nr. 5679576/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag in het domein Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van hoofd Leefbaarheid & Toezicht van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag van 22 november 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden en van de hoofdofficier van justitie te Den Haag;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-06-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 03-06-2015]

De ambtenaren, werkzaam in de functie van Vakman, vakspecialist en expert van Toezicht en Handhaving (boswachter) in dienst bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag.

Artikel 3

[Vervallen per 03-06-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland en voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 03-06-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 03-06-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 03-06-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruik maken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 03-06-2015]

  • 1 Het hoofd Leefbaarheid & Toezicht van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 03-06-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 03-06-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, domein I Openbare Ruimte 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina