Beleidsregel vervreemding onroerende zaken

[Regeling vervallen per 01-02-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-01-2013

Beleidsregel vervreemding onroerende zaken

Het College sanering zorginstellingen,

Gelet op artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2013]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2013]

 • 1 Een instelling die voornemens is gebouwen of terreinen of delen daarvan te vervreemden, dient zich te melden bij het College sanering door middel van het verstrekken van de volgende gegevens:

  • a. eigenaar van de onroerende zaken (volledige naam en adresgegevens);

  • b. omvang en adresgegevens van hetgeen de instelling voornemens is te vervreemden, voorzien van kadastrale gegevens.

 • 2 Als het College sanering van mening is dat de gegevens onvoldoende of niet voldoende duidelijk zijn, zal het College sanering de instelling verzoeken deze gegevens binnen veertien dagen aan te vullen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2013]

Als het College sanering besloten heeft dat voor het voornemen van de instelling goedkeuring is vereist, deelt het College sanering dit de instelling mee door middel van een beschikking.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2013]

Er dient bij het vervreemden een marktconforme opbrengst te worden behaald.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2013]

 • 1 Vervreemden dient plaats te vinden door middel van een open en transparant proces. De vormgeving van het proces om tot vervreemding te komen dient vooraf met de gemachtigde te worden besproken. De meest geëigende methoden om tot vervreemding te komen zijn:

  • a. tenderprocedure;

  • b. verkoop via een makelaar;

  • c. verkoop via een inschrijving bij een notaris;

  • d. het benaderen van ten minste drie partijen.

 • 2 Aan de wijze van vervreemden, als genoemd in het eerste lid, dient tenminste één taxatie, opgemaakt door een onafhankelijke taxateur, ten grondslag te liggen.

 • 3 De opdracht voor de taxatie aan de onafhankelijke taxateur dient door de instelling te worden gegeven. De opdrachtbrief dient vooraf te worden getoetst door (de gemachtigde van) het College sanering.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2013]

De instelling mag geen onomkeerbare besluiten nemen (bijvoorbeeld het gaan onderhandelen met een bieder of het afsluiten van een overeenkomst) ten aanzien van de onroerende zaken die een open en transparant proces met meerdere biedingen in de weg staan, zonder voorafgaande instemming van het College sanering.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2013]

Mocht de instelling van mening zijn dat een afwijking van het open en transparante proces, zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, van deze beleidsregel aan de orde is, dan zal de instelling dit, voordat er onomkeerbare besluiten ten aanzien van de onroerende zaken worden genomen, gemotiveerd aan het College sanering moeten voorleggen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2013]

 • 1 Als het College sanering instemt met de afwijking van het in artikel 5, eerste lid van deze beleidsregels gestelde, dan zullen er ten minste twee onafhankelijk opgemaakte taxaties door de instelling geleverd moeten worden.

 • 2 Bij transacties met een getaxeerde waarde van € 100.000,– of lager kan in principe, ter beoordeling van het College sanering, met één taxatie worden volstaan.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2013]

Bij verschillende uitkomsten in taxaties wordt altijd de hoogste taxatieprijs gevolgd als uitgangspunt voor de prijsbepaling van de vervreemding, omdat de markt zijn werk niet heeft kunnen doen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2013]

De instelling dient bij het College sanering een verzoek tot goedkeuring van de vervreemding in, voorzien van een (concept)overeenkomst en de taxatie(s).

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2013]

Het College sanering kan in een beschikking waarbij goedkeuring wordt verleend voor een transactie bepalen wat de geldigheidsduur van de beschikking is.

Artikel 12

[Vervallen per 01-02-2013]

Een positief boekresultaat, behaald door vervreemding, waarvoor op grond van artikel 18 van de wet toestemming van het College sanering is vereist en verkregen, behoeft door het bestuur van de instelling niet gestort te worden in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, tenzij anders bepaald door het College sanering.

Artikel 14

[Vervallen per 01-02-2013]

Deze beleidsregel is vastgesteld door het College sanering op 7 december 2010.

Het College sanering zorginstellingen

Terug naar begin van de pagina