Mandaatbesluit donatie bij leven 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2010, nr. GMT/IB 3037221, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur en de manager donorwerving van de Nederlandse Transplantatie Stichting ter uitvoering van de Subsidieregeling donatie bij leven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de Overeenkomst inzake uitvoering Subsidieregeling donatie bij leven van de Staat der Nederlanden met de Nederlandse Transplantatie Stichting, statutair gevestigd te Leiden, in welke bescheiden de instemming, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, is vervat;

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. mandaat: bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen;

 • b. gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

 • c. machtiging: bevoegdheid om in naam van de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

De algemeen directeur, of bij diens afwezigheid de manager donorwerving, van de Nederlandse Transplantatie Stichting, statutair gevestigd te Leiden, heeft mandaat en machtiging met betrekking tot het verstrekken van de subsidies bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling donatie bij leven.

Artikel 4

 • 1 De gemandateerde ondertekent een in mandaat genomen besluit en overige stukken met:

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze,

  de algemeen directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting’,

  gevolgd door handtekening en naam.

 • 2 De gemandateerde plaatst onder een in mandaat genomen besluit de volgende bezwaarclausule:

  ‘Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

  Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener,

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

  • de gronden van het bezwaar.’

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina