Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam 2010

[Regeling vervallen per 11-12-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 10-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 december 2010, nr. 5677252/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam in het domein Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Stadsdeel Oost, afdeling Handhaving Leefbaarheid van de gemeente Amsterdam van 13 september 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver leefbaarheid in dienst van het Stadsdeel Oost, afdeling Handhaving Leefbaarheid van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 11-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 11-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 11-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 11-12-2015]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Handhaving Leefbaarheid van het Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 11-12-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbiij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 8

[Vervallen per 11-12-2015]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van het Stadsdeel Oost, afdeling Handhaving Leefbaarheid van de gemeente Amsterdam in de functie van handhaver leefbaarheid, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina