Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))

Geldend van 18-12-2010 t/m heden

Besluit beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Algemene Secretarie van het Ministerie van Oorlog, sinds 1959 Defensie, met betrekking tot het Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

116

2056

117

2056

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.

De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Algemene Secretarie van het Ministerie van Oorlog, sinds 1959 Defensie, met betrekking tot het Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989)’.

Den Haag, 8 december 2010

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina