Besluit buitegewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2010

[Regeling vervallen per 17-12-2015.]
Geldend van 12-09-2013 t/m 16-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 december 2010, nr. 5675480/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Belastingdienst

Artikel 1

[Vervallen per 17-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 17-12-2015]

De personen werkzaam in de functie van verbalisant of fraudecoördinator in dienst bij de Belastingdienst zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 17-12-2015]

  • 1 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 500 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

  • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst draagt bij uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bij zich het legitimatiebewijs vastgesteld in de bekendmaking model legitimatiebewijs Belastingdienst (d.d. 20 januari 2009, Staatscourant nr. 23 van 4 februari 2009).

Artikel 4

[Vervallen per 17-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 5

[Vervallen per 17-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 17-12-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 17-12-2015]

De Directeur-Generaal Belastingdienst brengt jaarlijks, voor 1 april verslag uit over:

  • 1.

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • 2. Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 17-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 17-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitegewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina