Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (aanpassing [...] op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van 1 december 2010, nr. DJZ/BR/0873-10, van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken tot wijziging van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op aanpassing van de wijze van subsidieverlening voor activiteiten, gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel II

De bepalingen van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, zoals luidend voor inwerkingtreding van deze regeling, blijven van toepassing op voor inwerkingtreding van deze regeling verstrekte subsidies en op de toepassing van voor inwerkingtreding van deze regeling bekendgemaakte beleidsregels en subsidieplafonds op grond van artikel 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt voor het eerst toepassing op de verstrekking van subsidies voor het subsidietijdvak dat met ingang van 1 januari 2011 aanvangt.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,

H.P.M. Knapen

Terug naar begin van de pagina