Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2010, nr. KO/2010/24095, houdende vaststelling van de opslagpercentages op de sectorpremie en de Ufo-premie ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten kinderopvang (Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.9, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina