Regeling syllabi centrale examens VO 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2012

Regeling van het College voor examens van 30 september 2010, nr. Cve-10.0776, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o. h.a.v.o. en v.m.b.o. 2012 (Regeling syllabi centrale examens VO 2012)

Het College voor examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 2 december 2010, nummer 254582;

Besluit:

Artikel 1. Syllabi

[Vervallen per 01-01-2013]

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2012, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1, 2 en 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 ten behoeve van de centrale examens in 2012 en vervalt per 1 januari 2013.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2012.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1 worden bekend gemaakt op www.Examenblad.nl.

Het College voor examens,
namens deze:

De voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Syllabi v.w.o.

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor de centrale examens v.w.o. 2012 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

Nederlands

Moderne vreemde talen

Latijn

Grieks

Fries

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

aardrijkskunde

Geschiedenis

Economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

Filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Muziek

beeldende vakken

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Syllabi h.a.v.o.

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2012 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

Nederlands

Moderne vreemde talen

Fries

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis

economie1

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

muziek

beeldende vakken

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Syllabi v.m.b.o.

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2012 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

beroepsgerichte programma’s:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt

landbouw-groene ruimte

landbbouw-bloembinden en -schikken

landbouw-dierhouderij en -verzorging

landbouw-verwerking agrarische producten

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed

  1. Syllabus volgens het nieuwe examenprogramma. Bezemkandidaten die het centraal examen afleggen volgens het oude examenprogramma worden geëxamineerd aan de hand van de syllabus economie havo 2011

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina