Besluit mandaat Dienst Regelingen in verband met de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Geldend van 13-07-2011 t/m heden

Besluit mandaat Dienst Regelingen voor de uitvoering van de Wvr

De Minister van Veiligheid en Justitie,

In overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Veiligheid en Justitie

 • Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2

De teammanagers van de afdeling Subsidies en de afdeling Vergunningen van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen ten aanzien van primaire beslissingen als bedoeld in:

Artikel 3

 • 1 De teammanagers van de afdeling Recht en Rechtsbescherming, de manager en plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming, de manager Subsidies en de manager Vergunningen van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. bezwaarschriften tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 2;

  • b. beslissingen tot verdaging van een beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld onder a;

  • c. beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd verstrekte bijdragen;

  • d. beslissingen over de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij het niet tijdig nemen van besluiten;

  • e. beslissingen tot terugvordering van een dwangsom, bedoeld in onderdeel d, bij onverschuldigde betaling.

 • 2 De teammanagers van de afdeling Recht en Rechtsbescherming, de manager en plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming, de manager Subsidies en de manager Vergunningen van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister verweerschriften en andere stukken in gedingen die aanhangig zijn bij de bestuursrechter en voortvloeien uit besluiten, genoemd in het eerste lid, in te dienen, om de minister te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures en om juristen werkzaam bij Dienst Regelingen te machtigen om de minister te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen tegen besluiten genomen door de minister.

Artikel 4

De teammanagers van de afdeling Subsidies en van de afdeling Vergunningen, de teammanagers van de afdeling Recht en Rechtsbescherming, de manager en plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming, de manager Subsidies en de manager Vergunningen van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen met betrekking tot:

 • a. verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in verband met de vertraagde afhandeling van een aanvraag of een bezwaarschrift of de vertraagde uitbetaling van een vastgestelde tegemoetkoming;

 • b. verzoeken tot vergoeding van kosten die een indiener in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft gemaakt.

Artikel 5

De algemeen directeur alsmede de manager en plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een andere rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen die voortvloeien uit met toepassing van dit besluit genomen besluiten.

Artikel 6

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, luidt:

‘De Minister van Veiligheid en Justitie,

voor deze’,

gevolgd door

‘de teammanager Subsidies van de Dienst Regelingen’

onderscheidenlijk

‘de teammanager Vergunningen van de Dienst Regelingen’

onderscheidenlijk

‘de teammanager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen’

onderscheidenlijk

‘de manager Subsidies van de Dienst Regelingen’

onderscheidenlijk

‘de manager Vergunningen van de Dienst Regelingen’

onderscheidenlijk

‘de algemeen directeur van de Dienst Regelingen’

onderscheidenlijk

‘de manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen’

onderscheidenlijk

‘de plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen’.

Artikel 6a

 • 1 Met het toezicht, bedoeld in artikel 13 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, zijn belast de Register-Experts ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts, voor zover dit toezicht noodzakelijk is voor de vaststelling van de schade en kosten alsmede ter verificatie van de door aanvrager verstrekte gegevens.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2010.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Dienst Regelingen in verband met de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina