Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-12-2022

Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 26, tweede lid, van de Wet kabelbaaninstallaties;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Het tarief voor de kosten, die samenhangen met de behandeling van de aanvraag en de afgifte, wijziging of schorsing van een kabelbaanvergunning en de afgifte van duplicaten en gewaarmerkte afschriften van een kabelbaanvergunning, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet kabelbaaninstallaties bedraagt € 129,– per uur.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag om een aanwijzing van een conformiteitsbeoordelingsinstantie als bedoeld in artikel 5 van de Wet kabelbaaninstallaties en de artikelen 23 tot en met 30 van Verordening (EU) 2016/424 is een tarief verschuldigd van:

  • a. € 1.013 indien het juiste accreditatiecertificaat van de Raad voor Accreditatie of een vergelijkbare instantie op grond van Verordening (EG) 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU 2008, L 218) in een andere Europese lidstaat aanwezig is;

  • b. € 9.030 indien er geen accreditatiecertificaat van de Raad voor Accreditatie of een vergelijkbare instantie op grond van Verordening (EG) 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU 2008, L 218) in een andere Europese lidstaat aanwezig is.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven