Accijns, Gebruikmaking van het Excise Movement and Control System (EMCS) tijdens de periode 1 januari 2011 t/m 15 januari 2011

[Regeling vervallen per 16-01-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 15-01-2011

Accijns, Gebruikmaking van het Excise Movement and Control System (EMCS) tijdens de periode 1 januari 2011 t/m 15 januari 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 16-01-2011]

Met ingang van 1 januari 2011 wordt het gebruik van het Excise Movement and Control System (hierna: EMCS) binnen de Europese Unie (EU) verplicht. Met ingang van 1 april 2010 was het al mogelijk om accijnsgoederen vanuit een andere lidstaat met een zogenoemd Elektronisch administratief document (e-AD) te ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2011 moeten accijnsgoederen binnen de EU worden verzonden met gebruikmaking van EMCS. In Nederland kunnen accijnsgoederen pas met ingang van 16 januari 2011 met gebruikmaking van EMCS worden verzonden.

Gedurende de periode van 1 januari 2011 tot en met 15 januari 2011 zal de noodprocedure, zoals bedoeld in artikel 3c van het Uitvoeringsbesluit accijns, toegepast moeten worden. Dit houdt onder andere in dat een nooddocument, als bedoeld in artikel 1a, letter i van het Uitvoeringsbesluit accijns, ten geleide van de accijnsgoederen moet worden opgemaakt.

2. Goedkeuring

[Vervallen per 16-01-2011]

Gelet op artikel 30 van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (Pb.EU 2009, L9), op grond waarvan de lidstaten vereenvoudigde procedures kunnen vaststellen voor overbrengingen onder een accijnsschorsingsregeling die uitsluitend over hun grondgebied verlopen, keur ik gedurende de periode 1 januari 2011 tot en met 15 januari 2011 het volgende goed.

Een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats die accijnsgoederen onder schorsing van accijns met een aangifte ten uitvoer via een kantoor van uitgang in Nederland uitvoert naar een derde land, mag deze accijnsgoederen zonder toepassing van de noodprocedure overbrengen naar dat kantoor van uitgang. Als bewijs dat de accijnsgoederen het grondgebied van de Gemeenschap hebben verlaten, moeten in de administratie van de vergunninghouder afdrukken zijn opgenomen van het uitvoergeleidedocument of de aangifte ten uitvoer alsmede van de bevestiging van uitgang, welke documenten zijn vereist op grond van de wettelijke bepalingen, bedoeld in artikel 1:1, eerste en tweede lid, van de Algemene douanewet.

Voor alle andere overbrengingen moet wel gebruik worden gemaakt van de noodprocedure als bedoeld in artikel 3c van het Uitvoeringsbesluit accijns.

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 16-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 16 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2010

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina