Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 november 2010, nr. BJZ2010031185, houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Het tijdvak voor de subsidieverstrekking ten behoeve van sanering van verkeerslawaai als bedoeld in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai wordt vastgesteld voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.

Artikel 2

Het subsidieplafond voor het in artikel 1 vastgestelde tijdvak ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai wordt vastgesteld op: € 18.100.000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 november 2010

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina