Regeling internationale kinderbescherming BES

Geldend van 10-12-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 november 2010, nr. 5677000/10/6, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Regeling internationale kinderbescherming BES)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 20, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluit:

Artikel 3

  • 1 Het in artikel 377aa van dit Boek bedoelde verdrag is niet van toepassing in procedures inzake ouderlijke verantwoordelijkheid of maatregelen ter bescherming van kinderen, die vóór zijn inwerkingtreding in een openbaar lichaam zijn ingesteld en waarin na zijn inwerkingtreding een beslissing wordt genomen.

  • 2 De inwerkingtreding van het in artikel 377aa van dit Boek bedoelde verdrag voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba laat ouderlijke verantwoordelijkheid die voordien van rechtswege aan een persoon is toegekomen, onverlet.

  • 3 Vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding in de openbare lichamen van het in artikel 377aa van dit Boek bedoelde verdrag wordt het van rechtswege ontstaan van ouderlijke verantwoordelijkheid van een persoon die deze niet reeds heeft, door dat verdrag beheerst.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina