Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland 2010

[Regeling vervallen per 09-12-2015.]
Geldend van 28-06-2014 t/m 08-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 december 2010 nr. 5667049/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Arriva Personenvervoer Nederland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Arriva Personenvervoer Nederland van 22 november 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Groningen en de korpschef van de regiopolitie Friesland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 09-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van het domein Openbaar Vervoer in dienst van Arriva Personenvervoer Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 09-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 09-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 300 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 09-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 09-12-2015]

  • 1 De directeur van Arriva Personenvervoer Nederland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 09-12-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij Arriva Personenvervoer Nederland en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 24 november 2010 nr. 5676481/Justis/10 worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 09-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 09-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina