Wijzigingswet Winkeltijdenwet (inkadering bevoegdheid om vrijstelling te verlenen [...] te kennen i.v.m. toeristische aantrekkingskracht gemeente)

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 02-02-2023.
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2013

Wet van 25 november 2010 tot wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Winkeltijdenwet te wijzigen met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Winkeltijdenwet.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 25 november 2010

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de zevende december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven