Wijzigingswet Boek 8 BW, enz. (uitvoering Internationaal Verdrag inzake de wettelijke [...] voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 7 oktober 2010 tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de bekrachtiging van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) regelen vast te stellen tot uitvoering van dat Verdrag, alsmede Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek daaraan aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

  • 1 [Red: Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

  • 2 Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een besluit dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is bekendgemaakt, blijft het recht zoals dat voor dat tijdstip gold van toepassing.

Artikel V

Op de aansprakelijkheid voor een voorval dat heeft plaatsgevonden voor de dag van inwerkingtreding van deze wet blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze wet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 oktober 2010

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Uitgegeven de dertigste november 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina