Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs

Geldend van 03-12-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën van 2 november 2010, nr. 249000, houdende instelling van de baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs (Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1. Instelling

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina