Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke transactie milieudelicten

[Regeling vervallen per 01-05-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-04-2012

Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke transactie milieudelicten

Beschrijving

[Vervallen per 01-05-2012]

Deze richtlijn heeft als doel eenheid te brengen in de wijze van het afdoen van de transigeerbare milieudelicten. In de richtlijn zijn naast de limitatieve lijst van wettelijke voorschriften waarbij het bestuur gebruik mag maken van de haar toegekende bevoegdheid per situatie en type overtreder aangegeven welk transactiebedrag mag worden aangeboden. De tarieven voor de bestuurlijke transactie liggen vast. Zij zijn afgestemd op de doorsnee, voor transactie vatbare overtredingen en misdrijven. Indien het vermelde bedrag in de gegeven situatie als niet passend wordt ervaren kan het bestuur afzien van het gebruik maken van de transactiebevoegdheid en een uitgebreid proces-verbaal ter zake inzenden ter beoordeling van de officier van justitie. Het maximumbedrag voor een transactie is per strafbaar feit op € 1.200,– gesteld.

Het bestuursorgaan dient erop toe te zien dat de transactiebevoegdheid in gelijke gevallen op gelijke wijze conform deze richtlijn wordt toegepast.

Bijlage 1

[Vervallen per 01-05-2012]

BTM feiten

Feitnr.

Omschrijving

Artikel

Tarieftekst

Tarief in Euro

Nummers M 002–M 116

Wet milieubeheer (Wm), Plaatselijke verordening (Pl.V) en de Model Afvalstoffenverordening (MAV)

Huishoudelijke afvalstoffen

b M 002

huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen gebruiker van het perceel is

Pl.V

 

70

b M 003

de voorgeschreven categorieën huishoudelijke afvalstoffen niet afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Pl.V

 

70

b M 004

huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen inzamelmiddel

Pl.V

 

70

b M 005

het inzamelmiddel voor andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen gebruiken, dan waarvoor het bestemd is

Pl.V

 

70

b M 006

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven plaatsen en wijzen aanbieden

Pl.V

 

70

b M 007

afvalstoffen via het voor dat perceel toegewezen inzamelmiddel aanbieden, terwijl men niet de gebruiker van dat perceel is

Pl.V

 

70

b M 008

via een inzamelvoorziening op wijkniveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is

Pl.V

 

70

b M 009

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aanbieden

Pl.V

 

70

b M 010

via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is

Pl.V

 

70

b M 011

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden

Pl.V

 

70

b M 012

categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijzen ter inzameling aanbieden

Pl.V

 

70

b M 013

huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden ter inzameling aanbieden

Pl.V

 

70

b M 014

andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden

Pl.V

 

70

b M 015

niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden, de door B en W aangewezen categorieën van afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen

Pl.V

 

70

b M 016

afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden

Pl.V

 

100

b M 017

andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken

Pl.V

 

100

b M 018

afvalstoffen op of in de bodem te brengen of te houden, te verbranden, te bewaren, over te laden of anderszins te bewerken, te verwerken of te vernietigen

28.1 MAV

 

350

b M 019

afvalstoffen op een zodanige plaats opslaan of opgeslagen houden dat deze vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar zijn

29.1 MAV

 

70

b M 020

afvalstoffen zodanig te vervoeren dat de weg kan worden verontreinigd of het milieu kan worden beïnvloed

30 MAV

 

100

 

als particulier afval, vuilnis of andere stoffen of voorwerpen buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats op of in de bodem plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen, te laten lopen of te houden, hetgeen

Pl.V

   

b M 096 a

– verontreiniging, beschadiging of onvoldoende afwatering van een weg tot gevolg heeft

   

100

b M 096 b

– aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beinvloeding van het milieu

   

350

b M 097

als particulier huishoudelijk afval op de bodem werpen/laten vallen/laten lopen/ waardoor verontreiniging van de weg ontstaat

Pl.V

 

70

Afvalstoffen

b M 100

afvalstoffen -al dan niet in verpakking- buiten een inrichting op of in de bodem te brengen

10.2 Wm

 

350

 

in de uitoefening van beroep of bedrijf onvoldoende zorg voor afvalstoffen in acht nemen, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan:

10.3 Wm

   

b M 101 a

– niet voortdurend en voldoende opruimen van afval rond verkooppunten van dranken en spijzen

10.1 Wm

 

350

b M 101 b

– onzorgvuldig aanbieden op straat van horeca-bedrijfsafvalstoffen ter inzameling

   

180

b M 101 c

– bij bouw- en sloopafval

   

900

b M 101 d

– bij gevelreiniging (eenmanszaak)

   

900

b M 101 e

– bij gevelreiniging (rechtspersonen niet zijnde éénmanszaak)

   

1200

b M 101 f

– opslag in garagebedrijven (éénmanszaak)

   

900

b M 101 g

– opslag in garagebedrijven (rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak)

   

1200

b M 101 h

– zwerfafval binnen inrichtingen (éénmanszaak)

   

320

b M 101 i

– zwerfafval binnen inrichtingen (rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak)

   

900

b M 102

als particulier anders vanuit een inrichting afvalwater/-stoffen laten weglopen in een rioolpunt

10.30 Wm

 

320

Verder beheer afvalstoffen

b M 110

zich door afgifte aan een ander ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of van ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen; max. 10 m3

10.37 Wm

€ 150 per m3

 

Beheer gevaarlijke afvalstoffen

b M 111

zich als particulier door afgifte aan een ander ontdoen van gevaarlijke afvalstoffen; max. 5 m3

10.37 Wm

€ 320 per m3

 

b M 112

niet melden van ontdoen door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen c.q. niet voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de melding door rechtspersoon, niet eenmanszaak/klein bedrijf

10.39 Wm

 

550

 

bij afgifte van gevaarlijke afvalstoffen niet verstrekken van een omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van die afvalstoffen dan wel niet verstrekken van een begeleidingsbrief aan de vervoerder

10.39 Wm

   

b M 113 a

– éénmanszaak/ klein bedrijf

   

320

b M 113 b

– rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak/ klein bedrijf

   

550

b M 114

niet melden van ontvangst gevaarlijke afvalstoffen c.q. niet voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de melding

10.40 Wm

 

900

 

als vervoerder van gevaarlijke stoffen terwijl hij die afvalstoffen onder zich heeft geen begeleidingsbrief bij die afvalstoffen aanwezig hebben

10.44 Wm

   

b M 115 a

– éénmanszaak/klein bedrijf

   

180

b M 115 b

– rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak/ klein bedrijf

   

320

Verdere verwijdering gevaarlijke afvalstoffen

b M 116

gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting bewaren, bewerken, verwerken en/of vernietigen; max. 5 m3

10.54Wm

€ 320 per m3

 

Nummers M 161–M 176 Vuurwerkbesluit (Vb)

 

als particulier vuurwerk voorhanden hebben dat niet voldoet aan de gestelde eisen:

1.2.2 Vb

   

b M 161 a

– strijkers 1 t/m 100 stuks

   

120ma

b M 161 b

– strijkers 101 t/m 300 stuks

   

180ma

b M 167

afleveren van toegestaan vuurwerk aan particuliere gebruiker buiten toegestane dagen

2.3.2 Vb

 

550

b M 168

bedrijfsmatig afleveren van toegestaan vuurwerk aan particuliere gebruiker buiten toegestane ruimte

2.3.4 Vb

 

550

b M 169

afleveren van meer dan 10 kg toegestaan vuurwerk aan particulier gebruiker

2.3.3 Vb

 

550

 

afleveren van toegestaan vuurwerk aan personen jonger dan 18 jaar

2.3.5 Vb

   

b M 170 a

– t/m 11 jaar; categorie 1, 2 en 3

   

900

b M 170 b

b M 170 c

– 12 t/m 15 jaar; categorie 2 en 3

– 16 en 17 jaar; categorie 3

   

550

240

b M 171

vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden (31–12 10.00 uur tot 01–01 02.00 uur)

2.3.6 Vb

 

85ma

 

als particulier vuurwerk voorhanden hebben anders dan in een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1 of 3A.2.1 van het Vuurwerkbesluit

1.2.4, lid 1 Vb

   

b M 176 a

– t/m 10 kg (buiten de ingevolge 2.3.2 en 2.3.6 Vb toegestane periode)

   

85ma

b M 176 b

– 11 kg t/m 50 kg

   

120ma

b M 176 c

– 51 kg t/m 100 kg

   

240ma

b M 176 d

– meer dan 100 kg

   

550ma

Nummers M 250–M 254 Wet bodembescherming (WBB) en Wet Milieubeheer (WM)

b M 250

handelingen verrichten, met betrekking tot een hoeveelheid niet gevaarlijk afval, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; max. 3 m3

13 WBB

€ 320 per m3

 
 

verbranden van afval binnen een inrichting, waardoor de bodem kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken

13 WBB en 18.18 WM

   

b M 251 a

– als particulier

   

320

b M 251 b

– bedrijfsmatig

   

900

b M 252

handelingen verrichten, met betrekking tot een auto, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken

13 WBB

 

320

b M 253

bij mestopslag is niet voorzien in een vloeistofdichte plaat, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast

13 WBB en 18.18 WM

 

900

b M 254

niet/niet volgens voorschriften melden van grondverplaatsing ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd en/of verplaatst

28 WBB

 

650

Nummers M 260–M 262 Waterwet (Wtw)

b M 260

de inrichting die grondwater onttrekt niet opgeven aan het bevoegde gezag (meldingsplicht)

6.6 Wtw

 

650

 

grondwater onttrekken of water infiltreren zonder vergunning (vergunningplicht)

6.6 Wtw

   

b M 261 a

– tot en met 50 m3/u

   

100

b M 261 b

– 51 m3/u tot en met 500 m3/u

 

€ 1,50 per m3

 

b M 262

handelen in strijd met voorschriften verbonden aan de vergunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water

6.20, derde lid, Wtw

 

650

Nummers M 271–M 274f Waterwet (Wtw), Lozingenbesluit WVO bodemsanering en proefbronnering (LWVOBP),) Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater (LWVOHA), Lozingenbesluit WVO vaste objecten (LBVO) en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LBOTV)

 

zonder vergunning minder schadelijke stoffen anders dan met behulp van een werk in oppervlaktewateren brengen

6.2 en 6.6. Wtw

   

b M 271 a

– incidentele lozing van geringe omvang in niet kwetsbare gebieden, particulier (anders dan woning),

 6.2 en 6.6. Wtw

 

160

b M 271 b

kleine rechtspersoon

     

b M 271 c

grote rechtspersoon

   

900

b M 271 d

– door particulier weggooien van klein consumptieafval in kwetsbaar gebied

 6.2 en 6.6. Wtw

 

100

b M 271 e

– door particulier weggooien van klein consumptieafval in niet kwetsbaar gebied

 6.2 en 6.6. Wtw

 

85

b M 271 f

– weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet kwetsbaar gebied door particulier

   

160

b M 271 g

– door kleine rechtspersoon

   

320

b M 271 h

– door grote rechtspersoon

   

900

 

handelen in strijd met een aan een vergunning verbonden voorschrift

6.20, derde lid, Wtw

   

b M 273 a

– niet melden van een calamiteit van relatief geringe omvang door kleine rechtspersoon

   

320

b M 273 b

– door grote rechtspersoon

   

900

b M 273 c

– overtreden van een administratief voorschrift, zoals achterwege laten van melden (veranderingen in) rechtsopvolging, rapportageplicht, kleine rechtspersoon

   

320

b M 273 d

– grote rechtspersoon

   

900

b M 273 e

– niet treffen voorgeschreven voorziening, zoals olieafscheider, kleine rechtspersoon

 

+ rep. maatr.

320

b M 273 f

grote rechtspersoon

 

+ rep. maatr.

900

B M 273 g

het, gelet op de aard en de hoeveelheid van de geloosde stof, in geringe mate overschrijden van vergunningsnormen

     
 

niet voldoen aan de lozingsvoorschriften gesteld bij of krachtens:

     

b M 274 a

– Lozingenbesluit WVO bodemsanering en proefbronnering

15 LWVOBP

 

900

b M 274 c

– Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater

4, 6, 7 en 10 LWVOHA

 

900

b M 274 d

– Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

18 lid 2, 19 en 21, lid 2, BBO

 

450

b M 274 e

– Lozingenbesluit WVO vaste objecten

14 t/m 24 en 28 LBVO

 

320

b M 274 f

– Lozingsbesluit open teelt en veehouderij

4, 5 en 19 LBOTV

 

320

Nummers M 280–M 288 Verordening (EG) betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (EVOA)

 

handelen in strijd met regels gesteld ter uitvoering van de Verordening (EG) betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap

     

b M 280 a

– overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel

10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 1 REVOA jo. 5 lid 3 EVOA

 

1200

b M 280 b

– overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document

10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 2 REVOA jo. 8 lid 3 EVOA

 

1200

b M 280 c

– uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel

10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 1 REVOA jo. 15 lid 8 EVOA

 

1200

b M 280 d

– invoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel

10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 1 REVOA jo. 20 lid 7 EVOA

 

1200

b M 280 e

– uitvoervergunning van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen niet onverwijld toezenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 17 lid 2 jo. 26 lid 1 EVOA

 

1200

b M 281

minder dan 3 dagen voordat de overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 5 lid 2 EVOA

 

1200

b M 282

minder dan 3 dagen voordat de overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 8 lid 2 EVOA

 

1200

b M 283

overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van vereiste informatie

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 11 EVOA

 

1200

b M 284

minder dan 3 dagen voordat de uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 15 lid 8 EVOA

 

1200

b M 285

minder dan 3 dagen voordat de invoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 20 lid 7 EVOA

 

1200

b M 286

minder dan 3 dagen voordat de doorvoer van voor verwijdering en/of nuttige toepassing bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 20 lid 8 EVOA

 

1200

b M 287

doorvoer van voor verwijdering en/of nuttige toepassing bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel

10.60 lid 2 onder e Wm jo. 23 lid 6 EVOA

 

1200

b M 288

een voor de overbrenging van afvalstoffen niet daartoe aangewezen douanekantoor van binnenkomst en van uitgang gebruiken

10.44e lid 2 onder c WM jo 39 lid 2 EVOA

 

1200

Nummers M 295–M 296 Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 (BGDM)

 

dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van

2 lid 1 BGDM 1998

   

b M 295 a

– natuurterrein

   

1200

b M 295 b

– overige grond

   

900

 

dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van bouwland, braakland, niet beteelde grond of grasland

     

b M 296 a

– gedurende de maanden januari, september, oktober, november en december

4 lid 1 ivm bijlage I BGDM

 

900

b M 296 b

– niet emissiearm aangewend

5 lid 1 ivm bijlage I BGDM

 

900

Nummers M 410–M 414: Milieugevaarlijke stoffen

b M 410

vervallen

     

b M 411

een stof vervaardigen of, al dan niet verwerkt in een preparaat, in Nederland invoeren zonder registratie

6, eerste lid, REACH

 

1200

b M 412

een stof vervaardigen en die stof, al dan niet verwerkt in een preparaat, aan een ander ter beschikking stellen zonder registratie

5 REACH

 

1200

b M 413

niet voldoen aan verzoek van ECA om aanvullende informatie

9, vierde lid, REACH

 

650

b M 414

stof niet of onjuist aangeduid op de verpakking

9.2.3.1 Wm

 

650

Nummer M420

Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (BVAMS)

     

b M 420

niet voldoen aan opdracht nadere gegevens over te leggen of onderzoek te verrichten met betrekking tot preparaten

6 lid 1 BVAMS jo. 9.2.3.1. Wm

 

650

Nummers M 425–M 426

Veiligheidinformatiebladen als bedoeld in de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)

     

b M 425

het veiligheidsinformatieblad ontbreekt

31, eerste lid, REACH

 

650

b M 426

het veiligheidsinformatieblad is niet in de Nederlandse taal opgesteld

31, vijfde lid, REACH

 

320

 

cadmiumhoudende producten (het gaat hier om relatief geringe overtredingen, waarbij de ernst wordt bepaald door de concentratie cadmium, de hoeveelheid produkt en de aard van het produkt)

2 lid 1 CBWMS jo. 24 WMS

   

b M 430 a

– vervaardigen

   

1200

b M 430 b

– in Nederland invoeren

   

1200

b M 430 c

– aan een ander ter beschikking stellen

   

900

b M 430 d

– voorhanden hebben in handelsvoorraden

   

650

Nummers M 440–M 448 Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (BSOA) en Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 (RLK)

b M 440

een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 125 kilogram, niet ten minste eenmaal per kalenderjaar laten controleren

6 ivm voorschrift 6.1.3 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

€ 10 per kg

 

b M 441

een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 125 kilogram, laten controleren door een persoon die niet beschikt over een erkenningsbewijs

6 ivm voorschrift 6.1.3 bijlage RLK 1997 jo. 13 lid 3 BSOA

 

1200

b M 442

beheerder van een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 250 kilogram, beschikt niet over een installatiegebonden logboek

6 ivm voorschrift 6.2.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

€ 4 per kg

 

b M 443

onvoldoende zorg voor het bijhouden van het installatiegebonden logboek bij een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 250 kilogram

6 ivm voorschrift 6.2.3 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

€ 4 per kg

 

b M 444

de gasdetectie-apparatuur ten behoeve van het opsporen van koudemiddellekkage in een machinekamer, niet ten minste eenmaal per half jaar laten controleren

6 ivm voorschrift 6.3.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

320

b M 445

een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner dan 125 kilogram, is niet ten minste eenmaal per 12 maanden gecontroleerd op het correct functioneren van de installatie en uit oogpunt van preventie op mogelijke oorzaken van lekkage van koudemiddel.

6 ivm voorschrift 6.4.1 bijlage RLK 1997 jo .15 lid 3 BSOA

€ 10 per kg

 

b M 446

op een koelinstallatie is geen kenplaat bevestigd

6 ivm voorschrift 6.5.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

320

b M 447

de beheerder heeft bij een koelinstallatie geen instructiekaart op een goed toegankelijke plaats beschikbaar

6 ivm voorschrift 6.5.5 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

320

b M 448

bij een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan driehonderd kg zijn geen bedieningsvoorschriften aanwezig

6 ivm voorschrift 6.6.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

320

Nummers M 450–M 470 Flora- en faunawet (FFW), Regeling zoeken en rapen van kievitseieren Flora- en Faunawet (RZKRE) en Boswet (BW)

b M 450

beschermde inheemse planten plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op andere wijze van hun groeiplaats verwijderen

8 FFW

 

160ma

b M 451

beschermde inheemse dieren doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen

9 FFW

€ 180 per stuk met afstand

 

b M 452

beschermde inheemse dieren opzettelijk verontrusten

10 FFW

 

70

b M 453

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren

11 FFW

 

70ma

 

eieren van beschermde inheemse dieren zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen

12 FFW

   

b M 454 a

– kievitseieren buiten toegestane periode

jo. 2, 4 en 5 RZRKE

 

120ma

b M 454 b

– kievitseieren, in de periode van 1 maart tot en met 8 april, zonder eierzoekkaart

jo. 2, 4 en 5 RZRKE

 

100ma

b M 454 d

– niet roofvogeleieren ( max. 10 eieren)

 

€ 70 per ei, m.a.

 

b M 454 e

– roofvogeleieren(max. 10 eieren)

 

€ 120 per ei, m.a.

 
 

ten verkoop voorhanden of in voorraad hebben, verkopen of ten verkoop aanbieden, vervoeren, ten vervoer aanbieden, afleveren gebruiken voor commercieel gewin, huren of verhuren, ruilen of in ruil aanbieden, uitwisselen of tentoonstellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben van beschermde in- of uitheemse vogels

13 lid 1a FFW

   

b M 455 a

– particulier, maximaal 10 vogels

 

€ 70 per vogel

 

b M 455 b

– tentoonstelling, maximaal 10 vogels

 

€ 100 per vogel

 
 

als particulier exemplaren, delen of producten van beschermde uitheemse dieren of planten binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te vervoeren of onder zich te hebben

13 lid 1a en b FFW

   

b M 456 ad

– maximaal 2 levende of dode dieren

13 lid 1a en b FFW

 

1200ma

b M 456 ap

– maximaal 2 levende of dode planten

13 lid 1a en b FFW

 

900ma

b M 456 b

– delen van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

650ma

b M 456 c

– producten van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

320ma

b M 456 d

– kaviaar (250 gr tot 350 gr)

   

320ma

b M 456 e

– kaviaar (350 gr tot 500 gr)

   

450ma

b M 456 f

– ivoor (0 gr tot 100gr)

   

320ma

b M 456 g

– ivoor (100 gr–200gr)

   

450ma

b M 456 h

– ivoor (200gr–300gr)

   

650ma

b M 456 i

– ivoor (300gr–400gr)

   

750ma

b M 456 j

– ivoor (400gr-–500gr)

   

900ma

 

als particulier exemplaren, delen of producten van beschermde uitheemse dieren of planten binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te vervoeren of onder zich hebben

13 lid 1 a en b FFW

   

b M 457 a

– maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

650ma

b M 457 b

– delen van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

320ma

b M 457 c

– producten van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

160ma

b M 457 d1

– koraal, schelpen, rainsticks en dergelijke kennelijk als souvenir aan te merken voorwerpen, delen of producten; zeer kleine voorwerpen

 

tot 3 stuks

70ma

b M 457 d2

– koraal, schelpen, rainsticks en dergelijke kennelijk als souvenir aan te merken voorwerpen, delen of producten; zeer kleine voorwerpen

 

vanaf 3 t/m 10 stuks

120ma

b M 457 e

– kaviaar (250–300 gr)

   

320ma

b M 457 f

– kaviaar (350–500 gr)

   

450ma

 

onder zich hebben, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, ten verkoop voorradig of voorhanden hebben, verkopen of ten verkoop aanbieden, vervoeren, ten vervoer aanbieden of afleveren, gebruiken voor commercieel gewin, huren of verhuren, ruilen of in ruil aanbieden, tentoonstellen voor handelsdoeleinden van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen planten of dieren

14 lid 3 FFW

   

b M 458 a

– particulier

   

320ma

b M 458 b

– handelaar

   

650ma

 

onder zich hebben van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt en bestemd zijn voor het doden of vangen van dieren

15 lid 1 FFW

   

b M 459 a

– voor het doden of vangen van een individueel dier

   

70ma

b M 459 b

– voor het doden of vangen van een groter aantal dieren

   

650ma

b M 460

zich buiten gebouwen bevinden met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen

15 lid 2 FFW

 

650ma

b M 461

niet voorzien van een jachtakte in het veld een geweer of een gedeelte van een geweer dragen

16 lid 1 FFW

 

1200ma

b M 462

als degene die zich in het veld ophoudt, zich zonder gegronde reden met een fret, een buidel of een kastval bevinden op gronden waarop hij niet is bevoegd van die middelen gebruik te maken voor de uitoefening van de jacht of in verband met beheer en bestrijding van schade

16 lid 2 FFW

 

1200ma

b M 463

niet verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt

16 lid 3 FFW

 

650

Terug naar begin van de pagina