Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 2010, nr. IVV/FB/2010/22524, tot vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie, de franchises en het maximumpremieloon voor het jaar 2011 (Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2011)

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • b. AWf-premie: het deel van de premie op grond van de Wfsv dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

 • c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Vaststelling AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2012]

De AWf-premie wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 4,20%.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het jaar 2011 is van het loon, rekening houdende met artikel 4, aan AWf-premie 0,00% verschuldigd door de werknemer en 4,20% verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 17, tweede lid, Wfsv

[Vervallen per 01-01-2012]

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is vastgesteld voor een loontijdvak van:

 • a. een jaar op : € 16.965,00;

 • b. een maand op : € 1.413,75;

 • c. vier weken op : € 1.305,00;

 • d. een week op : € 326,25;

 • e. een dag op : € 65,25.

Artikel 5. Franchise bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet

[Vervallen per 01-01-2012]

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 1,47%.

Artikel 7. Vaststelling Ufo-premie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Ufo-premie wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 0,78%.

 • 2 Voor de overheidswerkgever die eigenrisicodrager Ziektewet als bedoeld in artikel 31 van de Wfsv is, wordt de Ufo-premie voor het jaar 2011 vastgesteld op 0,72%.

Artikel 8. Vaststelling basispremie arbeidsongeschiktheidswetten

[Vervallen per 01-01-2012]

De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 5,10%.

Artikel 9. Bekendmaking maximumpremieloon

[Vervallen per 01-01-2012]

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is vastgesteld voor een loontijdvak van:

 • a. een jaar op : € 49.297,00;

 • b. een maand op : € 4.108,08;

 • c. vier weken op : € 3.792,07;

 • d. een week op : € 948,01;

 • e. een dag op : € 189,60.

Artikel 10. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet

[Vervallen per 01-01-2012]

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 12. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet

[Vervallen per 01-01-2012]

De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 1,10%.

Artikel 13. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 november 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina