Modellenregeling Kieswet en Kiesbesluit 2010

[Regeling vervallen per 01-12-2013.]
Geldend van 23-10-2013 t/m 30-11-2013

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2010, nr. 2010-0000749952, houdende regels met betrekking tot de vaststelling van de modellen, bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit (Modellenregeling Kieswet en Kiesbesluit 2010)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de Kieswet en het Kiesbesluit;

Gezien het advies van de Kiesraad van 20 september 2010, nr. 2010-0000558481;

Besluit:

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Bijlage

[Vervallen per 01-12-2013]

Overzicht van de modellen met vermelding van de artikelen van de Kieswet of het Kiesbesluit waarop zij berusten

[Vervallen per 01-12-2013]

Model

Artikel Kieswet (Kw) / Kiesbesluit (Kb)

Onderwerp

D 3-1

D 3 Kw

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de Tweede Kamer

D 3-2

D 3 Kw

Registratieformulier voor kiezers op Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor de verkiezing van de Tweede Kamer

D 3-3

D 3 Kw

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

D 3-4

D 3 Kw

Registratieformulier voor kiezers op Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor de verkiezing van het Europees Parlement

G 1-1

G 6 j° G 1, G 2 en G 3 Kw

Register van aanduidingen van politieke groeperingen

G 1-2

G 6 j° G 1 en G 2 Kw

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

G 1-3

G 6 j° G 1, G 2 en G 3 Kw

Bewijs van betaling van een waarborgsom voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering

H 1

H 1 Kw

Kandidatenlijst

H 3-1

H 3 Kw

Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst

H 3-2

H 3 Kw

Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst

H 4

H 4 Kw

Verklaring van ondersteuning

H 9

H 9 Kw

Verklaring van instemming met de kandidaatstelling

H 12

H 15 jo H 12, H 13 en H 14 Kw

Bewijs van betaling van een waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling

I 1

I 18 j° I 1 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau / centraal stembureau tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten

I 4

I 18 j° I 4 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau / centraal stembureau ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten

I 9

I 9 Kw

Mededeling aan het centraal stembureau van de geldig verklaarde kandidatenlijsten

I 10

I 10 Kw

Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie

I 12-1

I 18 j° I 12 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat

I 12-2

I 18 j° I 12 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, de eilandsraad of van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt

J 7

J 7 Kw

Stempas

J 16

J 16 Kw

Handleiding voor de kiezer

J 20

J 20 Kw

Stembiljet

J 38-2

J 38 Kw j° J 30 Kb

Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief

K 6

K 6 Kw

Verzoek om met een kiezerspas te stemmen

L 8

L 8 Kw

Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 11

L 11 Kw

Volmachtbewijs

M 3

M 3 Kw

Verzoek om per brief te mogen stemmen

M 6-1

M 6 Kw

Retourenveloppe voor het stemmen per brief

M 6-2

M 6 Kw

Briefstembewijs

M 6-3

M 6 Kw

Handleiding voor de kiezer betreffende het stemmen per brief

M 6-4

M 6 Kw

Enveloppe voor het stembiljet

N 10-1

N 10 Kw

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau

N 10-2

N 10 Kw

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief

N 11

N 11 Kw

Vaststelling van de aantallen stemmen die zijn uitgebracht op de kandidaten en de lijsten in een gemeente / het openbaar lichaam

O 3

O 3 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat

P 22-1

P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat of van het Europees Parlement

P 22-2

P 22 Kw (Ya 13 Kw)

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau en het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad of van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt of van de eilandsraad

R 1

R 1 Kw

Kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

R 2

R 2 kw

Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

R 7-1

R 7 Kw

Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

R 7-2

R 7 Kw

Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

R 8

R 8 Kw

Verklaring van instemming met de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

S 1

S 7 j° S 1 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten

S 2

S 7 j° S 2 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en van de lijstencombinaties en voor het nummeren van de kandidatenlijsten

T 2

T 2 Kw

Stembiljet voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

T 4

T 4 Kw

Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

T 11

T 11 Kw

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

U 16

U 16 j° P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing

V 9

V 9 j° P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement/de Tweede Kamer der Staten-Generaal/de Eerste Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ....../de eilandsraad van het openbaar lichaam ...... tot het opnieuw vaststellen van de uitslag van de verkiezing

W 1-1

W 1 Kw

Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het niet-aannemen van de benoeming door een kandidaat

W 1-2

W 1 Kw

Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het niet-toelaten als lid van een kandidaat

W 1-3

W 1 Kw

Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het openvallen van een plaats in dat orgaan

W 2

W 2 Kw

Verklaring van een kandidaat dat hij niet voor benoeming in aanmerking wenst te komen

W 4

W 4 Kw

Besluit van het centraal stembureau dat in de opengevallen plaats in het vertegenwoordigend orgaan geen opvolger kan worden benoemd

W 5

W 5 j° P 22 Kw

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het houden van een loting bij plaatsvervanging

Y 13

Y 13 Kw

Verklaring inzake het niet-kandidaatstellen in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap voor het Europees Parlement

Y 32

Y 32 Kw

Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

Ya 4

Ya 4 j° Ya 32 Kw

Begeleidingsverklaring bij kandidatenlijst

Ya 6

Ya 6 j° Ya 34 Kw

Begeleidingsverklaring bij herstel verzuim

Ya 9

Ya 9 j° Ya 37 Kw

Begeleidingsverklaring bij verklaringen tot lijstencombinatie

Model D 3-1. Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de Tweede Kamer

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 252380.png
Bijlage 252381.png
Bijlage 252382.png

Model D 3-2. Registratieformulier voor kiezers op Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor de verkiezing van de Tweede Kamer

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 252383.png
Bijlage 252384.png
Bijlage 252385.png

Model D 3-3. Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 252386.png
Bijlage 252387.png
Bijlage 252388.png

Model D 3-4. Registratieformulier voor kiezers op Aruba, Curaçao of Sint Maarten voor de verkiezing van het Europees Parlement

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 252389.png
Bijlage 252390.png

Model G 1-1. Register van aanduidingen van politieke groeperingen

[Vervallen per 01-12-2013]

Nr. ....... 5

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement, heeft bij beschikking van ....... het op ....... ontvangen verzoek van ....... (volledige statutaire naam van de politieke groepering) gevestigd te ......., ingewilligd, om ten behoeve van de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren: .......

 

De voorzitter van het centraal stembureau,

 

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement, heeft bij beschikking van ....... het op ....... ontvangen verzoek van ....... (volledige statutaire naam van de politieke groepering) gevestigd te ......, ingewilligd, om ten behoeve van de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan de onder nummer ...... geregistreerde aanduiding van de politieke groepering te wijzigen. De gewijzigde aanduiding luidt als volgt: .......

 

De voorzitter van het centraal stembureau,

 

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement, heeft bij beschikking van ....... bovenstaande registratie geschrapt op grond van het feit dat bovenvermelde politieke groepering

heeft opgehouden te bestaan;

een verzoek daartoe heeft ingediend;

als vereniging bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden;

voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

   

De voorzitter van het centraal stembureau,

5 De ingewilligde verzoeken doorlopend nummeren.

Model G 1-2. Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

[Vervallen per 01-12-2013]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... maakt ingevolge artikel G 1 / G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen staan geregistreerd en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding:

Gemachtigde:

Plaatsvervanger:

1. .......

.......

.......

2. enz.

   
   
 

Plaats: .......

Datum: .......

De voorzitter van het centraal stembureau,

Model G 1-3. Bewijs van betaling van een waarborgsom voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering

[Vervallen per 01-12-2013]

Ondergetekende verklaart dat op ....... als waarborgsom voor de registratie van de aanduiding ....... van ....... (volledige statutaire naam van de politieke groepering) is ontvangen van ....... (naam), wonende ....... (adres) ten behoeve van de verkiezing van de leden van1 1

 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal een bedrag van € 450,– dan wel USD 450.1 2

 • de Eerste Kamer der Staten-Generaal een bedrag van € 450,–.

 • provinciale staten van ....... een bedrag van € 225,–.

 • de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... een bedrag van € 112,50 dan wel USD 112,50.3

 • het Europees Parlement een bedrag van € 450,– dan wel USD 450.4

   
 

Plaats: .......

Datum: .......

.......,

(naam en hoedanigheid van, en ondertekening door, degene die met de ontvangst van de waarborgsom is belast)

Model H 1. Kandidatenlijst

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... / de raad van de gemeente ..... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ..... / het Europees Parlement op ..... [in kieskring ..... (.....)]5ingeleverd door ..... (naam), wonende te ..... (woonplaats), met als correspondentieadres ..... (correspondentieadres + postcode) op ..... (datum):

Aanduiding van de politieke groepering: .....

Nr.

Naam ²

Voorletters

Geboortedatum

Woonplaats

Correspondentieadres + postcode

Let op: het is niet verplicht uw woonadres te vermelden!

Vermeld in dat geval een ander correspondentieadres (niet zijnde een postbusnummer), zoals b.v. het adres van het partijkantoor. Zie toelichting punt 2.

1.

.....

.....

.....

.....

.....

2.

enz.

 

 

 

 

² Zie de toelichting bij punten 1, 2 en 3.

Bij deze lijst zijn overgelegd:6

 • een verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente, of het bestuurscollege van het openbaar lichaam, waar de inleveraar als kiezer is geregistreerd, dat hij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing;

 • een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin aan de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering te plaatsen;

 • ten minste tien / twintig / dertig verklaringen van kiezers dat zij de lijst ondersteunen;

 • een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling;

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die geen zitting heeft in het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezingen worden gehouden;

 • een bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom;

 • een verklaring van voorgenomen vestiging van iedere kandidaat die momenteel niet in de gemeente / provincie / openbaar lichaam woonachtig is;

 • voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement: een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij niet in een andere lidstaat kandidaat voor het lidmaatschap van het Europees Parlement zal zijn;

De volgende perso(o)n(en) is (zijn) bij verhindering van de inleveraar bevoegd tot het herstel van verzuimen, bedoeld in artikel I 2 van de Kieswet:7

 • 1. ..... (naam),

  ..... (woonplaats)

  ..... (correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer)

 • 2. enz.

Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden van deze lijst met andere lijsten tot een lijstencombinatie, wordt aangewezen:8

..... (naam),

..... (woonplaats)

..... (correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer)

Als diens plaatsvervanger(s) wordt (worden) aangewezen: 9

 • 1. ..... (naam),

  ..... (woonplaats)

  ..... (correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer)

 • 2. enz.

TOELICHTING

[Vervallen per 01-12-2013]

1. De wijze waarop de kandidaten op de lijst vermeld moeten worden

[Vervallen per 01-12-2013]

Aan de naam mogen nadere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de gebruikelijke wijze afgekort. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging ’(m)’ of ’(v)’ worden geplaatst.

Gehuwd of gehuwd geweest zijnde personen, dan wel personen wier partnerschap geregistreerd is of geregistreerd is geweest, worden op de lijst vermeld hetzij met de eigen naam, hetzij, voor zover zij daartoe op grond van artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dan wel artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES bevoegd zijn, met de naam van echtgenoot of geregistreerde partner dan wel met de eigen naam door middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner.

2. Vermelding van de woonplaats en het correspondentieadres

[Vervallen per 01-12-2013]

De vermelding van de woonplaats van de kandidaat is verplicht.

De vermelding van het adres en de postcode van de kandidaat is echter niet verplicht. In verband met correspondentie dient de kandidaat die zijn woonadres niet op de kandidatenlijst wenst te vermelden een correspondentieadres (niet zijnde een postbusnummer) te vermelden. Bijvoorbeeld het adres van het partijkantoor. Meerdere kandidaten kunnen gebruik maken van eenzelfde correspondentieadres.

3. Het maximum aantal namen op een lijst

[Vervallen per 01-12-2013]

Op de lijst mogen de namen van ten hoogste vijftig kandidaten worden geplaatst. Op de lijst van een politieke groepering wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan meer dan vijftien zetels zijn toegekend, mag een aantal namen worden geplaatst dat ten hoogste tachtig bedraagt.

4. De inleveraar van de lijst

[Vervallen per 01-12-2013]

De inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de desbetreffende verkiezing. Indien de inleveraar niet als kiezer is geregistreerd in de gemeente of wel het openbare lichaam waar het hoofdstembureau is gevestigd, dient hij een verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente / het bestuurscollege van het openbaar lichaam waar hij als kiezer is geregistreerd, over te leggen dat hij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing. Het hoofdstembureau kan verlangen dat de inleveraar van zijn identiteit doet blijken. Degene die een kandidatenlijst inlevert bij de gezaghebber van Sint Eustatius of Saba dient blijk te geven van zijn identiteit.

5. Het plaatsen van een aanduiding van een politieke groepering boven de lijst

[Vervallen per 01-12-2013]

Aan de inleveraar kan door de gemachtigde van de desbetreffende politieke groepering de bevoegdheid worden verleend boven de lijst de aanduiding van deze groepering te plaatsen, zoals deze door het centraal stembureau is geregistreerd. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigde worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model H 3-1).

De inleveraar mag boven de lijst ook een aanduiding plaatsen, gevormd door samenvoeging van voor de desbetreffende verkiezing geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, indien hem daartoe de bevoegdheid is verleend door de gemachtigden van de onderscheidene groeperingen. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigden worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model H 3-2). Een aldus gevormde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.

6. Verklaringen van ondersteuning

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, het Europees Parlement, de provinciale staten en gemeenteraden waarin het aantal te verdelen zetels in de raad ten minste 39 bedraagt, moeten per kandidatenlijst 30 verklaringen van kiezers, woonachtig in de kieskring waarvoor de lijst wordt ingeleverd, worden overgelegd dat zij de lijst ondersteunen (model H 4). In gemeenten waarin het aantal te verdelen zetels in de raad minder dan 39, doch minimaal 19 is, geldt een verplicht aantal van 20 ondersteuningsverklaringen, terwijl in gemeenten of openbaar lichamen met minder dan 19 zetels 10 ondersteuningsverklaringen overgelegd dienen te worden. Kiezers die een ondersteuningsverklaring wensen af te leggen, dienen deze binnen een termijn van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling te ondertekenen ter secretarie van de gemeente of het openbaar lichaam waar zij als kiezer zijn geregistreerd. Bij de verkiezing van de Tweede Kamer in Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd bij de gezaghebber in Sint Eustatius en Saba of bij het hoofdstembureau in Bonaire. Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden de ondersteuningsverklaringen ingeleverd binnen een termijn van zeven dagen voorafgaand aan of op de werkdag voor de dag van de kandidaatstelling.

Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overgelegd bij een kandidatenlijst, indien:

 • a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan één of meer zetels zijn toegekend;

 • b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan tenminste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.

 • c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen één of meer zetels zijn toegekend.

7. Verklaring van instemming

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op deze lijst (model H 9). Indien de kandidaat zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan het voorgeschreven formulier gebonden en kan zij ook per fax geschieden.

8. Identiteitsbewijs

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat die geen zitting heeft in het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, een kopie van een identiteitsbewijs worden overgelegd.

In het Europees deel van Nederland wordt als identiteitsbewijs geaccepteerd de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht zijnde:

 • een geldig Nederlands paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een geldige Nederlandse identiteitskaart of een identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een geldig Nederlands rijbewijs of een rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

In Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt als identiteitsbewijs geaccepteerd de documenten bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES zijnde:

 • een geldig Nederlands nationaal paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een geldige identiteitskaart van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • een geldig rijbewijs als bedoeld in de wegenverkeerswetgeving van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Wet toelating en uitzetting BES moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

9. Waarborgsom

[Vervallen per 01-12-2013]

Voor elke kandidatenlijst (lijstengroep, stel gelijkluidende lijsten) moet in beginsel een bepaalde waarborgsom worden betaald. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement bedraagt deze waarborgsom € 11.250,–, bij de verkiezingen voor provinciale staten € 1.125,–, bij de verkiezingen voor de gemeenteraad € 225,– en bij de verkiezingen voor de eilandsraad in één van de openbare lichamen USD 225. Degene die de waarborgsom heeft betaald, ontvangt (voor elke kieskring) een bewijs daarvan. Dit bewijs moet bij de indiening van de lijst worden overgelegd.

De verplichting tot het betalen van een waarborgsom en het overleggen van een bewijs van betaling daarvan geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan een of meer zetels zijn toegekend. Dit geldt ook ten aanzien van samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen; indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan ten minste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.

10. Verklaring van voorgenomen vestiging

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen voor provinciale staten en eilandsraadverkiezingen moet de kandidaat die geen ingezetene is van de desbetreffende gemeente of provincie of het desbetreffend openbaar lichaam een door de kandidaat ondertekende verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de gemeente onderscheidenlijk de provincie dan wel het openbaar lichaam.

11. Lijstencombinatie

[Vervallen per 01-12-2013]

Op de dag van de kandidaatstelling, tussen 09.00 en 17.00 uur (plaatselijk tijd), kunnen kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen tot een lijstencombinatie worden verbonden door inlevering bij het centraal stembureau van een daartoe strekkende gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden (model I 10). Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer kan op Bonaire, Sint Eustatius en Saba een dergelijke verklaring ook, tussen 09.00 en 17.00 uur (plaatselijk tijd) worden ingeleverd bij de gezaghebber. Deze stuurt de verklaring (voorzien van een begeleidingsverklaring – model Ya 9) uiterlijk de dag na de dag van de kandidaatstelling om 17.00 uur (Europees-Nederlandse tijd) elektronisch door naar het centraal stembureau.

12. Centrale kandidaatstelling

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat, kunnen politieke groeperingen gebruik maken van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling. Van deze mogelijkheid kunnen groeperingen alleen gebruik maken als zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • aan de verkiezingen wordt in alle kieskringen deelgenomen met een lijst waarop meer dan dertig namen van kandidaten zijn geplaatst en waarvan behoudens ten hoogste de laatste vijf, de namen dezelfde zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst.

 • aan de verkiezingen wordt deelgenomen met een gelijkluidende kandidatenlijst in alle kieskringen door politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, een of meer zetels zijn toegekend.

De regeling is ook van toepassing in geval van samenvoeging van aanduidingen, indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan ten minste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.

Indien van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling gebruik wordt gemaakt dient inlevering van de kandidatenlijst(en) plaats te vinden bij het hoofdstembureau van kieskring 12 (’s-Gravenhage) bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en bij het hoofdstembureau van de kieskring waarin de gemeente is gelegen waar de vergadering van provinciale staten wordt gehouden bij een verkiezing voor provinciale staten.

Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement geldt een kandidatenlijst voor het gehele land en dient inlevering plaats te vinden bij het centraal stembureau (de Kiesraad). In de openbare lichamen worden kandidatenlijsten bij de gezaghebber op het bestuurskantoor ingeleverd.

13. Tijdstip van inlevering

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van de eilandsraden worden de kandidatenlijsten op de dag van de kandidaatstelling van 09.00 tot 15.00 uur (plaatselijk tijd) ingeleverd. Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden de kandidatenlijsten ingeleverd op de werkdag voor de dag van de kandidaatstelling van 09.00 tot 15.00 uur (plaatselijke tijd).

Model H 3-1. Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst

[Vervallen per 01-12-2013]

Met blokletters invullen.

Ondergetekende, ....... (naam), die de gemachtigde, bedoeld in artikel G 1 / G 2 / G 3, derde lid, van de Kieswet, is van ....... (volledige statutaire naam van de desbetreffende politieke groepering), verleent hierbij aan ....... (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement op ......., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding van de desbetreffende groepering, zoals deze ingevolge de artikelen G 1, G 2 of G 3 van de Kieswet is geregistreerd, te plaatsen: .......

Lijst van kandidaten:10

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.......

.......

.......

2.

enz.

   
 

Datum: .......

Handtekening: .......

Model H 3-2. Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst

[Vervallen per 01-12-2013]

Met blokletters invullen.

Ondergetekende(n),11....... (naam/namen), die de gemachtigde(n), bedoeld in artikel G 1 / G 2 / G 3, derde lid, van de Kieswet, is/zijn van ....... (volledige statutaire naam/namen van de desbetreffende politieke groepering(en) verleent/verlenen hierbij aan ....... (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement op ......., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van de desbetreffende groeperingen, zoals deze ingevolge de artikelen G 1, G 2 of G 3 van de Kieswet zijn geregistreerd, of afkortingen daarvan te plaatsen: .......

Lijst van kandidaten:12

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.......

.......

.......

2.

enz.

   
 

Datum: .......

Handtekening: .......

Model H 4. Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Ondergetekende, ..... (naam), wonende te ..... (woonplaats)13, verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... / de raad van de gemeente ..... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ..... / het Europees Parlement op ..... [in kieskring ..... (.....)]14te ondersteunen.

Aanduiding van de politieke groepering: .....

Lijst van kandidaten:15

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.....

.....

.....

2.

enz.

   
   
 

Datum: .....

 

Handtekening: .....

In te vullen door de burgemeester / gezaghebber

De burgemeester / gezaghebber van ..... verklaart dat de ondertekenaar in zijn gemeente / openbaar lichaam als kiezer is geregistreerd.

Datum: .....

De burgemeester/gezaghebber,

TOELICHTING

[Vervallen per 01-12-2013]

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing.

Een kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring binnen een termijn van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling ter secretarie van de gemeente/het openbaar lichaam waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester/gezaghebber of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar. De kiezer overhandigt een geldig identiteitsbewijs.

Als identiteitsbewijs wordt hierbij geaccepteerd de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht zijnde:

 • een geldig Nederlands paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een geldige Nederlandse identiteitskaart of een identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een geldig Nederlands rijbewijs of een rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement ondertekent de kiezer die in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba is geregistreerd en die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, deze verklaring binnen een termijn van zeven dagen voorafgaand aan of op de werkdag voor de dag van de kandidaatstelling. De ondertekening geschiedt ter secretarie van het openbaar lichaam wij hij is geregistreerd, in aanwezigheid van de gezaghebber of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar dan wel diens plaatsvervangende eilandsgedeputeerde. De kiezer overhandigt een geldig identiteitsbewijs.

Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.

Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken.

Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overlegd bij een kandidatenlijst, indien:

 • a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan een of meer zetels zijn toegekend;

 • b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan tenminste een daarvan, een of meer zetels zijn toegekend.

 • c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen een of meer zetels zijn toegekend.

Artikel Z 4, tweede en derde lid van de Kieswet

 • Lid 2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 • Lid 3. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

De verklaring van instemming

Ondergetekende, ....... (naam), wonende te ....... (woonplaats16), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement op ....... [in kieskring ....... (.......)].17

Aanduiding van de politieke groepering: .......

Lijst van kandidaten:18

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.......

.......

.......

2.

enz.

   
 

Datum: .......

Handtekening: .......

Aanwijzing van een gemachtigde

Ondergetekende verklaart, aangezien bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / het Europees parlement zijn woonplaats buiten het Europees deel van Nederland is gelegen, / bij de verkiezing van de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... zijn woonplaats buiten dit openbare lichaam is gelegen, of omdat gebruik wordt gemaakt van een ‘moederlijst’19(zie toelichting), dat hij/zij als zijn gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a van de Kieswet, aanwijst:

   
 

Naam: .......

Woonplaats: .......

Correspondentieadres: ........ ¹

   
 

Datum: .......

Handtekening:

¹ Let op: het is niet verplicht het woonadres te vermelden! U kunt ook een ander correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer – vermelden, zoals b.v. die van het partijkantoor.

Toelichting

[Vervallen per 01-12-2013]

1. De verklaring van instemming

[Vervallen per 01-12-2013]

De verklaring van instemming wordt afgelegd door iedere kandidaat op de kandidatenlijst. Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken. Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook per fax geschieden.

2. Het aanwijzen van een gemachtigde

[Vervallen per 01-12-2013]

Voorwaarden

De kandidaat wijst in drie gevallen een gemachtigde aan:

 • 1. Indien het gaat om de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten, de gemeenteraad of het Europees Parlement en de woonplaats van de kandidaat is gelegen buiten het Europees deel van Nederland, dan is de kandidaat verplicht een gemachtigde aan te wijzen die woont in het Europees deel van Nederland.

 • 2. Indien het gaat om de verkiezing van de eilandsraad van een openbaar lichaam (Bonaire, Sint Eustatius of Saba) en de woonplaats van de kandidaat is gelegen buiten het openbare lichaam waarvoor de verkiezing geldt, dan is de kandidaat verplicht een gemachtigde aan te wijzen die woont in het openbaar lichaam waarvoor de verkiezing geldt.

 • 3. De politieke groepering van de kandidaat maakt gebruik van een zogenaamde ‘moederlijst’ bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of provinciale staten. De kandidaat kan dan een gemachtigde aanwijzen, maar is daartoe niet verplicht.

In alle andere gevallen mag de kandidaat geen gemachtigde aanwijzen.

Gevolgen van de machtiging

De gemachtigde is bevoegd tot het verrichten van enkele benoemingshandelingen, indien de kandidaat is gekozen. Deze handelingen strekken tot het al dan niet aanvaarden van, of het niet in aanmerking willen komen voor, een eventuele benoeming (artikelen V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste, tweede, en derde lid en W 2, eerste lid, onderdeel f, van de Kieswet).

De kandidaat die een gemachtigde heeft aangewezen, kan deze handelingen niet zelf meer verrichten. De kandidaat is wel bevoegd een volmacht in te trekken. De kandidaat dient hiervan schriftelijk of per fax kennis te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een nieuwe gemachtigde.

Indien de kandidaat voor verschillende provincies een aparte instemmingsverklaring afgeeft, moet in iedere verklaring dezelfde gemachtigde worden aangewezen.

Een moederlijst

Het gebruik van een moederlijst door de politieke groepering houdt in dat de politieke groepering een volgorde van kandidaten voor een verkiezing heeft vastgesteld, omdat de politieke groepering voor twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd. Bovendien is de moederlijst uiterlijk twee weken na de kandidaatstelling aan het centraal stembureau medegedeeld.

Om vervolgens de benoemingshandelingen soepel te laten verrichten, kunnen kandidaten een centrale persoon machtigen. Deze persoon bericht dan, namens degenen die volgens de moederlijst nog niet voor hun benoeming aan de beurt zijn, aan het centraal stembureau dat zij hun benoeming niet aanvaarden, of niet voor benoeming in aanmerking willen komen.

Model H 12. Bewijs van betaling van een waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling

[Vervallen per 01-12-2013]

Ondergetekende verklaart dat op ....... als waarborgsom voor de kandidaatstelling is ontvangen van ....... (naam), wonende ....... (woonplaats20) ten behoeve van de verkiezing van de leden van21

 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal een bedrag van € 11.250,–.

 • provinciale staten van ....... een bedrag van € 1.125,–.

 • de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... een bedrag van € 225,– dan wel USD 225.22

 • het Europees Parlement een bedrag van € 11.250,–.

   
 

Plaats: .......

Datum: .......

.......,

(naam en hoedanigheid van, en ondertekening door, degene die met de ontvangst van de waarborgsom is belast)

Model I 1. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau / centraal stembureau tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

Het hoofdstembureau / centraal stembureau23voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... / de raad van de gemeente ..... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ..... / het Europees Parlement [in de kieskring ..... (.....)]24heeft overeenkomstig artikel I 1 van de Kieswet op ..... om 16.00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het hoofdstembureau / centraal stembureau heeft op deze zitting de kandidatenlijsten onderzocht die bij het hoofdstembureau / centraal stembureau zijn ingeleverd (of die bij de gezaghebber van Sint Eustatius of Saba zijn ingeleverd en elektronisch zijn verzonden naar het hoofdstembureau Bonaire) / (of die bij de gezaghebber van Bonaire, Sint Eustatius of Saba zijn ingeleverd en elektronisch zijn verzonden naar het centraal stembureau) voor de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigende orgaan op .....

De volgende lijsten zijn ingeleverd:

 

Aanduiding

Naam en voorletters van de eerste kandidaat

Aantal namen op de lijst

1.

.....

.....

.....

2.

enz.

   

Bij het onderzoek zijn ten aanzien van de ingeleverde lijsten

Aanduiding lijst

Aard verzuim(en)

.....

.....

enz.

 

Het hoofdstembureau / centraal stembureau zal overeenkomstig artikel I 2, eerste lid, van de Kieswet de inleveraar(s) bericht geven van bovenvermeld(e) verzuim(en), met vermelding dat dit (deze) binnen drie dagen kan (kunnen) worden hersteld ter secretarie van de gemeente / het openbaar lichaam waar het hoofdstembureau is gevestigd.

In het geval het een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer betreft voor kieskring 20 (Bonaire) die bij de gezaghebber in Sint Eustatius of Saba is ingeleverd, zal het hoofdstembureau overeenkomstig artikel Ya 6, eerste lid, van de Kieswet de gezaghebber bericht geven van bovenvermeld(e) verzuim(en), met vermelding dat de gezaghebber onverwijld de inleveraar(s) op de hoogte stelt van bovenvermeld(e) verzuim(en) en van de herstelmogelijkheid binnen drie dagen op het bestuurskantoor van Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

In het geval van een kandidaatlijst voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement die bij de gezaghebber in Bonaire, Sint Eustatius en Saba is ingeleverd, zal het centraal stembureau overeenkomstig artikel Ya 34, eerste lid, van de Kieswet de gezaghebber bericht geven van bovenvermeld(e) verzuim(en), met vermelding dat de gezaghebber onverwijld de inleveraar(s) op de hoogte stelt van bovenvermeld(e) verzuim(en) van de herstelmogelijkheid binnen twee dagen op het bestuurskantoor van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

   
 

Plaats: .....

Datum: .....

   
 

....., Voorzitter

.....}

.....} Leden

.....}

.....}

Model I 4. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau / centraal stembureau ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

Het hoofdstembureau / centraal stembureau25voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... / de raad van de gemeente ..... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ..... /het Europees Parlement [in de kieskring ..... (.....)]26heeft overeenkomstig artikel I 4 van de Kieswet op ....., om 16.00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte een openbare zitting gehouden.

Het hoofdstembureau / centraal stembureau heeft op deze zitting beslist over de geldigheid van de op ..... bij het hoofdstembureau / centraal stembureau ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan op ....., over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduidingen van een politieke groepering en deze beslissingen op de zitting bekend gemaakt.

Bij het overeenkomstig artikel I 1 van de Kieswet gehouden onderzoek zijn ten aanzien van de ingeleverde lijsten

Aanduiding lijst

Aard verzuim(en)

.....

.....

enz.

 

Nadat het hoofdstembureau / centraal stembureau overeenkomstig artikel I 2, eerste lid, van de Kieswet de desbetreffende inleveraar(s) / en/of overeenkomstig artikel Ya 6, eerste lid, van de Kieswet de gezaghebber van Sint Eustatius of Saba / en overeenkomstig artikel Ya 34, eerste lid, van de Kieswet de gezaghebber van Bonaire, Sint Eustatius of Saba hiervan bericht heeft gegeven, is (zijn) ten aanzien van de navolgende lijst(en) binnen de daarvoor in artikel I 2, tweede lid / artikel Ya 34, derde lid, van die wet gestelde termijn het (de) volgende verzuim(en) hersteld:

Aanduiding lijst

Aard verzuim(en)

.....

.....

enz.

 

Overeenkomstig artikel I 5 van de Kieswet

 • werd geen lijst ongeldig verklaard.

 • werd(en) op de daarbij vermelde grond de volgende lijst(en) ongeldig verklaard:

Aanduiding lijst

Grond

.....

.....

enz.

 

Daarna werd(en) overeenkomstig artikel I 6, eerste lid, van de Kieswet van de hierna te noemen lijst(en) op de daarbij vermelde grond de volgende kandida(a)t(en) geschrapt:

Aanduiding lijst

Naam kandidaat

Grond

.....

.....

.....

enz.

   

Overeenkomstig artikel I 6, tweede lid, van de Kieswet werd(en) op de daarbij vermelde grond de volgende aanduiding(en) van een politieke groepering, gesteld boven de daarbij vermelde lijst, geschrapt:

Aanduiding lijst

Lijst waarop als eerste kandidaat voorkomt

Grond

.....

.....

.....

enz.

   

Vervolgens werd(en) overeenkomstig artikel I 6, derde lid, van de Kieswet de volgende aanduiding(en) ambtshalve in overeenstemming gebracht met de aanduiding van de politieke groepering, zoals die voor haar is geregistreerd:

Lijst waarop als eerste kandidaat voorkomt

Aanduiding, zoals deze bij de inlevering is vermeld

Aanduiding, zoals deze ambtshalve is gewijzigd

.....

.....

.....

enz.

   

Dientengevolge heeft het hoofdstembureau de volgende lijsten met de daarop vermelde kandidaten geldig verklaard:

 • a. Aanduiding van de politieke groepering:

  .....

  Nr.

  Naam

  Voorletters

  Woonplaats

  1.

  .....

  .....

  .....

  2.

  enz.

     
 • b. enz.

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

  .....

Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken:

.....

   
 

Plaats: .....

 

Datum: .....

   
 

.....,

 

Voorzitter

 

.....,

 

Leden

Model I 9. Mededeling aan het centraal stembureau van de geldig verklaarde kandidatenlijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

   

Onderwerp:

Geldig verklaarde kandidatenlijsten

Aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... 1

1 In geval van centrale kandidaatstelling: Aan de hoofdstembureau’s

Ter uitvoering van artikel I 9, eerste lid van de Kieswet deel ik u mee dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... op ..... de volgende geldig verklaarde kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

 • a. Aanduiding van de politieke groepering:

  .....

  Nr.

  Naam

  Voorletters

  Woonplaats

  1.

  .....

  .....

  .....

  2.

  enz.

     

  In de lijst, zoals deze op de dag van de kandidaatstelling luidde, zijn nadien de volgende wijzigingen aangebracht:

  .....

  Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden van deze lijst met andere lijsten tot een lijstencombinatie, is aangewezen:

  ..... (naam),

  ..... (woonplaats),

  ..... (correspondentieadres).

  Als diens plaatsvervanger(s) is / zijn aangewezen:

  • 1. ..... (naam),

   ..... (woonplaats),

   ..... (correspondentieadres).

  • 2. enz.

   De kandidaat ..... (naam) heeft, / Alle kandidaten hebben overeenkomstig artikel H 10 of artikel H 10a van de Kieswet als gemachtigde aangewezen:

   ..... (naam),

   ..... (woonplaats),

   ..... (correspondentieadres).

 • b. enz.

De Voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... in kieskring ..... (.....)

TOELICHTING

[Vervallen per 01-12-2013]

Indien het betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, de eilandsraad, van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt of het Europees Parlement kan deze mededeling achterwege blijven.

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling, bedoeld in artikel H 2, eerste lid, van de Kieswet, dient eenzelfde mededeling plaats te vinden aan de overige hoofdstembureaus. In dat geval dient de adressering te worden aangepast.

Model I 10. Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie

[Vervallen per 01-12-2013]

Met blokletters invullen.

De ondergetekende(n),27daartoe blijkens de ingeleverde kandidatenlijsten gemachtigd, verklaren voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement op ....... de volgende kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie te verbinden:

 

Aanduiding van de politieke groepering

Naam en voorletters van de gemachtigde

1.

.......

.......

2.

enz.

 
 

Datum: .......

Handtekeningen:

Model I 12-1. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat

[Vervallen per 01-12-2013]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... heeft overeenkomstig artikel I 12 van de Kieswet op ....., om ..... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de kandidatenlijsten genummerd die zijn ingeleverd voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ..... op ....., en beslist over de geldigheid van de gevormde lijstencombinaties en deze beslissingen op de zitting bekend gemaakt.

De nummering van de kandidatenlijsten

Het centraal stembureau heeft eerst met toepassing van artikel I 14, eerste en tweede lid, van de Kieswet genummerd de lijsten van politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing een of meer zetels zijn toegekend, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samenvoeging van aanduidingen. Indien de aantallen stemmen bij de laatstgehouden verkiezing gelijk waren, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering

Aantal stemmen bij de laatstgehouden verkiezing

1.

.....

.....

2.

enz.

 

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, derde lid, van de Kieswet genummerd de overige lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten waarvan in alle kieskringen een lijst is ingeleverd, in de volgorde door het door het lot aangewezen. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

.....

.....

enz.

 

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, vierde lid, van de Kieswet genummerd de overige lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten in de volgorde van het aantal kieskringen waar een daartoe behorende lijst is ingeleverd. Indien de aantallen kieskringen waar de daartoe behorende lijsten zijn ingeleverd gelijk zijn, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

Aantal kieskringen waar de lijst is ingeleverd

.....

.....

.....

enz.

   

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, vijfde lid, van de Kieswet aan de op zichzelf staande lijsten bij loting de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

Kieskring

.....

.....

.....

enz.

   

De beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties

Het centraal stembureau heeft, gelet op artikel I 10 van de Kieswet, de volgende lijstencombinaties op de daarbij vermelde grond ongeldig verklaard:

 

Lijstencombinatie 1

Grond

a.

.....

...

b.

enz.

 

1 Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.

Dientengevolge heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties geldig verklaard:28

 • a. .....

 • b. enz.

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

  .....

 

Plaats: .....

 

Datum: .....

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken: .....

 
 

.....,

 

Voorzitter

 

.....,

 

Leden

Model I 12-2. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, de eilandsraad of van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt

[Vervallen per 01-12-2013]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van ..... / de raad van de gemeente ..... /de eilandsraad van het openbaar lichaam ..... heeft overeenkomstig artikel I 12 van de Kieswet op ....., om ..... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de kandidatenlijsten genummerd die zijn ingeleverd voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ...../de eilandsraad van het openbaar lichaam ..... op ....., en beslist over de geldigheid van de gevormde lijstencombinaties en deze beslissingen op de zitting bekend gemaakt.

De nummering van de kandidatenlijsten

Het centraal stembureau heeft eerst met toepassing van artikel I 14, eerste en tweede lid, van de Kieswet genummerd de lijsten van politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing een of meer zetels zijn toegekend, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samenvoeging van aanduidingen. Indien de aantallen stemmen bij de laatstgehouden verkiezing gelijk waren, heeft de nummering van de desbetreffende lijsten door loting plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering

Aantal stemmen bij de laatstgehouden verkiezing

1.

.....

.....

2.

enz.

 

Het centraal stembureau heeft vervolgens met toepassing van artikel I 14, vijfde lid, van de Kieswet aan de op zichzelf staande lijsten bij loting de volgende nummers toegekend:

Nummer

Aanduiding van de politieke groepering c.q. naam van de eerste kandidaat

Kieskring

.....

.....

.....

enz.

   

De beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties

Het centraal stembureau heeft, gelet op artikel I 10 van de Kieswet, de volgende lijstencombinaties op de daarbij vermelde grond ongeldig verklaard:

 

Lijstencombinatie1

Grond

a.

.....

.....

b.

enz.

 

1 Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.

Dientengevolge heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties geldig verklaard:29

 • a. .....

 • b. enz.

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

  .....

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken: .....

   
 

Plaats: .....

 

Datum: .....

   
 

.....,

 

Voorzitter

 

.....,

 

Leden

Model J 7. Stempas

[Vervallen per 01-12-2013]

Voor de herindelingsverkiezingen van de leden van de gemeenteraden ‘De Friese Meren’, ‘Heerenveen’, ‘Leeuwarden’ en ‘Alphen aan den Rijn’ op woensdag 13 november 2013 luidt de stempas als volgt:

Bijlage 252300.png
Bijlage 252301.png

Model J 16. Handleiding voor de kiezer

[Vervallen per 01-12-2013]

U stemt door het witte stipje geplaatst voor de kandidaat van uw keuze rood te maken.

Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet ongeldig.

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar geldt uw stem als ongeldig.

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus.

Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Model J 20. Stembiljet

[Vervallen per 01-12-2013]

(voorzijde)30

STEMBILJET voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ......./de raad van de gemeente ......./ de eilandsraad van het openbaar lichaam ......./ het Europees Parlement op ....... [in kieskring ....... (.......)]31

KANDIDATENLIJSTEN32

Bijlage 248052.png

enz.33

U stemt door het rood maken van één wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze. Het stembiljet wordt zo dicht gevouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.

Model J 38-2. Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief

[Vervallen per 01-12-2013]

Kieskring: 12 ('s-Gravenhage); stembureau: .......

Dag van de stemming: .......

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/het Europees Parlement

 • A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen om ....... uur.

 • B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

 • C. Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen.

 • D. De voorzitter heeft om ....... uur verklaard dat zich naar het oordeel van het stembureau in of bij het stemlokaal omstandigheden voordeden die de behoorlijke voortgang van de zitting onmogelijk maakten. De zitting is daarop geschorst. De voorzitter heeft hiervan terstond mededeling gedaan aan de burgemeester. De burgemeester heeft vervolgens bepaald dat de zitting wordt hervat op ....... om ....... uur te ....... Aan de deur van het stemlokaal is een kennisgeving bevestigd dat de zitting is geschorst, alsmede een mededeling waar en wanneer de zitting wordt hervat.

 • E. In tegenwoordigheid van de in het stemlokaal aanwezige kiezers is de sleuf van de stembus afgesloten.34De stembus is verzegeld. De sleutel waarmee de stembus is afgesloten, is in een enveloppe gedaan die daarna is verzegeld.

 • F. In afzonderlijke pakken zijn gedaan:

 • G. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

  • geen bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht: .......

  Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  .......

 • H. Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

  .......

   
 

Plaats: .....

Datum: ......

   
 

...................., Voorzitter

....................} Leden

....................}

Model K 6. Verzoek om met een kiezerspas te stemmen

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Aan de burgemeester/gezaghebber van .......

Ondergetekende wenst de komende verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ......./het Europees Parlement te stemmen in een gemeente/in een openbaar lichaam naar zijn/haar keuze binnen het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.

1. Personalia

[Vervallen per 01-12-2013]

Naam: .......

Voornaam en verdere voorletters: .......

Geboortedatum: .......

2. Adresgegevens

[Vervallen per 01-12-2013]

Adres: .......

Postcode: .......

Woonplaats: .......

E-mailadres: .......37

Telefoonnummer: .......38

3. Postadres

[Vervallen per 01-12-2013]

Indien u uw kiezerspas op een ander adres wilt ontvangen dan op bovenstaand adres, dan kunt u hieronder het door u gewenste postadres vermelden.

Postadres: .......

Postcode: .......

Woonplaats: .......

 

Datum: .......

 

Handtekening verzoeker/verzoekster:

   

In te vullen door de burgemeester/gezaghebber

Het bovenstaande verzoek is

 • ingewilligd en op grond daarvan is een kiezerspas verstrekt, d.d. ....., nr. .......

 • niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:

  .......

Datum: .......

De burgemeester/gezaghebber: .......

Toelichting

[Vervallen per 01-12-2013]

 • 1. U moet uw verzoek uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming indienen. Als u uw stempas al hebt ontvangen, moet u deze meesturen.

 • 2. U kunt alleen een verzoek om in een andere gemeente/openbaar lichaam te stemmen indienen in het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement betekent dit dat u in heel Nederland mag stemmen. Voor de provinciale statenverkiezingen betekent dit dat u alleen binnen de provincie waar u woont in een andere gemeente mag stemmen.

 • 3. Indien uw kiezerspas in het ongerede raakt, ontvangt u geen nieuw exemplaar.

 • 4. Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder opgave van de reden van afwijzing. Op grond van de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). Indien uw verzoek was gericht tot de gezaghebber van Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u op grond van de Kieswet en de Wet administratieve rechtspraak BES tegen de beschikking, binnen zes weken na de dag van de verzending, schriftelijk beroep instellen bij het Gemeenschappelijk Hof (Wilhelminaplein 4, Curaçao). Het is met het oog op het tijdstip van de stemming raadzaam om, indien u beroep wenst in te stellen, dit meteen na ontvangst van de beschikking te doen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Model L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Aan de burgemeester/gezaghebber van .......

Ondergetekende verwacht niet in staat te zijn in persoon aan de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ...../de eilandsraad van het openbaar lichaam ...../het Europees Parlement deel te nemen en verzoekt daarom bij volmacht te mogen stemmen.

1. Personalia volmachtgever

[Vervallen per 01-12-2013]

Naam: .......

Voornaam en verdere voorletters: .......

Geboortedatum: .......

Adres: .......

Postcode: .......

Woonplaats: .......

E-mailadres: .......39

Telefoonnummer: .......40

Indien dit adres afwijkt van uw adres op de dag van de kandidaatstelling, dan dient u hierna uw adres op die dag in te vullen:

Adres: .......

Postcode: .......

Woonplaats: .......

2. Aanwijzing gemachtigde

[Vervallen per 01-12-2013]

Ondergetekende wijst de volgende persoon als gemachtigde aan:

Naam: .......

Voornaam en verdere voorletters: .......

Geboortedatum: .......

Adres: .......

Postcode: .......

Woonplaats: .......

Indien dit adres afwijkt van het adres van de gemachtigde op de dag van de kandidaatstelling, dan dient hierna het adres van de gemachtigde op die dag te worden ingevuld:

Adres: .......

Postcode: .......

Woonplaats: .......

3. Verklaring van de gemachtigde

[Vervallen per 01-12-2013]

De gemachtigde verklaart zich door medeondertekening bereid voor de volmachtgever bij volmacht te stemmen en met inbegrip van deze machtiging niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde te hebben aangenomen.

   

Datum: .......

Datum: .......

Handtekening volmachtgever:

Handtekening gemachtigde:

In te vullen door burgemeester en wethouders/het bestuurscollege van de woonplaats van de gemachtigde, indien de volmachtgever en de gemachtigde niet in dezelfde gemeente/hetzelfde openbaar lichaam als kiezer zijn geregistreerd

Burgemeester en wethouders/het bestuurscollege van ....... verklaren/verklaart dat de gemachtigde in hun gemeente/openbaar lichaam als kiezer is geregistreerd. De gemachtigde heeft, voorgaande aanwijzing meegerekend, niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aangenomen.

   
 

Datum: .......

 

Burgemeester en wethouders/Bestuurscollege,

In te vullen door de burgemeester/gezaghebber van de woonplaats van de volmachtgever

Het bovenstaande verzoek is

 • ingewilligd en op grond daarvan is een volmachtbewijs toegezonden, d.d. ......., nr. .......

 • niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:

  .......

   
 

Datum: .......

 

Burgemeester en wethouders/Bestuurscollege,

Toelichting

[Vervallen per 01-12-2013]

Toelichting voor de volmachtgever

[Vervallen per 01-12-2013]

 • 1. Uw verzoek moet uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming bij de burgemeester/gezaghebber worden ingediend.

 • 2. Indien u in een andere kieskring als kiezer bent geregistreerd dan de kieskring waarin de gemachtigde als kiezer is geregistreerd, dient u er rekening mee te houden dat in de verschillende kieskringen verschillende kandidatenlijsten kunnen gelden. Ter secretarie van de gemeente/op het bestuurskantoor van het openbaar lichaam waar de gemachtigde aan de stemming deelneemt, kunnen omtrent de geldende kandidatenlijsten inlichtingen worden verkregen.

 • 3. Een eenmaal gegeven volmacht kunt u niet meer intrekken. U kunt na het verlenen van een volmacht niet meer in persoon aan de stemming deelnemen.

 • 4. Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder opgave van de reden van afwijzing. Op grond van de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). Indien uw verzoek was gericht tot de gezaghebber van Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u op grond van de Kieswet en de Wet administratieve rechtspraak BES tegen de beschikking, binnen zes weken na de dag van de verzending, schriftelijke beroep instellen bij het Gemeenschappelijk Hof (Wilhelminaplein 4, Curaçao). Het is met het oog op het tijdstip van de stemming raadzaam om, indien u beroep wenst in te stellen, dit meteen na ontvangst van de beschikking te doen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Toelichting voor de gemachtigde

[Vervallen per 01-12-2013]

 • 1. U kunt de aanwijzing als gemachtigde alleen aannemen, indien u op de dag van de kandidaatstelling als kiezer bent geregistreerd in het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing geldt.

 • 2. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt u een volmachtbewijs. Dit bewijs geldt als stempas.

Artikel Z 4 van de Kieswet

 • 1. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt om volmacht te geven tot het uitbrengen van zijn stem, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 • 2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 • 3. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.

Model L 11. Volmachtbewijs (kleur groen)

[Vervallen per 01-12-2013]

(voorzijde)

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

   

nr. .......

Paraaf stembureau:

   

De burgemeester/gezaghebber van ....... verklaart dat de houder van dit bewijs bevoegd is als gemachtigde deel te nemen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement op .......

1. Personalia gemachtigde

[Vervallen per 01-12-2013]

Naam gemachtigde: .......

Voornaam en verdere voorletters: .......

Geboortedatum: .......

Adres: .......

Postcode: .......

Woonplaats: .......

2. Personalia volmachtgever

[Vervallen per 01-12-2013]

Naam volmachtgever: .......

Voornaam en verdere voorletters: .......

Geboortedatum: .......

Adres: .......

Postcode: .......

Woonplaats: .......

   

Datum: .......

De burgemeester/gezaghebber,

 
 

Dit bewijs meebrengen!

(achterzijde)

Toelichting

[Vervallen per 01-12-2013]

Toelichting voor de gemachtigde

[Vervallen per 01-12-2013]

 • 1. U kunt de volmachtstem uitsluitend tegelijk met uw eigen stem uitbrengen.

 • 2. Indien dit bewijs in het ongerede is geraakt, wordt geen nieuw bewijs verstrekt.

Artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 134 van het Wetboek van Strafrecht BES

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Artikel Z 6 van de Kieswet

Degene die bij een verkiezing als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze overleden is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Model M 3. Verzoek om per brief te stemmen

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 252391.png

Model M 6-1. (kleur oranje, internationaal postformat EN-C5). retourenveloppe voor het stemmen per brief

[Vervallen per 01-12-2013]

stembiljet nummer:

 

Frankeren als (luchtpost)brief

     
 

Aan:

De burgemeester van 's-Gravenhage

Postbus 12620

2500 DL 's-Gravenhage

PAYS-BAS 1

1 Indien de retourenveloppe bestemd is voor een kiezer die verblijft in een land waar een briefstembureau is gevestigd, wordt de enveloppe geadresseerd aan de voorzitter van het desbetreffende briefstembureau.

Model M 6-2. (kleur geel). Briefstembewijs

[Vervallen per 01-12-2013]

(voorzijde)

nummer: ......

paraaf stembureau: ......

Verklaring van de burgemeester van ’s-Gravenhage

[Vervallen per 01-12-2013]

De burgemeester van 's-Gravenhage verklaart dat:

...... (naam)

...... (eerste voornaam en verdere voorletters)

...... (geboortedatum)

...... (adres)

...... (postcode)

...... (woonplaats)

...... (land)

bevoegd is per brief te stemmen bij de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/Europees Parlement.

   
 

Datum: ......

De burgemeester,

Een aan de kiezer verzonden briefstembewijs kan niet door een nieuwe worden vervangen.

(achterzijde)

Verklaring van de kiezer

[Vervallen per 01-12-2013]

De op de voorzijde vermelde kiezer verklaart het bijgevoegde stembiljet persoonlijk te hebben ingevuld.

   
 

Datum: ......

Handtekening kiezer:

Model M 6-3. Handleiding voor de kiezer betreffende het stemmen per brief

[Vervallen per 01-12-2013]

Handleiding voor het stemmen per brief

[Vervallen per 01-12-2013]

 • 1. U dient uw stem uit te brengen door op het bijgevoegde stembiljet het witte stipje dat vóór de kandidaat van uw keuze is geplaatst, rood te maken. U mag op het stembiljet geen bijvoegingen (tekst of tekeningen) plaatsen waardoor u kunt worden geïdentificeerd, anders wordt het stembiljet ongeldig. U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco, maar geldt uw stem als ongeldig.

 • 2. Daarna dient u het stembiljet op zodanige wijze dicht te vouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de envelop voor het stembiljet.

 • 3. Vervolgens ondertekent u de op het bijgevoegde briefstembewijs gestelde verklaring dat u het stembiljet persoonlijk hebt ingevuld.

 • 4. Daarop doet u de envelop met het stembiljet en het briefstembewijs in de bijgevoegde retourenvelop, waarop hetzelfde nummer is vermeld als op het briefstembewijs. Vervolgens sluit en verzendt u de reeds geadresseerde retourenvelop. Is de retourenvelop geadresseerd aan de burgemeester van ’s-Gravenhage, dan kunt u deze desgewenst ook toezenden aan het hoofd van de consulaire post waaronder uw woon- of verblijfplaats ressorteert, die dan voor doorzending naar ’s-Gravenhage zal zorgdragen. In dat geval dient u de adressering van de retourenvelop te wijzigen.

  Stemt u vanuit een land waar een briefstembureau is gevestigd, dan is de envelop reeds geadresseerd aan de voorzitter van dat briefstembureau.

 • 5. De retourenvelop dient als brief (zo nodig luchtpost) te worden gefrankeerd. Zij dient uiterlijk op de dag van de stemming om 15.00 uur (Europes-Nederlandse tijd) in het bezit van de burgemeester van ’s-Gravenhage te zijn of, in landen waar een briefstembureau is gevestigd, om 15.00 uur (plaatselijke tijd) in het bezit van de voorzitter van dat stembureau. Retourenveloppen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd of niet tijdig door de burgemeester van ’s-Gravenhage dan wel de voorzitter van het briefstembureau in het buitenland zijn ontvangen, worden ongeopend terzijde gelegd.

 • 6. De retourenvelop mag slechts één stembiljet bevatten. Indien de retourenvelop twee of meer stembiljetten dan wel geen stembiljet of geen briefstembewijs bevat, wordt zij door het stembureau terzijde gelegd. Ook indien de op het briefstembewijs gestelde verklaring van de kiezer dat hij het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld, niet door deze is ondertekend, wordt de retourenvelop door het stembureau terzijde gelegd. In deze gevallen worden het stembiljet c.q. de stembiljetten niet meegeteld bij de stemopneming.

Model M 6-4. Enveloppe voor het stembiljet (kleur wit)

[Vervallen per 01-12-2013]

 Stembiljet

Model N 10-1. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 248764.png
Bijlage 248765.png
Bijlage 248766.png
Bijlage 248767.png
Bijlage 248768.png
Bijlage 248769.png
Bijlage 248770.png
Bijlage 248772.png
Bijlage 248773.png
Bijlage 248774.png
Bijlage 248775.png
Bijlage 248776.png
Bijlage 248777.png
Bijlage 248778.png
Bijlage 248779.png
Bijlage 248780.png
Bijlage 248781.png
Bijlage 248782.png
Bijlage 248783.png

Model N 10-2. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief

[Vervallen per 01-12-2013]

Kieskring 12 (’s-Gravenhage); stembureau: .......

Dag van de stemming: .......

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • A Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen om ....... uur.

 • B Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

 • C Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen.41

 • D Om ....... uur is de sleuf van de stembus afgesloten.

 • E Aantallen retourenveloppen, enveloppen met stembiljetten en stembiljetten42

  • a. Aantal door het stembureau ontvangen retourenveloppen: .......

  • b. Aantal ingevolge artikel M 11 van de Kieswet terzijde gelegde retourenveloppen: .....

 • F De voorzitter heeft de onder E aangegeven aantallen aan de aanwezige kiezers bekendgemaakt.

 • G Vervolgens heeft het stembureau een verklaring opgemaakt betreffende het aantal op de verzoekschriften gestelde parafen.

 • H Ten slotte zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel N 16 van de Kieswet, in afzonderlijke pakken gedaan:

  • a. de verzoekschriften tezamen met de onder G bedoelde verklaring;

  • b. de retourenveloppen;

  • c. de briefstembewijzen.

  Deze pakken zijn daarna verzegeld.

 • I Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

  • geen bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht:

  .......

  Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  .......

 • J Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken is de stembus geopend.43Indien in een envelop zich geen of meer dan één stembiljet bevindt, wordt hiervan aantekening gemaakt. Indien zich meer dan één stembiljet in één envelop bevindt, doet de voorzitter van het briefstembureau deze biljetten wederom in de envelop en legt hij deze, na haar te hebben verzegeld, terzijde.

  Aantal door het stembureau terzijde gelegde enveloppen met stembiljetten ......

 • K De stembiljetten zijn geteld. Hun aantal bedroeg ......

 • L Nadat de stembiljetten zijn geopend, zijn deze lijstgewijze bijeengevoegd.

 • M Het stembureau heeft overeenkomstig artikel N 7 van de Kieswet als blanco stem aangemerkt: het stembiljet dat door de kiezer is ingeleverd zonder dat hij geheel of gedeeltelijk een wit stipje rood heeft gemaakt en zonder dat hij anderszins op het stembiljet geschreven of getekend heeft.

 • N Het stembureau heeft overeenkomstig artikel N 7 van de Kieswet ongeldig verklaard:

  • a. andere stembiljetten dan die welke volgens het bepaalde bij of krachtens deze wet mogen worden gebruikt;

  • b. stembiljetten, niet-zijnde blanco stembiljetten, waarop de kiezer niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt;

  • c. stembiljetten waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

  Het aantal van de onder a tot en met c bedoelde, ongeldige, stembiljetten bedraagt .....

  De voorzitter heeft de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent, ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet onmiddellijk bekend gemaakt. Indien een van de aanwezige kiezers dit heeft verlangd, zijn de biljetten getoond.

 • O Het stembureau heeft vervolgens de volgende aantallen vastgesteld:

  • a. het aantal in de stembus44aangetroffen stembiljetten (zie onder K):

   .....

  • b. het aantal blanco stembiljetten (zie onder M):

   .....

  • c. het totale aantal ongeldige stembiljetten (zie onder N):

   .....

   Het aantal geldige, niet-zijnde blanco, stembiljetten bedraagt derhalve:

   .....

 • P De voorzitter heeft medegedeeld45dat zijn uitgebracht op:

  Lijst nr. 1 Aanduiding van de politieke groepering: ......

  Nr., naam en voorletters van de kandidaten

  Aantal stemmen

  1. .....

   

  2. .....

   

  enz.

   

  Gezamenlijk aantal van de op de lijst uitgebrachte stemmen: .....

  Lijst nr. 2 Aanduiding van de politieke groepering: ......

  Enz.

  (In te vullen ten aanzien van iedere lijst in de volgorde van de nummers van de lijsten zowel het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen als het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen.)

 • Q Tevens heeft de voorzitter medegedeeld:

  • a. het aantal blanco uitgebrachte stemmen

  • b. het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen.

 • R Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitkomst van de stemming

  • een bezwaren ingebracht.

  • de volgende bezwaren ingebracht:

   .....

  Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  .....

 • S Vervolgens zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel N 9 van de Kieswet, in afzonderlijke pakken gedaan:

  • a. de blanco stembiljetten;

  • b. de ongeldig verklaarde stembiljetten;

  • c. de geldige stembiljetten.

  Alle pakken zijn daarna verzegeld.

 • T Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

  .......

   
 

Plaats: ......

Datum: ......

   
 

...................., Voorzitter

....................} Leden

....................}

Model N 11. Vaststelling van de aantallen stemmen die zijn uitgebracht op de kandidaten en lijsten in een gemeente / het openbaar lichaam

[Vervallen per 01-12-2013]

 • 1. De burgemeester/gezaghebber van de gemeente ..... /het openbaar lichaam ..... heeft overeenkomstig artikel N 11, tweede lid, van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst het aantal in de gemeente/het openbaar lichaam in de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het totale aantal in de gemeente/het openbaar lichaam op de lijst uitgebrachte stemmen alsmede het aantal uitgebrachte blanco en ongeldige stemmen vastgesteld.

  De aldus verkregen uitkomsten luiden:

  Aanduiding van de groepering:

  Lijstnummer:

  Volgnummer op de lijst

  Kandidaten

  Aantal stemmen

  1

     

  2

     

  enz.

     
       

  Totale aantal op de lijst uitgebrachte geldige stemmen

     

  Enz.46

  Aantal blanco stemmen: .....

  Aantal ongeldige stemmen: .....

  Aantal stembureau’s in de gemeente/het openbaar lichaam: .....

  Plaats: .....

  Datum: .....

  De Burgemeester/Gezaghebber, ......

 • 2. De burgemeester van de gemeente 's-Gravenhage heeft overeenkomstig artikel N 11, vierde lid, van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst het aantal in de briefstembureaus op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het totale aantal in de briefstembureaus op de lijst uitgebrachte stemmen alsmede het aantal uitgebrachte blanco en ongeldige stemmen vastgesteld. De aldus verkregen uitkomsten luiden:

  Aanduiding van de groepering:

  Lijstnummer:

  Volgnummer op de lijst

  Kandidaten

  Aantal stemmen

  1

     

  2

     

  enz.

     
       

  Totale aantal op de lijst uitgebrachte geldige stemmen

     

  Enz.47

Aantal blanco stemmen: ......

Aantal ongeldige stemmen: .....

Plaats: ......

Datum: ......

De Burgemeester van 's-Gravenhage, ......

Model O 3. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat

[Vervallen per 01-12-2013]

Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...... in kieskring (......) heeft overeenkomstig artikel O 1 van de Kieswet op ...... om 10.00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het hoofdstembureau heeft op deze zitting de uitkomst vastgesteld van de stemming voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...... in de kieskring op ......

Het hoofdstembureau heeft ten aanzien van iedere lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het stemcijfer van de lijst vastgesteld. De voorzitter heeft bekendgemaakt dat de aldus verkregen uitkomsten luiden:

Aanduiding van de groepering:

Lijstnummer:

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen

1

   

2

   

enz.

   

Enz.48

Stemcijfer:

Het hoofdstembureau heeft tevens bekendgemaakt:

 • a. dat het aantal blanco uitgebrachte stemmen bedraagt:

 • b. dat het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen bedraagt:

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht: ......

Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken: ......

   
 

Plaats: .....

Datum: ......

   
 

......, Voorzitter

   
 

....................}

....................} Leden

....................}

....................}

Model P 22-1. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat of van het Europees Parlement

[Vervallen per 01-12-2013]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../het Europees Parlement heeft overeenkomstig artikel P 20 van de Kieswet op ....., om ..... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de uitslag vastgesteld en bekendgemaakt van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../het Europees Parlement op .....

Het centraal stembureau heeft deze uitslag op grond van de processen-verbaal die ingevolge artikel O 4, eerste lid, van de Kieswet door de voorzitters van de hoofdstembureaus zijn toegezonden, als volgt vastgesteld en bekendgemaakt:

A. Overzicht van de ingeleverde kandidatenlijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

De volgende groeperingen hebben aan de verkiezing deelgenomen:

Lijstnummer

Aanduiding

De groepering heeft bij de Kieskring(en) ingediend:

......

......

1) een lijstengroep

   

2) een stel gelijkluidende lijsten

   

3) een op zichzelf staande lijst.

enz.

   

Kieskringen en naam van de gemeente/ het openbaar lichaam waar het hoofdstembureau is gevestigd:

B. Overzicht van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen

[Vervallen per 01-12-2013]

Lijstnummer

Kieskring

Totaal aantal stemmen per groepering

 

1

2

3

enz.

 

1

       

 ......

2

       

 ......

enz.

           

Totaal aantal stemmen op een kandidaat per kieskring

       

 ......

           

Totaal aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen

       

 ......

           

Totaal aantal blanco stemmen

       

 ......

           

Totaal aantal ongeldige stemmen

       

 ......

C. Vaststelling van de kiesdeler

[Vervallen per 01-12-2013]

Het totaal van de op een kandidaat uitgebrachte stemmen bedraagt: .....

Aangezien ..... zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: ..... : ..... =

D. Lijstencombinaties

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel P 4, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

Nummer lijstencombinatie

Nummers van de verbonden lijsten (groepen)

Aantal stemmen

Lijsten ten aanzien waarvan deze combinaties in aanmerking worden genomen

Aantallen stemmen van de lijstencombinaties

1

......

......

...... 

......

2

......

......

......

......

enz.

......

...... 

......

...... 

Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten

Aantallen zetels die aan de lijsten van de onderscheidene groeperingen zouden zijn toegewezen, indien geen lijstencombinaties zouden zijn aangegaan overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet:

Lijst

Aantal zetels

...... ¹

......

enz.

 

¹ Een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de kieskring waarin zij is ingeleverd.

De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel P 4, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

Nummer lijstencombinatie

Nummers van de verbonden lijsten (groepen)

Aantal stemmen

Lijsten ten aanzien waarvan deze combinaties in aanmerking worden genomen

Aantallen stemmen van de lijstencombinaties

1

......

......

......

...... 

2

......

...... 

......

......

enz.

......

......

...... 

......

E. Verdeling van de zetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

Lijstencombinatie, lijst

Aantal stemmen

Quotiënt bij deling door de kiesdeler

....... ¹

.......

.......

enz.

   

¹ Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijstengroepen en/of stellen gelijkluidende lijsten; een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de kieskring waarin zij is ingeleverd.

Overeenkomstig artikel P 6 van de Kieswet wordt aan elke lijstencombinatie en aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt. Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve: .....

Het aantal restzetels bedraagt: .....

F. Verdeling van de restzetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

De restzetels zijn met toepassing van artikel P 7 van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddeld aantal stemmen per zetel hebben.

Lijstencombinatie, lijst

Reeds toegewezen zetels

Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van restzetels

Toegewezen restzetels

   

+1

+2

enz.

 

...... ¹

 ......

 ......

 ......

......

 ......

enz.

         

...... ²

         

¹ Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijstengroepen en/of stellen gelijkluidende lijsten; een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de kieskring waarin zij is ingeleverd.

² Indien een loting ingevolge artikel P 7, eerste lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 9 of P 10 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.

G. Verdeling van de aan de lijstencombinaties toegewezen zetels over de verbonden lijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

De aan de lijstencombinaties toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 11 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de combinatiekiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstencombinatie te delen door het aantal aan die combinatie toegewezen zetels. Vervolgens is de combinatiekiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de verbonden lijsten. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

Lijstencombinaties

Aantal stemmen

Aantal zetels lijstencombinatie

Combinatie-kiesdeler

Quotiënt

Overschot

Toegewezen restzetels

...... ¹

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

enz.

           

......²

           

¹ Lijstencombinaties met daaronder vermeld de verbonden lijsten.

² Indien een loting ingevolge artikel P 11, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.

H. Verdeling van de zetels over de onderscheidene groeperingen

[Vervallen per 01-12-2013]

Aanduiding van de groepering

Lijstnummer

Aantal zetels

......¹

......

...... 

enz.

   

¹ Vermelding in volgorde van het aantal behaalde zetels.

I. Verdeling van de aan de lijstengroepen toegewezen zetels over de lijsten die deel uit maken van die lijstengroepen

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of de verkiezing van de leden van provinciale staten.

De aan de lijstengroepen toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 12 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de groepskiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstengroep te delen door het aantal aan die groep toegewezen zetels. Vervolgens is de groepskiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de lijsten waaruit de groep bestaat. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.49

Aanduiding van de groepering:

Lijstengroepnummer:

Totaal aantal stemmen:

Toegewezen aantal zetels:

Groepskiesdeler:

Lijst c.q. stel gelijkluidende lijsten

Stemmenaantal

Quotiënt

Overschot

Toegewezen restzetels

Totaal toegewezen zetels

......¹

...... 

......

...... 

...... 

...... 

enz.

         

......²

         

¹ Per lijst en/of stel gelijkluidende lijsten de kieskringen vermelden waarin werd uitgekomen en daarachter de stemmenaantallen. Daaronder wordt het totaal van de door de lijst of het stel gelijkluidende lijsten behaalde aantal stemmen vermeld.

² Indien een loting ingevolge artikel P 12, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of indien artikel P 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.

J. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan een of meer zetels zijn toegewezen 50

[Vervallen per 01-12-2013]

Aanduiding van de groepering: ......

Lijst/Stel gelijkluidende lijsten: ......51

Totaal aantal stemmen: ......

Toegekend aantal zetels: ......

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen ¹

Totaal aantal stemmen

...... ²

......

...... 

......³

enz.

     

Totaal

     

¹ Per kieskring

² Ten aanzien van gelijkluidende lijsten stemmenaantallen van de kandidaten in de onderscheidene kieskringen op één regel vermelden.

³ Voor zover sprake is van gelijkluidende lijsten.

K. Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en rangschikking van de kandidaten per lijst

[Vervallen per 01-12-2013]

Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst(engroep) die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen op de gezamenlijke lijsten

Lijst waarop de zetel wordt toegewezen

......

...... 

......

......

enz.

     

......¹

     

¹ Indien een loting ingevolge artikel P 15 van de Kieswet heeft plaatsgehad, wordt dit hier vermeld.

Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst(engroep) toegewezen:52

Lijst/Stel gelijkluidende lijsten:53

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen op de (gezamenlijke) lijst(en)

......

......

......

enz.

   

De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

Aanduiding van de groepering:

Lijst:

Kandidaten in de volgorde van de rangschikking:

L. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan geen zetel is toegewezen54

[Vervallen per 01-12-2013]

Aanduiding van de groepering: ......

Lijst/Stel gelijkluidende lijsten: ......55

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen ¹

Totaal aantal stemmen

......²

......

...... 

......³

enz.

     

Totaal

     

¹ Per kieskring

² Ten aanzien van gelijkluidende lijsten stemmenaantallen van de kandidaten in de onderscheidene kieskringen op één regel vermelden.

³ Voor zover sprake is van gelijkluidende lijsten.

M. Overzicht in alfabetische volgorde van de kandidaten die zijn gekozen

[Vervallen per 01-12-2013]

Naam van de kandidaat

Woonplaats

......

......

enz.

 

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht: zie gewaarmerkte bijlage voor bezwaren en opmerkingen daarover van het centraal stembureau.

......56

   

 Plaats: .....

 

 Datum: .....

 
   
 

....., Voorzitter

 

.....}

 

.....}

 

.....} Leden

 

.....}

 

.....}

 

.....}

Bijlage

[Vervallen per 01-12-2013]

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing de volgende bezwaren ingebracht:

.....

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

.....

Paraaf voorzitter

Model P 22-2. Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst van de stemming en van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, van provinciale staten van een provincie die één kieskring vormt of van de eilandsraad

[Vervallen per 01-12-2013]

Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ....../de eilandsraad van het openbaar lichaam ..... heeft overeenkomstig artikel O 1 van de Kieswet op ....., om 10.00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het hoofdstembureau heeft op deze zitting de uitkomst vastgesteld en bekendgemaakt van de stemming voor de verkiezing van provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ...../de eilandsraad van het openbaar lichaam ...... op .....

Het hoofdstembureau heeft ten aanzien van iedere lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het stemcijfer van de lijst vastgesteld. De voorzitter heeft bekendgemaakt dat de aldus verkregen uitkomsten luiden:

Aanduiding van de groepering:

Lijstnummer:

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen

 

1

......

......

 

2

......

......

 

enz.

     
     

Stemcijfer: ......

enz.57

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van deze uitkomsten

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht: .....

Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken:

.....

Vervolgens is het hoofdstembureau opgetreden als centraal stembureau en heeft het in die hoedanigheid de uitslag van de verkiezing als volgt vastgesteld:

A. Overzicht van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen

[Vervallen per 01-12-2013]

Lijstnummer

Aanduiding

Aantal stemmen

1

......

......

2

......

......

enz.

   
   

Totaal aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen: ......

   

Totaal aantal blanco stemmen: ......

   

Totaal aantal ongeldige stemmen: ......

B. Vaststelling van de kiesdeler

[Vervallen per 01-12-2013]

Het totaal van de op een kandidaat uitgebrachte stemmen bedraagt: .....

Aangezien ..... zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: ..... : ..... = ......

C. Lijstencombinaties

[Vervallen per 01-12-2013]

Aantallen zetels die aan de lijsten van de onderscheidene groeperingen zouden zijn toegewezen, indien geen lijstencombinaties zouden zijn aangegaan overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet:

Lijst

Aantal zetels

1

......

2

......

enz.

 

De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel P 4, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

Nummer lijstencombinatie

Nummers van de verbonden lijsten

Aantal stemmen

Lijsten ten aanzien waarvan deze combinatie in aanmerking worden genomen

Aantallen stemmen van de lijstencombinatie

1

......

......

......

......

2

......

......

......

......

enz.

       

D. Verdeling van de zetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

Lijstencombinatie, lijst

Aantal

Quotiënt bij stemmendeling door de kiesdeler

......¹

......

......

enz.

   

¹ Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer.

Overeenkomstig artikel P 6 van de Kieswet wordt aan elke lijstencombinatie en aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt. Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve : .....

Het aantal restzetels bedraagt : .....

E. Verdeling van de restzetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

Indien het aantal te verdelen zetels 19 of meer bedraagt

De restzetels zijn met toepassing van artikel P 7 van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddeld aantal stemmen per zetel hebben.

Lijstencombinatie, lijst

Reeds toegewezen zetels

Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van restzetels

Toegewezen restzetels

   

+1

+2 enz.

 

......¹

......

......

......

......

enz.

       

......²

       

¹ Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer.

² Indien een loting ingevolge artikel P 7, eerste lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 9 of P 10 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.

Indien het aantal te verdelen zetels minder dan 19 bedraagt

De restzetels zijn met toepassing van artikel P 8, eerste en tweede lid, van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten waarvan de stemcijfers bij deling door de kiesdeler de grootste overschotten hebben.

Lijstencombinatie, lijst

Reeds toegewezen zetels

Overschot

Toegewezen restzetels

......¹

......

......

......

enz.

     

¹ Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer.

Nadat alle lijsten die daarvoor in aanmerking kwamen een restzetel hadden ontvangen, waren er nog ..... zetels te verdelen. Deze zetels zijn met toepassing van artikel P 8, derde lid, van de Kieswet toegewezen aan de lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben, met dien verstande dat bij deze toewijzing aan geen van de lijsten meer dan één zetel is toegewezen.

Lijstencombinatie, lijst

Reeds toegewezen zetels

Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van één restzetel

Toegewezen restzetels

......¹

......

......

......

enz.

     

......²

     

¹ Een lijstencombinatie aan te duiden met haar nummer met daarachter tussen haakjes de nummers van de tot de combinatie verbonden lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer.

² Indien een loting ingevolge artikel P 8 van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 9 of P 10 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.

F. Verdeling van de aan de lijstencombinaties toegewezen zetels over de verbonden lijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

De aan de lijstencombinaties toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 11 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten.

Eerst is de combinatiekiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstencombinatie te delen door het aantal aan die combinatie toegewezen zetels. Vervolgens is de combinatiekiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de verbonden lijsten. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

Lijstencombinaties

Aantal stemmen

Aantal plaatsen lijstencombinatie

Combinatiekiesdeler

Quotiënt

Overschot

Toegewezen restzetels

.....¹

......

......

......

......

......

......

enz.

           

......²

           

¹ Lijstencombinaties met daaronder vermeld de verbonden lijsten.

² Indien een loting ingevolge artikel P 11, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel P 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld

G. Verdeling van de zetels over de onderscheidene groeperingen

[Vervallen per 01-12-2013]

Aanduiding van de groepering

Lijstnummer

Aantal zetels

......¹

......

......

enz.

   

¹ Vermeld in volgorde van het aantal behaalde zetels.

H. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan een of meer zetels zijn toegewezen58

[Vervallen per 01-12-2013]

Aanduiding van de groepering: ......

Lijst: ......

Totaal aantal stemmen: ......

Toegewezen aantal zetels: ......

I. Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en rangschikking van de kandidaten per lijst

[Vervallen per 01-12-2013]

Met toepassing van artikel P 15 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler59/ groter dan de helft van de kiesdeler60, gekozen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

......

......

......

enz.

   

......61

Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van artikelen P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen

......

......

......

enz.

   

De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

Aanduiding van de groepering: ......

Lijst: ......

Kandidaten in de volgorde van de rangschikking: ......

J. Overzicht in alfabetische volgorde van de kandidaten die zijn gekozen

[Vervallen per 01-12-2013]

Naam van de kandidaat

Woonplaats

......

......

enz.

 

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht: (zie gewaarmerkte bijlage voor bezwaren en opmerkingen daarover van het centraal stembureau)

......62

   

Plaats: .....

 

Datum: .....

 
 

....., Voorzitter

 

.....}

 

.....}

 

.....} Leden

 

.....}

 

.....}

 

.....}

Bijlage

[Vervallen per 01-12-2013]

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing de volgende bezwaren ingebracht:

.....

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

.....

Paraaf voorzitter

Model R 1. Kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ..... ingeleverd door ..... (naam), wonende te ..... (woonplaats), met als correspondentieadres ..... (correspondentieadres + postcode), op ..... (datum):

Deze lijst wordt ingeleverd voor alle provincies / de volgende provincie(s):63

.....

.....

enz.

Aanduiding van de politieke groepering: .....

Nr.

Naam ¹

Voorletters

Geboortedatum

Woonplaats

Correspondentieadres + postcode

Let op: het is niet verplicht uw woonadres te vermelden! Vermeld in dat geval een ander correspondentieadres (niet zijnde een postbusnummer), zoals b.v. het adres van het partijkantoor. Zie toelichting punt 3.

1.

.....

.....

.....

.....

.....

2.

enz.

       

¹ Zie toelichting bij de punten 2, 3 en 4.

Bij deze lijst zijn overgelegd: 64

 • een verklaring van ten minste één lid van provinciale staten van iedere provincie waarvoor de lijst wordt ingeleverd dat hij de lijst ondersteunt.

 • een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin aan de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering te plaatsen;

 • een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling;

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die geen zitting in de Eerste Kamer heeft.

De volgende perso(o)n(en) is (zijn) bij verhindering van de inleveraar bevoegd tot het herstel van verzuimen, bedoeld in artikel S 1, derde lid, van de Kieswet:

65

 • 1. ..... (naam),

  ..... (woonplaats)

  ..... (correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer)

 • 2. enz.

TOELICHTING

[Vervallen per 01-12-2013]

1. Algemeen

[Vervallen per 01-12-2013]

De kandidatenlijst wordt ingeleverd bij de voorzitter van het centraal stembureau (de Kiesraad) of bij het door deze aan te wijzen lid van dat bureau. Indien voor verschillende provincies identieke lijsten worden ingeleverd, kan worden volstaan met het inleveren van één lijst. Op de kandidatenlijst wordt aangegeven voor welke provincie(s) de lijst wordt ingeleverd.

2. De wijze waarop de kandidaten op de lijst vermeld moeten worden

[Vervallen per 01-12-2013]

Aan de naam mogen nadere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de gebruikelijke wijze afgekort. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging ‘(m)’ of ‘(v)’ worden geplaatst.

Gehuwd of gehuwd geweest zijnde personen, dan wel personen wier partnerschap geregistreerd is of geregistreerd is geweest, worden op de lijst vermeld hetzij met de eigen naam, hetzij, voor zover zij daartoe op grond van artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dan wel van artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES bevoegd zijn, met de naam van echtgenoot of geregistreerde partner dan wel met de eigen naam door middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner.

3. Vermelding van de woonplaats en het correspondentieadres

[Vervallen per 01-12-2013]

De vermelding van de woonplaats van de kandidaat is verplicht.

De vermelding van het adres en de postcode van de kandidaat is echter niet verplicht. In verband met correspondentie dient de kandidaat die zijn woonadres niet op de kandidatenlijst wenst te vermelden een correspondentieadres (niet zijnde een postbusnummer) te vermelden. Bijvoorbeeld het adres van het partijkantoor. Meerdere kandidaten kunnen gebruik maken van eenzelfde correspondentieadres.

4. Het maximum aantal namen op een lijst

[Vervallen per 01-12-2013]

Op de lijst mogen de namen van ten hoogste vijftig kandidaten worden geplaatst. Op de lijst van een politieke groepering wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan meer dan vijftien zetels zijn toegekend, mag een aantal namen worden geplaatst dat ten hoogste tachtig bedraagt.

De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten die voor eenzelfde provincie zijn ingeleverd.

5. Verklaring van ondersteuning

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de lijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd van ten minste één lid van provinciale staten van iedere provincie waarvoor de lijst wordt ingeleverd dat hij de lijst ondersteunt (model R 2).

6. Het plaatsen van een aanduiding van een politieke groepering boven de lijst

[Vervallen per 01-12-2013]

De gemachtigde van een politieke groepering bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of de Eerste Kamer kan aan degene die de lijst inlevert, de bevoegdheid verlenen boven de lijst de aanduiding van deze groepering te plaatsen, zoals die door dat centraal stembureau is geregistreerd. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigde worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model R 7-1).

De inleveraar mag boven de lijst ook een aanduiding plaatsen, gevormd door samenvoeging van door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of de Eerste Kamer geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, indien hem daartoe de bevoegdheid is verleend door de gemachtigden van de onderscheidene groeperingen. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigden worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model R 7-2). Een aldus gevormde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.

7. Verklaring van instemming

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op deze lijst voor de provincie of provincies waarvoor deze lijst is ingeleverd (model R 8). Indien de kandidaat zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan het voorgeschreven formulier gebonden en kan zij ook per fax geschieden.

8. Identiteitsbewijs

[Vervallen per 01-12-2013]

Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat die geen zitting heeft in de Eerste Kamer een afschrift van een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd. Als identiteitsbewijs wordt hierbij geaccepteerd de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht zijnde:

 • een geldig Nederlands paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een geldige Nederlandse identiteitskaart of een identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een geldig Nederlands rijbewijs of een rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

Model R 2. Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Ondergetekende, ..... (naam), wonende te ..... (woonplaats 66), verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ..... (datum) te ondersteunen voor de provincie ..... (provincie).

Aanduiding van de politieke groepering: .....

Lijst van kandidaten:67

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.....

.....

.....

2.

enz.

   
   
 

Datum: .....

 

Handtekening: .....

TOELICHTING

[Vervallen per 01-12-2013]

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door leden van provinciale staten van de provincie waarvoor de lijst wordt ingeleverd. Bij de kandidatenlijst moet van ten minste één lid van provinciale staten van iedere provincie waarvoor de lijst wordt ingeleverd een verklaring van ondersteuning worden overgelegd.

De verklaring van ondersteuning dient bij de inlevering van de kandidatenlijst bij de voorzitter van de Kiesraad of het door deze aan te wijzen lid van de Kiesraad te worden overgelegd.

Een lid van provinciale staten mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.

Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken.

Model R 7-1. Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Vervallen per 01-12-2013]

Met blokletters invullen.

Ondergetekende, ....... (naam), die de gemachtigde, bedoeld in artikel G 1, derde lid, onderscheidenlijk artikel Q 6, derde lid, in samenhang met artikel G 1, derde lid, van de Kieswet, is van ....... (volledige statutaire naam van de desbetreffende politieke groepering), verleent hierbij aan ....... (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ......., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding van de desbetreffende groepering, zoals deze ingevolge artikel G 1 van de Kieswet is geregistreerd, te plaatsen: .......

Lijst van kandidaten:68

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.......

.......

.......

2.

enz.

   
 

Datum: .......

Handtekening: .......

Model R 7-2. Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Vervallen per 01-12-2013]

Met blokletters invullen.

Ondergetekende(n)69, ....... (naam/namen), die de gemachtigde(n), bedoeld in artikel G 1, derde lid, onderscheidenlijk artikel Q 6, derde lid, in samenhang met artikel G 1, derde lid, van de Kieswet, is/zijn van ....... (volledige statutaire naam/namen van de desbetreffende politieke groepering(en) verleent/verlenen hierbij aan ....... (naam), inleveraar van de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ......., de bevoegdheid boven de lijst de volgende aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van de desbetreffende groeperingen, zoals deze ingevolge artikel G 1 van de Kieswet zijn geregistreerd, of afkortingen daarvan te plaatsen: .......

Lijst van kandidaten:70

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.......

.......

.......

2.

enz.

   
 

Datum: .......

Handtekening: .......

Model R 8. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

De verklaring van instemming

Ondergetekende, ..... (naam), wonende te ..... (woonplaats71), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ..... (datum), die is ingeleverd voor alle provincies / voor de volgende provincie(s)waarvoor deze lijst is ingeleverd72:

.....

.....

enz.

Aanduiding van de politieke groepering: .....

Lijst van kandidaten:73

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

.....

.....

.....

2.

enz.

   
   
 

Datum: .....

 

Handtekening: .....

Aanwijzing van een gemachtigde

Ondergetekende verklaart, aangezien bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op ..... (datum) zijn woonplaats buiten het Europees deel van Nederland is gelegen of omdat gebruik wordt gemaakt van een ‘moederlijst’74(zie toelichting), dat hij/zij als zijn gemachtigde, bedoeld in artikel R 9 of artikel R 9a van de Kieswet, aanwijst:

Naam: .....

Woonplaats: .....

Correspondentieadres: .....75

Datum: .....

Handtekening: .....

TOELICHTING

[Vervallen per 01-12-2013]

1. De verklaring van instemming

[Vervallen per 01-12-2013]

De verklaring van instemming wordt afgelegd door iedere kandidaat op de kandidatenlijst.

Indien de kandidatenlijst voor alle provincies is ingeleverd, kan de kandidaat aangeven dat hij instemt met zijn kandidaatstelling voor alle provincies. Indien de kandidatenlijst niet voor alle provincies is ingeleverd of indien de kandidaat niet instemt met zijn kandidaatstelling voor een of meer provincies waarvoor de lijst is ingeleverd, moet specifiek worden aangeven voor welke provincie(s) waarvoor de lijst is ingeleverd de kandidaat instemt met zijn kandidaatstelling.

Voorts wordt aangegeven met welke lijst de kandidaat instemt met zijn kandidaatstelling.

Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.

Een kandidaat mag voor eenzelfde provincie niet voorkomen op meer dan één kandidatenlijst.

Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook per fax geschieden.

2. Het aanwijzen van een gemachtigde

[Vervallen per 01-12-2013]

Voorwaarden

De kandidaat wijst in twee gevallen een gemachtigde aan:

 • 1. Indien de woonplaats van de kandidaat is gelegen buiten het Europees deel van Nederland, dan is de kandidaat verplicht een gemachtigde aan te wijzen die woont in het Europees deel van Nederland. Ook indien u woont in Bonaire, Sint Eustatius of Saba dient u dus een gemachtigde in het Europees deel van Nederland aan te wijzen.

 • 2. De politieke groepering van de kandidaat maakt gebruik van een zogenaamde ‘moederlijst’. De kandidaat kan dan een gemachtigde aanwijzen, maar is daartoe niet verplicht.

In alle andere gevallen mag de kandidaat geen gemachtigde aanwijzen.

Gevolgen van de machtiging

De gemachtigde is bevoegd tot het verrichten van enkele benoemingshandelingen, indien de kandidaat is gekozen. Deze handelingen strekken tot het al dan niet aanvaarden van, of het niet in aanmerking willen komen voor, een eventuele benoeming (artikelen V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste, tweede en derde lid en W 2, eerste lid, onderdeel f, van de Kieswet).

De kandidaat die een gemachtigde heeft aangewezen, kan deze handelingen niet zelf meer verrichten. De kandidaat is wel bevoegd een volmacht in te trekken. De kandidaat dient hiervan schriftelijk of per fax kennis te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een nieuwe gemachtigde.

Indien de kandidaat voor verschillende provincies een aparte instemmingsverklaring afgeeft, moet in iedere verklaring dezelfde gemachtigde worden aangewezen.

Een moederlijst

Het gebruik van een moederlijst door de politieke groepering houdt in dat de politieke groepering een volgorde van kandidaten voor een verkiezing heeft vastgesteld, omdat de politieke groepering voor twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd. Bovendien is de moederlijst uiterlijk twee weken na de kandidaatstelling aan het centraal stembureau medegedeeld.

Om vervolgens de benoemingshandelingen soepel te laten verrichten, kunnen kandidaten een centrale persoon machtigen. Deze persoon bericht dan, namens degenen die volgens de moederlijst nog niet voor hun benoeming aan de beurt zijn, aan het centraal stembureau dat zij hun benoeming niet aanvaarden, of niet voor benoeming in aanmerking willen komen. Indien gebruik wordt gemaakt van een moederlijst is het wenselijk dat alle kandidaten dezelfde gemachtigde aanwijzen.

Model S 1

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 248231.png
Bijlage 248232.png

Model S 2

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 248233.png
Bijlage 248234.png
Bijlage 248235.png
Bijlage 248236.png
Bijlage 248237.png
Bijlage 248238.png

Model T 2. Stembiljet voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Vervallen per 01-12-2013]

(voorzijde)76

STEMBILJET voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op .......

PROVINCIE: .......

KANDIDATENLIJSTEN77

Bijlage 248784.png

enz.78

Het statenlid stemt door het rood maken van één wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van zijn keuze. Het stembiljet wordt zo dicht gevouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.

Model T 4. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal

[Vervallen per 01-12-2013]

Met blokletters invullen.

Aan de voorzitter van provinciale staten van .......

Ondergetekende ....... (naam), lid van provinciale staten van ....... verzoekt bij de komende verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal bij volmacht te mogen stemmen.

Ondergetekende wijst het volgende lid van provinciale staten als gemachtigde aan: .......

De gemachtigde verklaart zich door mede-ondertekening bereid voor de volmachtgever bij volmacht te stemmen en geen andere aanwijzing als gemachtigde te hebben aangenomen.

   

Datum: .......

Datum: .......

Handtekening volmachtgever: .......

Handtekening gemachtigde: .......

In te vullen door de voorzitter van provinciale staten

[Vervallen per 01-12-2013]

Het bovenstaande verzoek is

 • ingewilligd.

 • afgewezen om de volgende reden: .......

 

Datum: .......

De voorzitter van provinciale staten,

Model T 11. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

[Vervallen per 01-12-2013]

Provincie: .....

Dag van de stemming: .....

 • A. De stemming heeft plaatsgevonden om 15.00 uur.

 • B. De voorzitter heeft overeenkomstig artikel T 3 van de Kieswet uit de statenvergadering de volgende drie leden benoemd om met hem als voorzitter het stembureau te vormen:

  • 1. .....

  • 2. .....

  • 3. .....

 • C. De voorzitter heeft meegedeeld dat ..... stembiljetten zijn ingeleverd.

 • D. Het aantal in de vergadering aanwezige leden, vermeerderd met het aantal leden die als gemachtigde aan de stemming mochten deelnemen, bedroeg: .....79

 • E. De voorzitter heeft vervolgens de stembiljetten geopend en ten aanzien van elk stembiljet meegedeeld voor welke lijst en welke kandidaat het stembiljet geldt.

 • F. Overeenkomstig artikel T 8 van de Kieswet zijn als blanco stem aangemerkt: het stembiljet dat door de kiezer is ingeleverd zonder dat hij geheel of gedeeltelijk een wit stipje rood heeft gemaakt en zonder dat hij anderszins op het stembiljet geschreven of getekend heeft.

 • G. Overeenkomstig artikel T 8 van de Kieswet zijn ongeldig verklaard:

  • a. andere stembiljetten dan die welke volgens het bepaalde bij of krachtens deze wet mogen worden gebruikt;

  • b. stembiljetten, niet-zijnde blanco stembiljetten waarop de kiezer niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt;

  • c. stembiljetten waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

  In geval van twijfel over de geldigheid van een stembiljet heeft de vergadering beslist.

  Het stembureau heeft vervolgens de volgende aantallen vastgesteld:

  • a. het aantal ingeleverde stembiljetten (zie onder C): .....

  • b. het aantal blanco stembiljetten (zie onder F): .....

  • c. het totale aantal ongeldige stembiljetten (zie onder G): .....

   Het aantal geldige, niet-zijnde blanco, stembiljetten bedraagt derhalve: .....

 • H. De voorzitter deelt mede dat zijn uitgebracht op:

  Lijst nr. 1 Aanduiding van de politieke groepering: .....

  Nr., naam en voorletters van de kandidaten

  Aantal stemmen

  1. .....

  .....

  2. .....

  .....

  enz.

   
     

  Gezamenlijk aantal van de op de lijst uitgebrachte stemmen:

  .....

     
     

  ¹ In te vullen ten aanzien van iedere lijst in de volgorde van de nummers van de lijsten zowel het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen als het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen.

  Tevens heeft de voorzitter medegedeeld:

  • a. het aantal blanco stemmen;

  • b. het aantal ongeldig verklaarde stemmen.

 • I. Vervolgens zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel T 10 van de Kieswet, in afzonderlijke pakken gedaan:

  • a. de blanco stembiljetten;

  • b. de ongeldig verklaarde stembiljetten;

  • c. de geldige stembiljetten.

Alle pakken zijn daarna verzegeld.

   
 

Plaats: .....

 

Datum: .....

   
 

....., Voorzitter

 

.....}

 

.....} Leden

 

.....}

Model U 16. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het vaststellen en het bekendmaken van de uitslag van de verkiezing

[Vervallen per 01-12-2013]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft overeenkomstig artikel U 16 van de Kieswet op ....., om ..... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de uitslag vastgesteld en bekendgemaakt van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op .....

Het centraal stembureau heeft deze uitslag op grond van de processen-verbaal die ingevolge artikel T 11, derde lid, van de Kieswet naar het centraal stembureau zijn overgebracht, als volgt vastgesteld en bekendgemaakt:

A. Vaststelling van de stemwaarden

[Vervallen per 01-12-2013]

Het centraal stembureau heeft overeenkomstig artikel U 2 van de Kieswet de waarde van de stemmen die door de leden van de staten van de onderscheidene provincies zijn uitgebracht, aan de hand van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek uiterlijk drie weken voor de dag van kandidaatstelling (Stcrt. ....., nr. .....) gepubliceerde inwonertallen van de provincies per 1 januari van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt, voor de verschillende provincies als volgt vastgesteld:

           

Groningen:

.....

Flevoland:

.....

Zuid-Holland:

.....

Fryslân:

.....

Gelderland:

.....

Zeeland:

.....

Drenthe:

.....

Utrecht:

.....

Noord-Brabant:

.....

Overijssel:

.....

Noord-Holland:

.....

Limburg:

.....

B. Overzicht van de ingeleverde kandidatenlijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

De volgende groeperingen hebben aan de verkiezing deelgenomen:

Lijstnummer

Aanduiding

De groepering heeft ingediend:

Provincie(s)

.....

..... 

1) een lijstengroep

 .....

   

2) een stel gelijkluidende lijsten

 
   

3) een op zichzelf staande lijst.

 

1. Groningen

5. Flevoland

9. Zuid-Holland

2. Fryslân

6. Gelderland

10. Zeeland

3. Drenthe

7. Utrecht

11. Noord-Brabant

4. Overijssel

8. Noord-Holland

12. Limburg

C. Overzicht van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen

[Vervallen per 01-12-2013]

Lijstnummer

Provincie

Totaal aantal stemmen per groepering

   

1

2

3

enz.

 

1

aantal stemmen:

gelden voor:

       

.....

2

aantal stemmen:

gelden voor:

       

.....

 

enz.

             
 

Totaal aantal stemmen per provincie

         
             
 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen

         

D. Vaststelling van de kiesdeler

[Vervallen per 01-12-2013]

Het totaal van de uitgebrachte stemmen bedraagt: .....

Aangezien 75 zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: ..... : 75 = .....

E. Verdeling van de zetels over de lijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

Lijst

Aantal stemmen

Quotiënt bij deling door de kiesdeler

.....¹

..... 

 .....

¹ Een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de provincie waarvoor zij is ingeleverd.

Overeenkomstig artikel U 8 van de Kieswet wordt aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt. Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve: ..... 

Het aantal restzetels bedraagt: ..... 

F. Verdeling van de restzetels over de lijsten

[Vervallen per 01-12-2013]

De restzetels zijn met toepassing van artikel U 9 van de Kieswet toegewezen aan de lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben.

Lijst

Reeds toegewezen zetels

Gemiddeld aantal stemmen bij toewijzing van restzetels

Toegewezen restzetels

   

+1

+2

enz.

 

..... ¹

.....  

.....

.....

 

.....  

enz.

         

.....²

         

¹ Een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten aan te duiden met het nummer van de tot de groep of tot het stel behorende lijsten; een op zichzelf staande lijst aan te duiden met haar nummer en de provincie waarvoor zij is ingeleverd.

² Indien een loting ingevolge artikel U 9 van de Kieswet heeft plaatsgehad of artikel U 10 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.

G. Verdeling van de zetels over de onderscheidene groeperingen

[Vervallen per 01-12-2013]

Aanduiding van de groepering

Lijstnummer

Aantal zetels

.....¹

..... 

.....

enz.

   

¹ Vermelding in volgorde van het aantal behaalde zetels

H. Verdeling van de aan de lijstengroepen toegewezen zetels over de lijsten die deel uit maken van die lijstengroepen

[Vervallen per 01-12-2013]

De aan de lijstengroepen toegewezen zetels zijn ingevolge artikel U 12 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de groepskiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstengroep te delen door het aantal aan die groep toegewezen zetels. Vervolgens is de groepskiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de lijsten waaruit de groep bestaat. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.80

   

Aanduiding van de groepering:

.....

Lijstengroepnummer:

.....

Totaal aantal stemmen:

.....

Toegewezen aantal zetels:

.....

Groepskiesdeler:

.....

Lijst c.q. stel gelijkluidende lijsten

Aantal stemmen

Quotiënt

Overschot

Toegewezen restzetels

Totaal toegewezen zetels

.....¹

 .....

.....

.....

.....

.....

.....²

         

¹ Per lijst en/of stel gelijkluidende lijsten de provincies vermelden waarin werd uitgekomen en daarachter de stemmenaantallen. Daaronder wordt het totaal van de door de lijst of het stel gelijkluidende lijsten behaalde aantal stemmen vermeld.

² Indien een loting ingevolge artikel U 12, vijfde lid, van de Kieswet heeft plaatsgehad of indien artikel U 13 van de Kieswet is toegepast, wordt dit hier vermeld.

I. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan een of meer zetels zijn toegewezen, toewijzing van de zetels aan de kandidaten en rangschikking van de kandidaten per lijst81

[Vervallen per 01-12-2013]

Aanduiding van de groepering:

.....

Lijst/Stel gelijkluidende lijsten: ¹

.....

Totaal aantal stemmen:

.....

Toegewezen aantal zetels:

.....

¹ Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met de provincie c.q. het nummer van het stel vermeld.

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen (per provincie) ¹

Totaal aantal stemmen ²

 

Aantal uitgebrachte stemmen

Gelden voor

 

.....

.....

.....

 .....

.....

Totaal

       

¹ Ten aanzien van gelijkluidende lijsten stemmenaantallen van de kandidaten in de onderscheidene provincies op één regel vermelden.

² Voor zover sprake is van gelijkluidende lijsten.

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste en derde lid, jo. P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst(engroep) die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan of gelijk aan de kiesdeler, gekozen:

Naam

Woonplaats

Aantal stemmen op de gezamenlijke lijsten

Lijst waarop de zetel wordt toegewezen

.....

.....

.....

.....

¹.....

     

¹ Indien een loting ingevolge de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 van de Kieswet heeft plaatsgehad, wordt dit hier vermeld.

Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste en derde lid, jo. P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst(engroep) toegewezen:82

Lijst/Stel gelijkluidende lijsten:83

Naam

Woonplaats

.....

.....

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede en derde lid, jP 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijsten, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

Aanduiding van de groepering: .....

Lijst: .....

Kandidaten in de volgorde van de rangschikking:

.....

.....

enz.

J. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan geen zetel is toegewezen84

[Vervallen per 01-12-2013]

Aanduiding van de groepering:

Lijst/Stel gelijkluidende lijsten:85

Volgnummer op de lijst

Kandidaten

Aantal stemmen (per provincie) ¹

Totaal aantal stemmen ²

 

Aantal uitgebrachte stemmen

Gelden voor

 

 .....

.....

.....

.....

.....

Totaal 

¹ Ten aanzien van gelijkluidende lijsten stemmenaantallen van de kandidaten in de onderscheidene provincies op één regel vermelden.

² Voor zover sprake is van gelijkluidende lijsten.

K. Overzicht in alfabetische volgorde van de kandidaten die zijn gekozen

[Vervallen per 01-12-2013]

Naam van de kandidaat

Woonplaats

.....

.....

enz.

 

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht: .....

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

.....

   
 

Plaats: .....

 

Datum: .....

   
 

....., Voorzitter

 

.....}

 

.....}

 

.....} Leden

 

.....}

 

.....}

 

.....}

Model V 9. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/de Eerste Kamer der Staten- Generaal/provinciale staten van ....../de raad van de gemeente ....../de eilandsraad van het openbaar lichaam ....../ het Europees Parlement tot het opnieuw vaststellen en bekendmaken van de uitslag van de verkiezing

[Vervallen per 01-12-2013]

Van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/de Eerste Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../de raad van de gemeente ....../de eilandsraad van het openbaar lichaam ...... is de mededeling ontvangen dat wegens de onjuistheid van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing is besloten om de benoemde ...... (naam) te ...... (woonplaats), niet als lid toe te laten.

Het centraal stembureau heeft met toepassing van artikel V 9 van de Kieswet voor zover nodig de uitslag van de verkiezing als volgt opnieuw vastgesteld en bekendgemaakt:

.......86

Door de aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht:

 • .......

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

......

   
 

Plaats: ......

Datum: ......

   
 

......, Voorzitter

 

....................}

....................}

....................} Leden

....................}

....................}

....................}

Model W 1-1. Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het niet-aannemen van de benoeming door een kandidaat

[Vervallen per 01-12-2013]

De voorzitter van het centraal stembureau;

Gezien de bij hem op ....... ingekomen brief van ......., wonende te ......, houdende mededeling dat hij zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ...... / het Europees Parlement niet aanneemt;87

Overwegende:

dat blijkens het besluit van het centraal stembureau van ....... (datum), ....... (naam van de kandidaat die benoeming niet aanneemt), wonende te ....... benoemd is verklaard op lijst/stel gelijkluidende lijsten nr. .......88;

dat ingevolge artikel W 2 van de Kieswet de volgende kandidaat (kandidaten) buiten rekening wordt (worden) gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: .......

dat, gelet op artikel W 1 van de Kieswet89, thans voor benoeming in aanmerking komt ......, wonende te ......;

Verklaart dientengevolge ......., wonende te ......., benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees parlement.

   
 

Plaats: ......

 

Datum: ......

   
 

......,

 

Voorzitter

Model W 1-2. Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het niet-toelaten als lid van een kandidaat

[Vervallen per 01-12-2013]

De voorzitter van het centraal stembureau;

Gezien de bij hem op ....... ingekomen brief van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ......., houdende mededeling dat ......., wonende te ......., niet als lid van dat orgaan is toegelaten.90

Overwegende:

dat blijkens het besluit van het centraal stembureau van ....... (datum), ....... (naam kandidaat die niet is toegelaten als lid), wonende te ....... benoemd is verklaard op lijst/stel gelijkluidende lijsten nr. .......91;

dat ingevolge artikel W 2 van de Kieswet de volgende kandidaat (kandidaten) buiten rekening wordt (worden) gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: .......

dat, gelet op artikel W 1 van de Kieswet92, thans voor benoeming in aanmerking komt ......., wonende te .......;

Verklaart dientengevolge ......., wonende te ......., benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement.

   
 

Plaats: ......

 

Datum: ......

   
 

......,

 

Voorzitter

Model W 1-3. Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door het openvallen van een plaats in dat orgaan

[Vervallen per 01-12-2013]

De voorzitter van het centraal stembureau;

Gezien de bij hem op ....... ingekomen brief van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / gemeenteraad / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement, houdende mededeling dat ......., wonende te ......., tijdelijk ontslag neemt als lid van dat orgaan wegens zwangerschap en bevalling met ingang van ....... (datum) / tijdelijk ontslag neemt als lid van dat orgaan wegens ziekte met ingang van ....... (datum) / ontslag neemt als lid van dat orgaan met ingang van ....... (datum) / is overleden / wegens het verlies van een van de vereisten voor het lidmaatschap heeft opgehouden lid van dat orgaan te zijn / wegens het vervullen van een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking heeft opgehouden lid van dat orgaan te zijn / van het lidmaatschap vervallen is verklaard.93

Overwegende:

dat blijkens het besluit van het centraal stembureau van ....... (datum), ....... (naam kandidaat wiens plaats is opengevallen), wonende te ....... benoemd is verklaard op lijst/stel gelijkluidende lijsten nr. .......94;

dat ingevolge artikel W 2 van de Kieswet de volgende kandidaat (kandidaten) buiten rekening wordt (worden) gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: .......

dat, gelet op artikel W 1 van de Kieswet95, thans voor benoeming in aanmerking komt ......., wonende te .......;

Verklaart dientengevolge ......., wonende te ......., benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement.96

   
 

Plaats: ......

 

Datum: ......

   
 

......,

 

Voorzitter

Model W 2. Verklaring van een kandidaat dat hij niet voor benoeming in aanmerking wenst te komen

[Vervallen per 01-12-2013]

Met blokletter invullen.

Aan de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van / de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement.

Ondergetekende, ....... (naam), wonende te ....... (adres), deelt hierbij mee dat hij niet in aanmerking wenst te komen voor benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement.

De mededeling geldt uitsluitend ten aanzien van de vervulling van de plaats van ....... (naam) / ten aanzien van de vervulling van alle plaatsen die zullen openvallen op of alsnog zullen worden toegewezen aan ....... (lijst).

   
 

Plaats: .......

 

Datum: .......

 

Handtekening: .......

Model W 4. Besluit van het centraal stembureau dat in de opengevallen plaats in het vertegenwoordigend orgaan geen opvolger kan worden benoemd

[Vervallen per 01-12-2013]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement heeft naar aanleiding van het openvallen van de plaats van ......., wonende te ......., vastgesteld dat bij de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk W van de Kieswet op geen van de lijsten een kandidaat meer voor benoeming in aanmerking komt.

Het centraal stembureau heeft dientengevolge beslist dat in de opengevallen plaats geen opvolger kan worden benoemd.

   
 

Plaats: ......

Datum: ......

   
 

......, Voorzitter

 

....................}

....................}

....................} Leden

....................}

....................}

....................}

Model W 5. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het houden van een loting bij plaatsvervanging

[Vervallen per 01-12-2013]

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... / het Europees Parlement heeft overeenkomstig artikel W 5 van de Kieswet op ......., om ....... uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de loting verricht waartoe bij het vervullen van de opengevallen plaats van ......., wonende te ......., de toepassing van artikel W 3 / W 4, eerste lid, van de Kieswet aanleiding heeft gegeven.

Het lot heeft aangewezen dat de opengevallen plaats aan de volgende lijst wordt toegekend: .......

Door de aanwezige kiezers zijn

 • geen bezwaren ingebracht.

 • de volgende bezwaren ingebracht: .......

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

.......

   
 

Plaats: ......

Datum: ......

   
 

......, Voorzitter

 

....................}

....................}

....................} Leden

....................}

....................}

....................}

Model Y 13. Verklaring inzake het niet-kandidaat stellen in een andere lidstaat van de Europese Unie voor het Europese Parlement

[Vervallen per 01-12-2013]

Met blokletters invullen.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij in verband met zijn/haar kandidaatstelling voor de in Nederland te houden verkiezing van de leden van het Europese Parlement geen kandidaat zal zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie voor het lidmaatschap van het Europese Parlement.

Persoonsgegevens:

Naam: .....

Voornaam en verdere voorletters: .....

Woonplaats: .....

Indien de kandidaat geen Nederlander is:

Nationaliteit: .....

Laatste woonplaats in de lidstaat van herkomst: .....

Plaats in de lidstaat van herkomst waar ondergetekende het laatst als kiezer was ingeschreven: .....

Ondertekening:

Datum: .....

Handtekening: .....

Model Y 32. Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

[Vervallen per 01-12-2013]

Bijlage 252392.png

Model Ya 4. Begeleidingsverklaring bij kandidatenlijst

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor kieskring 20/ van de leden van het Europees Parlement op ..... (datum) ingeleverd door ..... (naam), wonende ..... (adres), om ..... (tijdstip).

Aanduiding van de politieke groepering .....

De identiteit van de inleveraar is wel / niet vastgesteld.97

Bij deze lijst zijn overgelegd:98

Document

Aantal ingeleverde documenten

Totaal aantal pagina’s

Zijn alle overgelegde documenten origineel en voorzien van een originele handtekening? Zo nee: aangeven welk document niet, onder vermelding van de reden.

verklaring van het bestuurscollege van het openbaar lichaam of van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inleveraar als kiezer is geregistreerd, dat hij/zij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing

     

verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin aan de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering te plaatsen dan wel een aanduiding plaatsen, gevormd door samenvoeging van de aanduiding van politieke groeperingen of afkortingen daarvan

     

verklaring van een kiezer dat hij/zij de lijst ondersteunt

     

verklaring van de op de lijst voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling

     

kopie van een geldig identiteitsbewijs van de kandidaten die geen zitting hebben in het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezingen worden gehouden

   

Niet invullen

bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom

     

verklaring van de op de lijst, voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, voorkomende kandidaat dat hij/zij niet in een andere lidstaat kandidaat voor het lidmaatschap van het Europees Parlement zal zijn

     

Plaats: .....

Datum: .....

De gezaghebber van het openbare lichaam,

TOELICHTING

[Vervallen per 01-12-2013]

Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer kunnen kandidatenlijsten, naast het hoofdstembureau, ook worden ingeleverd bij de gezaghebbers op Sint Eustatius en Saba. Voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement kan dit, naast het centraal stembureau, ook bij de gezaghebbers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De gezaghebbers zorgen voor een tijdige verzending van de kandidatenlijsten en bijbehorende stukken naar het hoofdstembureau onderscheidenlijk centraal stembureau. Ten behoeve van het onderzoek van de kandidatenlijsten door het hoofd- dan wel centraal stembureau, vullen deze gezaghebbers een begeleidingsverklaring in. Dit is nodig omdat het hoofd- dan wel centraal stembureau op de dag van de kandidaatstelling de kandidatenlijsten onderzoekt en het op dat moment nog niet kan beschikken over de originele kandidatenlijsten en bijbehorende stukken die bij die gezaghebbers zijn ingeleverd. Het hoofd- dan wel centraal stembureau baseert zich bij het onderzoek van die stukken op de door de gezaghebbers elektronisch toegezonden stukken en de begeleidingsverklaring. De gezaghebber vult per ingeleverde kandidatenlijst dit formulier in en geeft aan welke stukken hij bij de kandidatenlijst heeft ontvangen, hoeveel van elk soort document en hoeveel pagina’s totaal per soort document. Verder geeft hij aan of alle overgelegde documenten en de daarop geplaatste handtekeningen origineel zijn en – indien dat niet het geval is – voor welke documenten dat niet geldt. Een document is niet origineel indien het als kopie wordt overgelegd. Een handtekening is niet origineel indien deze niet fysiek op het document is geplaatst maar bijvoorbeeld door middel van een stempel. Uitzondering daarop geldt voor een stuk, zoals de verklaring van het bestuurscollege dat de inleveraar bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, waarop het niet ondenkbeeldig dat een stempel door het bestuursorgaan wordt geplaatst. Of de handtekening daadwerkelijk toebehoort aan degene die dat stelt, valt buiten de beoordeling van de gezaghebber.

De gezaghebber vult tevens in of hij de identiteit van de inleveraar heeft kunnen vaststellen. De inleveraar geeft blijk van zijn identiteit door middel van een document bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES, zijnde:

 • een geldig Nederlands nationaal paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

 • een geldige identiteitskaart van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • een geldig rijbewijs als bedoeld in de wegenverkeerswetgeving van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Wet toelating en uitzetting BES moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

De gezaghebber dient op de begeleidingsverklaring daarnaast de datum en het tijdstip van ontvangst in te vullen. Het hoofd- dan wel centraal stembureau heeft die gegevens nodig omdat een kandidatenlijst die niet op de dag van de kandidaatstelling (voor de verkiezing van het Europees Parlement: op de dag voor de dag van de kandidaatstelling) tussen 09.00 uur en 15.00 uur (plaatselijke tijd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is ingeleverd, ongeldig wordt verklaard door het hoofd- dan wel centraal stembureau.

De gezaghebber heeft geen controlefunctie ten aanzien van de juistheid en de volledigheid van de ingeleverde stukken. Hij vult begeleidingsformulieren in en zorgt voor een tijdige verzending naar het hoofd- dan wel centraal stembureau. Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer draagt de gezaghebber er zorg voor dat het hoofdstembureau te Bonaire uiterlijk op de dag van de kandidaatstelling om 15.30 uur (plaatselijke tijd) langs elektronische weg in kennis wordt gesteld van de bij hem ingeleverde kandidatenlijsten, bijbehorende stukken en begeleidingsverklaringen. Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement dient het centraal stembureau op de dag van de kandidaatstelling om 15.00 uur (Europees-Nederlandse tijd) deze stukken te hebben ontvangen. Het hoofdstembureau (dan wel het centraal stembureau bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement) is belast met het onderzoek naar de geldigheid van kandidatenlijsten.

Het aantal ondersteuningsverklaringen dat minimaal bij een kandidatenlijst moet worden overgelegd, bedraagt voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement minimaal 30 (artikel H 4 van de Kieswet; in het achtste lid van dit artikel worden enkele uitzonderingen op dit vereiste genoemd). De verklaring van het bestuurscollege van het openbaar lichaam of van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inleveraar als kiezer is geregistreerd, dat hij/zij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, behoeft voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement steeds te worden overgelegd maar voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer alleen in het geval de inleveraar niet woonachtig is in het openbaar lichaam waar het hoofdstembureau is gevestigd (Bonaire).

Model Ya 6. Begeleidingsverklaring bij herstel verzuim

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Ingeleverde stukken met het oog op het herstellen van verzuimen als bedoeld in artikel I 2 in samenhang met artikel Ya 6/ Ya 34 van de Kieswet voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in kieskring 20 / van de leden het Europees Parlement op ....... (datum) ingeleverd door ....... (naam), wonende ....... (adres), om ....... (tijdstip).

Aanduiding van de politieke groepering .......

Bij deze lijst zijn overgelegd:99

Document

Aantal ingeleverde documenten

Totaal aantal pagina’s

Zijn alle overgelegde documenten origineel en voorzien van een originele handtekening? Zo nee: aangeven welk document niet, onder vermelding van de reden.

eerder ontbrekende verklaring van het bestuurscollege van het openbaar lichaam of van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inleveraar als kiezer is geregistreerd, dat hij/zij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing

     

eerder ontbrekende verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin aan de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering te plaatsen dan wel een aanduiding plaatsen, gevormd door samenvoeging van de aanduiding van politieke groeperingen of afkortingen daarvan

     

eerder ontbrekende verklaring van een kiezer dat hij/zij de lijst ondersteunt

     

eerder ontbrekende verklaring van de volgende op de lijst voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling

     

eerder ontbrekende geldig identiteitsbewijs van de volgende kandidaat die geen zitting heeft in het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezingen worden gehouden

   

Niet invullen

eerder ontbrekende bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom

     

eerder ontbrekende verklaring van de op de lijst, voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, voorkomende kandidaat dat hij/zij niet in een andere lidstaat kandidaat voor het lidmaatschap van het Europees Parlement zal zijn

     

Plaats: .......

Datum: .......

De gezaghebber van het openbare lichaam,

Toelichting

[Vervallen per 01-12-2013]

Op de dag van de kandidaatstelling houdt het hoofdstembureau (centraal stembureau bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement) een zitting tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten. Bij dat onderzoek kan blijken dat de in artikel I 2 (en Y 15, eerste lid) van de Kieswet genoemde verzuimen zich voordoen. Het hoofdstembureau/ centraal stembureau geeft de gezaghebber van Bonaire, Sint Eustatius of Saba waar de lijst was ingeleverd, langs elektronische weg kennis van deze verzuimen. De gezaghebber dient vervolgens de inleveraar daarvan op de hoogte te stellen waarna de inleveraar uiterlijk op de derde dag na de kandidaatstelling het/de geconstateerde verzuim(en) kan herstellen op het bestuurskantoor. De gezaghebber geeft op dit formulier aan of de ter herstel van de geconstateerde verzuimen ingeleverde stukken originele exemplaren betreffen en of ze zijn voorzien van een originele handtekening. Daarnaast vermeldt hij de aantallen documenten en pagina’s. De gezaghebber brengt vervolgens terstond de ter herstel van de verzuimen ingeleverde stukken en de begeleidingsverklaring langs elektronische weg ter kennis van het hoofdstembureau/ centraal stembureau.

Model Ya 9. Begeleidingsverklaring bij verklaringen tot lijstencombinatie

[Vervallen per 01-12-2013]

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.

Met blokletters invullen.

Verklaring betreffende het verbinden van kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor kieskring 20 / van de leden van het Europees Parlement tot een lijstencombinatie (model I 10) ingeleverd op ....... (datum), om ....... (tijdstip), en afgelegd namens de volgende politieke groepering(en) door de volgende gemachtigd(en):

 

Aanduiding van de politieke groepering(en)

Naam en voorletters van de gemachtigde(n)

1.

.......

.......

2.

enz.

 

Deze verklaring is origineel en voorzien van een originele handtekening:

 • ja

 • nee (reden: .......)

Plaats: .......

Datum: .......

De gezaghebber van het openbare lichaam,

Toelichting

[Vervallen per 01-12-2013]

Ingevolge artikel Ya 9 en Ya 37 van de Kieswet kunnen gemeenschappelijke verklaringen strekkende tot de verbinding van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie, ook worden ingeleverd bij de gezaghebbers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op het bestuurskantoor. De gezaghebber legt zijn verklaring over de ontvangst en zijn bevindingen omtrent de originaliteit van het stuk neer in deze begeleidingsverklaring en zorgt voor tijdige elektronische doorzending naar het centraal stembureau.

 1. Kruis aan wat van toepassing is.

  ^ [1]
 2. Het bedrag in dollars wordt betaald door een politieke groepering die blijkens de statuten haar zetel heeft in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

  ^ [2]
 3. Het bedrag in dollars wordt betaald door een politieke groepering die een verzoek tot registratie van de aanduiding indient bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad.

  ^ [3]
 4. Het bedrag in dollars wordt betaald door een politieke groepering die een verzoek tot registratie van de aanduiding indient bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad.

  ^ [4]
 5. Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd vermelden. Indien voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling (zie toelichting punt 12) wordt bovendien na de naam van de gemeente ingevuld ‘centrale kandidaatstelling’.

  ^ [5]
 6. Kruis aan wat van toepassing is. Zie de toelichting bij punten 4 t/m 10.

  ^ [6]
 7. Let op: het is niet verplicht het woonadres te vermelden! U kunt ook een ander correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer – vermelden, zoals b.v. die van het partijkantoor.

  ^ [7]
 8. Let op: het is niet verplicht het woonadres te vermelden! U kunt ook een ander correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer – vermelden, zoals b.v. die van het partijkantoor.

  ^ [8]
 9. Let op: het is niet verplicht het woonadres te vermelden! U kunt ook een ander correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer – vermelden, zoals b.v. die van het partijkantoor.

  ^ [9]
 10. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd.

  ^ [10]
 11. De gemachtigden van de desbetreffende groeperingen kunnen te zamen één formulier invullen, maar kunnen dat ook ieder afzonderlijk doen.

  ^ [11]
 12. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd.

  ^ [12]
 13. Vermelding van uw woonplaats is verplicht. Vermelding van uw adres en postcode is niet verplicht.

  ^ [13]
 14. Alleen in te vullen indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd vermelden.

  ^ [14]
 15. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd.

  ^ [15]
 16. Vermelding van uw woonplaats is verplicht. Vermelding van uw adres en postcode is niet verplicht.

  ^ [16]
 17. Alleen in te vullen indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd vermelden.

  ^ [17]
 18. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd.

  ^ [18]
 19. In alle andere gevallen kan de kandidaat geen gemachtigde aanwijzen. Lees de toelichting of u een gemachtigde moet / mag aanwijzen.

  ^ [19]
 20. Vermelding van uw woonplaats is verplicht. Vermelding van uw adres en postcode is niet verplicht.

  ^ [20]
 21. Kruis aan wat van toepassing is.

  ^ [21]
 22. Het bedrag wordt in dollars betaald bij het inleveren van een kandidatenlijst in een van de openbare lichamen.

  ^ [22]
 23. Bij de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement heeft het centraal stembureau zitting.

  ^ [23]
 24. Alleen in te vullen indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden.

  ^ [24]
 25. Bij de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement heeft het centraal stembureau.zitting.

  ^ [25]
 26. Alleen in te vullen indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden.

  ^ [26]
 27. De gemachtigden van de desbetreffende groeperingen kunnen te zamen één formulier invullen, maar kunnen dat ook ieder afzonderlijk doen.

  ^ [27]
 28. Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.

  ^ [28]
 29. Nummers van de lijsten en aanduidingen van de politieke groeperingen die boven de tot de combinatie behorende lijsten zijn geplaatst, vermelden.

  ^ [29]
 30. Op de achterzijde dient zoveel malen de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau te worden gedrukt dat zij, hoe het stembiljet ook wordt gevouwen, geheel of ten dele zichtbaar blijft. Op de achterzijde kunnen voorts worden gedrukt de naam van het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing geldt, alsmede een aanduiding van de kieskring.

  ^ [30]
 31. Alleen op te nemen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd vermelden.

  ^ [31]
 32. Boven elke lijst dient het nummer en, in voorkomend geval, onder het nummer de aanduiding van de politieke groepering te worden vermeld. In geval van een lijstencombinatie dient (dienen) onder het nummer en de aanduiding tussen haakjes het (de) nummer(s) van de lijst(en) te worden vermeld waarmee de lijstencombinatie is aangegaan, voorafgegaan door de woorden ‘gecombineerd met’. De kandidaten worden vermeld op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde als zij op de kandidatenlijst voorkomen, met weglating van het adres en de geboortedatum. De kandidaten worden per lijst doorlopend genummerd.

  ^ [32]
 33. De lijsten dienen om en om in te springen. Tussen de lijsten dient ruimte te worden gelaten. Indien op een lijst meer dan vijftig namen zijn geplaatst, mogen de namen van de kandidaten op de eenenvijftigste en volgende plaats worden vermeld aan de voet van de volgende kolom. In dat geval dienen boven die kolom het nummer van de lijst en de eventuele aanduiding van de politieke groepering te worden geplaatst. Bovendien wordt in dat geval boven de naam van de eerste kandidaat van die kolom het woord ’vervolg’ geplaatst. De lijsten dienen in één rij te worden geplaatst of in meer rijen onder elkaar. In laatstbedoeld geval dienen de rijen zo te worden geplaatst dat tussen de langste lijst van een rij en de lijstnummers van de volgende rij ruimte wordt gelaten.

  ^ [33]
 34. Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst, voordat de stembus zou worden geopend, vervalt deze zin.

  Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst, nadat de stembus is geopend, wordt deze zin vervangen door: Alle stembiljetten die zich in de stembus bevonden, zijn daarin teruggedaan.

  ^ [34]
 35. Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst, voordat de stembus zou worden geopend, vervalt onderdeel c.

  ^ [35]
 36. Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst, nadat de stembus is geopend, vervalt deze alinea.

  ^ [36]
 37. Optioneel

  ^ [37]
 38. Optioneel

  ^ [38]
 39. Optioneel

  ^ [39]
 40. Optioneel

  ^ [40]
 41. In geval de stemming na schorsing is hervat, hierna te vermelden: De zegels van de stembus die bij de geschorste stemming is gebruikt en vóór de aanvang van de hervatte stemming door de burgemeester aan het stembureau ter beschikking is gesteld, zijn bij onderzoek geschonden/ongeschonden bevonden.

  ^ [41]
 42. Bij hervatte zitting worden alle in dit en de volgende punten op te nemen gegevens van beide zittingen samengevat.

  ^ [42]
 43. Indien het een stemming betreft die is geschorst, wordt deze zin vervangen door: Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken zijn de stembussen geopend.

  ^ [43]
 44. Indien het een stemming betreft die is geschorst, wordt ’stembus’ vervangen door: stembussen.

  ^ [44]
 45. Indien de stemopneming in een briefstembureau buiten Nederland gemeten naar Nederlandse tijd eerder aanvangt dan in Nederland of een briefstembureau in Den Haag vóór 21:00 uur de stemopneming aanvangt wordt de zinsnede ‘De voorzitter heeft medegedeeld’ vervangen door: Het stembureau heeft vastgesteld.

  ^ [45]
 46. Dit overzicht wordt per lijst opgenomen.

  ^ [46]
 47. Dit overzicht wordt per lijst opgenomen.

  ^ [47]
 48. Dit overzicht wordt per lijst opgenomen.

  ^ [48]
 49. Dit overzicht wordt per lijstengroep in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [49]
 50. Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [50]
 51. Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring c.q. het stel vermeld.

  ^ [51]
 52. Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [52]
 53. Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring c.q. het stel vermeld.

  ^ [53]
 54. Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijst in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [54]
 55. Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring c.q. het stel vermeld.

  ^ [55]
 56. Indien het centraal stembureau bij het opmaken van de uitslag van de verkiezing op grond van artikel P 21 van de Kieswet tot een nieuwe opneming van stembiljetten besluit, dient dit besluit in het proces-verbaal te worden vermeld. In dat geval dient voorts te worden vermeld dat de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 9 van de Kieswet geschonden of ongeschonden zijn bevonden en zijn geopend en dat de inhoud van de pakken is vergeleken met de processen-verbaal van de stembureaus. Bij de nieuwe opneming wordt model N 10-1 of N 10-2 gebruikt. Voordat de uitslag van de verkiezing aan de in de zittingsruimte aanwezige kiezers wordt bekendgemaakt, wordt hun het resultaat van de vergelijking meegedeeld.

  ^ [56]
 57. Dit overzicht wordt per lijst opgenomen.

  ^ [57]
 58. Dit overzicht wordt per lijst in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [58]
 59. Indien het aantal te verdelen zetels 19 of meer bedraagt.

  ^ [59]
 60. indien het aantal te verdelen zetels minder dan 19 bedraagt.

  ^ [60]
 61. Indien een loting ingevolge P 15 van de Kieswet heeft plaatsgehad, wordt dit hier vermeld.

  ^ [61]
 62. Indien het centraal stembureau bij het opmaken van de uitslag van de verkiezing op grond van artikel P 21 van de Kieswet tot een nieuwe opneming van stembiljetten besluit, dient dit besluit in het proces-verbaal te worden vermeld. In dat geval dient voorts te worden vermeld dat de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 9 van de Kieswet geschonden of ongeschonden zijn bevonden en zijn geopend en dat de inhoud van de pakken is vergeleken met de processen-verbaal van de stembureaus. Bij de nieuwe opneming wordt model N 10-1 of N 10-2 gebruikt.

  Voordat de uitslag van de verkiezing aan de in de zittingsruimte aanwezige kiezers wordt bekendgemaakt, wordt hun het resultaat van de vergelijking meegedeeld.

  ^ [62]
 63. Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien de kandidatenlijst niet voor alle provincies wordt ingeleverd, aangeven voor welke provincie(s) de inlevering geschiedt.

  ^ [63]
 64. Kruis aan wat van toepassing is. Zie toelichting bij de punten 5, 6, 7 en 8.

  ^ [64]
 65. Let op: het is niet verplicht het woonadres te vermelden! U kunt ook een ander correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer – vermelden, zoals b.v. die van het partijkantoor.

  ^ [65]
 66. Vermelding van uw woonplaats is verplicht. Vermelding van uw adres en postcode is niet verplicht.

  ^ [66]
 67. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd.

  ^ [67]
 68. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd

  ^ [68]
 69. De gemachtigden van de desbetreffende groeperingen kunnen te zamen één formulier invullen maar kunnen dat ook ieder afzonderlijk doen.

  ^ [69]
 70. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd

  ^ [70]
 71. Vermelding van uw woonplaats is verplicht. Vermelding van uw adres en postcode is niet verplicht.

  ^ [71]
 72. Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien de kandidatenlijst niet voor alle provincies is ingeleverd of indien de kandidaat niet instemt met zijn kandidaatstelling voor een of meer provincies waarvoor de lijst is ingeleverd, moet specifiek worden aangeven voor welke provincie(s) waarvoor de lijst is ingeleverd de kandidaat instemt met zijn kandidaatstelling.

  ^ [72]
 73. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd voor de provincie.

  ^ [73]
 74. In alle andere gevallen kan de kandidaat geen gemachtigde aanwijzen. Lees de toelichting of u een gemachtigde moet / mag aanwijzen.

  ^ [74]
 75. Let op: het is niet verplicht het woonadres te vermelden! U kunt ook een ander correspondentieadres – niet zijnde een postbusnummer – vermelden, zoals b.v. die van het partijkantoor.

  ^ [75]
 76. Op de achterzijde dient zoveel malen de handtekening van de voorzitter van de staten te worden gedrukt dat zij, hoe het stembiljet ook wordt gevouwen, geheel of ten dele zichtbaar blijft. Op de achterzijde wordt voorts de naam van de provincie gedrukt.

  ^ [76]
 77. Boven elke lijst dient het nummer en, in voorkomend geval, onder het nummer de aanduiding van de politieke groepering te worden vermeld. De kandidaten worden vermeld op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde als ze op de kandidatenlijst voorkomen, met weglating van het adres en de geboortedatum. De kandidaten worden per lijst doorlopend genummerd.

  ^ [77]
 78. De lijsten dienen om en om in te springen. Tussen de lijsten dient ruimte te worden gelaten. Indien op een lijst meer dan vijftig namen zijn geplaatst, mogen de namen van de kandidaten op de eenenvijftigste en volgende plaats worden vermeld aan de voet van de volgende kolom. In dat geval dienen boven die kolom het nummer van de lijst en de eventuele aanduiding van de politieke groepering te worden geplaatst. Bovendien wordt in dat geval boven de naam van de eerste kandidaat van die kolom het woord ‘vervolg’ geplaatst. De lijsten dienen in één rij te worden geplaatst of in meer rijen onder elkaar. In laatstbedoeld geval dienen de rijen zo te worden geplaatst dat tussen de langste lijst van een rij en de lijstnummers van de volgende rij ruimte wordt gelaten.

  ^ [78]
 79. Indien zich het geval, bedoeld in artikel T 6, tweede en derde lid, van de Kieswet heeft voorgedaan, wordt dit hier vermeld.

  ^ [79]
 80. Dit overzicht wordt per lijstengroep in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [80]
 81. Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [81]
 82. Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [82]
 83. Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de provincie c.q. het stel vermeld.

  ^ [83]
 84. Dit overzicht wordt per lijst onderscheidenlijk stel gelijkluidende lijsten in het proces-verbaal opgenomen.

  ^ [84]
 85. Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met de provincie c.q. het nummer van het stel vermeld.

  ^ [85]
 86. Hier het toepasselijke gedeelte uit model P 22-1 of model P 22-2 overnemen.

  ^ [86]
 87. Indien het geval, bedoeld in artikel V 2, tweede lid, van de Kieswet zich voordoet, vervalt deze alinea en wordt onder ‘Overwegende’ de volgende tekst als eerste alinea opgenomen: dat ......., wonende te ....... niet binnen de termijn, gesteld in artikel V 2, eerste lid, van de Kieswet, heeft meegedeeld dat hij zijn / zij haar benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de Eerste Kamer der Staten-Generaal / provinciale staten van ....... / de raad van de gemeente ....... / de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... aanneemt, zodat hij/zij geacht wordt de benoeming niet aan te nemen;

  ^ [87]
 88. Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring of de naam van de provincie vermeld

  ^ [88]
 89. Indien het geval, bedoeld in artikel W 3 of W 4, eerste lid, van de Kieswet, zich voordoet, worden de woorden ‘artikel W 1 van de Kieswet’ vervangen door ‘de artikelen W 1 en W 3 van de Kieswet’ onderscheidenlijk ‘de artikelen W 1, W 3 en W 4, eerste lid, van de Kieswet’.

  ^ [89]
 90. Indien dit besluit betrekking heeft op de vervulling van een vacature in de gemeenteraad/eilandsraad, worden in deze alinea de woorden ‘Gezien’ tot en met ‘mededeling’ vervangen door: Overwegende dat te zijner kennis is gekomen. In dat geval worden in deze alinea tevens de woorden ‘van dat orgaan’ vervangen door: van de raad van de gemeente ......./ van de eilandsraad van het openbaar lichaam ........ Indien dit besluit betrekking heeft op de vervulling van een vacature in het Europees Parlement worden de woorden ‘van dat orgaan’ vervangen door: van het Europees Parlement.

  ^ [90]
 91. Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring of de naam van de provincie vermeld.

  ^ [91]
 92. Indien het geval, bedoeld in artikel W 3 of W 4, eerste lid, van de Kieswet, zich voordoet, worden de woorden ‘artikel W 1 van de Kieswet’ vervangen door ‘de artikelen W 1 en W 3 van de Kieswet’ onderscheidenlijk ‘de artikelen W 1, W 3 en W 4, eerste lid, van de Kieswet’.

  ^ [92]
 93. Indien dit besluit betrekking heeft op de vervulling van een vacature in de gemeenteraad/eilandsraad, worden in deze alinea de woorden ‘Gezien’ tot en met ‘mededeling’ vervangen door: Overwegende dat te zijner kennis is gekomen. In dat geval worden in deze alinea tevens de woorden ‘van dat orgaan’ telkens vervangen door: van de raad van de gemeente ....... / van de eilandsraad van het openbaar lichaam ....... Indien dit besluit betrekking heeft op de vervulling van een vacature in het Europees Parlement worden de woorden ‘van dat orgaan’ vervangen door: van het Europees Parlement.

  NB: Tijdelijk ontslag is niet mogelijk voor leden van het Europees Parlement.

  ^ [93]
 94. Indien de lijst onderscheidenlijk het stel gelijkluidende lijsten deel uitmaakt van een lijstengroep, wordt hier het nummer van die lijstengroep met het nummer van de kieskring of de naam van de provincie vermeld.

  ^ [94]
 95. Indien het geval, bedoeld in artikel W 3 of W 4, eerste lid, van de Kieswet, zich voordoet, worden de woorden ‘artikel W 1 van de Kieswet’ vervangen door ‘de artikelen W 1 en W 3 van de Kieswet’ onderscheidenlijk ‘de artikelen W 1, W 3 en W 4, eerste lid, van de Kieswet’.

  ^ [95]
 96. Ingeval van tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte wordt hieraan toegevoegd: ‘tot en met ............... (datum)’.

  Op grond van artikel X 10, derde lid, van de Kieswet herleeft het lidmaatschap van het lid aan wie tijdelijk ontslag is verleend, van rechtswege met ingang van de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag. Verlenging van het tijdelijke ontslag vergt een nieuw besluit.

  ^ [96]
 97. Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

  ^ [97]
 98. Onderstaande tabel invullen.

  ^ [98]
 99. Onderstaande tabel invullen.

  ^ [99]
Terug naar begin van de pagina