Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. verhoging tarieven)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 23 november 2010 tot van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 5 oktober 2010, nr. 5667105/10/6;

Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 257b van het Wetboek van Strafvordering en artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 8 november 2010, nr. W03.10.0481/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 november 2010, nr. 5675232/10/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Een wijziging in de hoogte van de sanctie heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 2010

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zesentwintigste november 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina