Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL goedkeuringen Kernenergiewet 2010

[Regeling vervallen per 27-06-2012.]
Geldend van 02-12-2010 t/m 26-06-2012

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2010, nr. WJZ/10167321, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL betreffende goedkeuringen Kernenergiewet 2010 (Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL goedkeuringen Kernenergiewet 2010)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Agentschap NL;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 27-06-2012]

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend om goedkeuringen te verlenen krachtens de artikelen 21, tweede lid, onder d, 23, derde lid, onder c en 26, eerste lid, onder a, van het Besluit stralingsbescherming, voor typen ioniserende straling uitzendende toestellen en ingekapselde bronnen.

Artikel 2

[Vervallen per 27-06-2012]

  • 1 Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

  • 2 Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt tevens machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die door de algemeen directeur Agentschap NL is genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 27-06-2012]

De algemeen directeur Agentschap NL kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 27-06-2012]

Het krachtens mandaat en machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

[Vervallen per 27-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 november 2010.

Artikel 7

[Vervallen per 27-06-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL goedkeuringen Kernenergiewet 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina