Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines

[Regeling vervallen per 18-02-2014.]
Geldend van 27-11-2010 t/m 17-02-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 november 2010, nr. DGM/K&L2010028237, tot wijziging van de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2010/26/EU van de Europese Commissie van 31 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 86) en artikel 5, vierde lid, van het Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 18-02-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines.]

Artikel II

[Vervallen per 18-02-2014]

De wijzigingen, door richtlijn nr. 2010/26/EU van de Europese Commissie van 31 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 86) aangebracht in de bijlagen I, II, III, V en XIII van genoemde richtlijn 97/68/EG, gaan voor de toepassing van het bepaalde in het Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines en de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines gelden met ingang van 31 maart 2011, doch kunnen worden toegepast vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 18-02-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2010

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina