Regeling voorschriften erkenning Wvkl

[Regeling vervallen per 29-04-2017.]
Geldend van 02-12-2010 t/m 28-04-2017

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2010, nr. GMT/MVG 3028061, houdende voorschriften voor een erkenning als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Regeling voorschriften erkenning Wvkl)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering vanRichtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen(PB L 294) en artikel 9, vierde lid, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-04-2017]

Voor het verkrijgen van een erkenning als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal voldoet een instelling aan bijlage I bij Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (PB L 294).

Artikel 2

[Vervallen per 29-04-2017]

  • 1 Een wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

  • 2 Het totstandkomen van de wijzigingsrichtlijn, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 29-04-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 29-04-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorschriften erkenning Wvkl.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina