Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadstoezicht Almelo BV 2010

[Regeling vervallen per 26-11-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 25-11-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 november 2010, nr. 5674331/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Stadstoezicht Almelo BV in het domein Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van Stadstoezicht Almelo BV van 22 oktober 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Twente en van de hoofdofficier van justitie te Almelo;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-11-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 26-11-2015]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver Toezicht en Veiligheid/Controleur openbare ruimte, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 26-11-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 26-11-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 26-11-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 26-11-2015]

  • 1 De directeur van Stadstoezicht Almelo BV, brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 26-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 26-11-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadstoezicht Almelo BV 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina