Machtigingsbesluit directeur FIOM

Geldend van 25-11-2010 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 november 2010, nr. DSS5670823, houdende verlening van machtiging aan de directeur van de Stichting Ambulante FIOM tot het verlenen van inzage als bedoeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie van de bij Koninklijke Saan Archiefbeheer B.V. ondergebrachte adoptiedossiers welke hebben toebehoord aan de voormalige Stichting Flash alsmede het verrichten van administratieve handelingen die daarmee verband houden (Machtigingsbesluit directeur FIOM)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van de Stichting Ambulante FIOM te ’s-Hertogenbosch wordt machtiging verleend tot het verlenen van inzage en het verschaffen van afschrift van bescheiden als bedoeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie van in de bij Koninklijke Saan Archiefbeheer B.V. ondergebrachte adoptiedossiers. De directeur van de Stichting Ambulante FIOM wordt tevens gemachtigd tot het verrichten van met de inzage verband houdende administratieve handelingen.

Artikel 2

De directeur van de Stichting Ambulante FIOM wordt toegestaan de machtiging door te verlenen aan rechtstreeks onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina