Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL Kernenergiewet 2010

[Regeling vervallen per 27-06-2012.]
Geldend van 24-11-2010 t/m 26-06-2012

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 november 2010, nr. WJZ/10167723, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL betreffende aangelegenheden op grond van de Kernenergiewet (Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL Kernenergiewet 2010)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 27-06-2012]

De in dit besluit verleende mandaat en machtiging zijn niet van toepassing op inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen of inrichtingen waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen werden opgeslagen, te ontmantelen, of aan tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die daarmee technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in de onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen en met betrekking tot welke installaties een vergunning krachtens de wet is verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 27-06-2012]

 • 1 Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend om te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder a, van de wet, voor het vervoeren, voorhanden hebben, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van splijtstoffen en ertsen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een aanvraag om een vergunning voor:

  • a. het vervoeren van splijtstoffen of ertsen op grond van een speciale regeling;

  • b. het vervoeren, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van:

   • 1°. splijtstofstaven, splijtstofelementen of warmteproducerend verglaasd opwerkingsafval van en naar Nederlandse inrichtingen, als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet en soortgelijke inrichtingen in het buitenland;

   • 2°. uranium targets in verband met de productie van radiofarmaca.

Artikel 4

[Vervallen per 27-06-2012]

 • 1 Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend om te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet, voor het bereiden, vervoeren, voorhanden hebben, toepassen, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van radioactieve stoffen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een aanvraag om een vergunning voor het vervoeren van radioactieve stoffen op grond van een speciale regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 27-06-2012]

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend om te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 23 van het Besluit stralingsbescherming voor het verrichten van handelingen met de in dat artikel bedoelde toestellen.

Artikel 6

[Vervallen per 27-06-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 27-06-2012]

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend om ontheffingen te verlenen krachtens de artikelen 31, derde lid, en 123, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, van de controle- en administratieplicht voor aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radioactieve stoffen zijn toegevoegd en van de in paragraaf 3.3 van het Besluit stralingsbescherming genoemde voorschriften voor toestellen en radioactieve stoffen en van de administratieplicht voor en de eisen aan de administratie van handelingen met radioactieve stoffen en toestellen.

Artikel 8

[Vervallen per 27-06-2012]

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt machtiging verleend om een oordeel te vormen als bedoeld in artikel 45, onder c en d, van het Besluit stralingsbescherming, dat het belang van de toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer, niet opweegt tegen de daaraan verbonden bezwaren, en indien al eerder vergunning voor een toestel van hetzelfde type met betrekking tot dezelfde plaats is verleend, niet te verwachten is dat door gebruikmaking van de gevraagde vergunning meer schade kan ontstaan dan bij de eerder verleende vergunning in aanmerking is genomen.

Artikel 9

[Vervallen per 27-06-2012]

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt machtiging verleend om een mededeling in de Staatscourant te doen als bedoeld in artikel 47, derde lid, van het Besluit stralingsbescherming, van de besluiten op aanvragen van vergunningen met betrekking tot de totstandkoming waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is.

Artikel 10

[Vervallen per 27-06-2012]

Artikel 11

[Vervallen per 27-06-2012]

Artikel 12

[Vervallen per 27-06-2012]

 • 1 Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend om een oordeel te vormen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder d, van het Besluit detectie radioactief besmet schroot, of de financiële zekerheid voldoende waarborg biedt dat de kosten van verwijdering van radioactief besmet schroot van de inrichting zijn gedekt, en om een hoger of een lager bedrag voor de financiële zekerheid te verlangen, als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Besluit detectie radioactief besmet schroot.

 • 2 Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend om ontheffingen te verlenen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling detectie radioactief besmet schroot van de voorschriften met betrekking tot detectieapparatuur, de wijze van meten en de omstandigheden waaronder de metingen worden verricht en van de voorschriften met betrekking tot de registratie van meetgegevens.

Artikel 13

[Vervallen per 27-06-2012]

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt machtiging verleend om mededelingen te doen als bedoeld in artikel 15 van het Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981, welke bijdrage betrokkene is verschuldigd, op welke wijze betaling van de bijdrage kan plaatsvinden en binnen welke termijn deze dient te geschieden, behalve voor een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet.

Artikel 14

[Vervallen per 27-06-2012]

 • 1 Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 en 12.

 • 2 Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt tevens machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die door de algemeen directeur Agentschap NL is genomen.

Artikel 15

[Vervallen per 27-06-2012]

De algemeen directeur Agentschap NL kan voor de aangelegenheden waarvoor hij krachtens dit besluit mandaat en machtiging heeft gekregen mandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 16

[Vervallen per 27-06-2012]

Het krachtens mandaat ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 18

[Vervallen per 27-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 november 2010.

Artikel 19

[Vervallen per 27-06-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL Kernenergiewet 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina