Tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-10-2013 t/m 30-06-2014

Tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2, aanhef en onderdeel a, 3 en 4, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel en voorwaarden

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 1 Subsidie wordt verstrekt om de kentekenhouder van een taxi tegemoet te komen in de kosten van de aanschaf van een boordcomputer.

  • 2 Voor elke door de kentekenhouder aangeschafte boordcomputer wordt op diens aanvraag eenmalig subsidie verstrekt indien:

Artikel 4. Aanvraag

[Vervallen per 01-07-2014]

Een aanvraag tot subsidie wordt na de activering van de boordcomputer ingediend op een daartoe door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld formulier.

Artikel 5. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-07-2014]

Aan de subsidievaststelling wordt de verplichting verbonden dat de taxi, aan welke de boordcomputer is gekoppeld, gedurende een periode van ten minste 12 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van activering van de boordcomputer, bedrijfsmatig uitsluitend wordt gebruikt voor taxivervoer.

Artikel 6. Betaling

[Vervallen per 01-07-2014]

De betaling van de subsidie vindt plaats binnen vier weken na de subsidievaststelling.

Artikel 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die:

    • a. op de vervaldatum nog in behandeling zijn, en

    • b. binnen twee maanden na de vervaldatum zijn ingediend, mits de boordcomputer voor die datum is geactiveerd.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina