Wijzigingsbesluit Arbeidstijdenbesluit vervoer (toevoeging ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel helikopters)

Geldend van 05-03-2011 t/m heden

Besluit van 5 november 2010, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de toevoeging van een ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel van helikopters

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juni 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/992, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 5:12, tweede lid, en 7:3 van de Arbeidstijdenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 2010, nr. W09.10.0268/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 1 november 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/1339, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Ontheffingen verleend op grond van artikel 4.9:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van dit besluit, worden vanaf dat tijdstip gelijkgesteld met een ontheffing verleend op grond van artikel 4.9:1, eerste lid, onder a, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, zoals dat luidt na inwerkingtreding van artikel I van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 november 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina