Instellingsbesluit Internationale Adviescommissie voor het programma COMMIT

[Regeling vervallen per 01-09-2011.]
Geldend van 20-11-2010 t/m 31-08-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 november 2010, nr. WJZ /10166669, houdende instelling van de Internationale Adviescommissie voor het programma COMMIT (Instellingsbesluit Internationale Adviescommissie voor het programma COMMIT)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Internationale Adviescommissie voor het programma COMMIT;

 • b. minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • c. programma COMMIT: het op 1 oktober 2009 ingediende voorstel voor ICT-innovatie om een bijdrage uit de enveloppe van het FES van 500 miljoen euro te bestemmen voor kennis, innovatie en onderwijs;

 • d. deelproject: een project dat in het kader van het programma COMMIT wordt uitgevoerd;

 • e. projectvoorstel: een voorstel voor een deelproject.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 Er is een Internationale Adviescommissie voor de beoordeling van deelprojecten behorende tot het programma COMMIT.

 • 2 De commissie heeft tot taak projectvoorstellen te beoordelen op:

  • a. de mate waarin het projectvoorstel bijdraagt aan internationale afstemming en samenwerking;

  • b. de maatschappelijke relevantie;

  • c. de mate waarin het projectvoorstel precompetitief onderzoek inhoudt.

 • 3 De in het tweede lid onder a tot en met c genoemde criteria wegen even zwaar.

 • 4 De commissie geeft bij haar advies tevens een indicatief bedrag aan voor de omvang van de bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking voor een deelproject.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 De commissie wordt ingesteld voor de duur van een jaar.

 • 2 De commissie bestaat uit zes leden.

 • 3 De leden worden door de minister benoemd en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden tot leden van de commissie benoemd:

  • a. de heer dr. H.A. Harwig, te Waalre, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof.dr. A. Del Bimbo, te Florence, Italië;

  • c. de heer prof.dr. M. Cosnard, te Parijs, Frankrijk;

  • d. de heer dr. S. Ristol Jorba, te Barcelona, Spanje;

  • e. de heer prof.dr. L. Soete, te Maastricht;

  • f. de heer prof.dr. L. Thiele, te Zürich, Zwitserland.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2011]

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 De commissie vergadert ten minste eenmaal.

 • 2 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 september 2011.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Internationale Adviescommissie voor het programma COMMIT.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 10 november 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina