Regeling meettarieven

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 november 2010, nr. WJZ/10167427, houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van elektriciteits- en gasnetten (Regeling meettarieven)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 40a van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 81e, tweede lid, van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Tarieven op basis van consumentenprijsindex

Artikel 1

  • 2 De inflatie is de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2

  • 2 De inflatie is de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 3 In afwijking van het eerste lid wordt het tarief, bedoeld in artikel 81e, eerste lid, van de Gaswet, dat een netbeheerder in het jaar 2012 in rekening brengt voor de meting van gas bij afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van die wet berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de tarieven van alle netbeheerders gezamenlijk, zoals die voor afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van die wet golden voor het jaar 2005, gecorrigeerd met de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex, berekend uit het quotiënt van deze prijsindex van augustus 2005 en die van augustus 2011.

§ 2. Tarieven op basis van kostenoriëntatie

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4a

  • 1 Ten behoeve van de toepassing van artikel 3, tweede lid, in enig jaar, stelt de Autoriteit Consument en Markt voor elk kalenderjaar vanaf 2011 tot en met het kalenderjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 3 het opgetreden verschil tussen de inkomsten uit de overeenkomstig artikel 1, eerste lid, vastgestelde tarieven en de kosten vast.

  • 2 Ten behoeve van de toepassing van artikel 4, tweede lid, in enig jaar, stelt de Autoriteit Consument en Markt voor elk kalenderjaar vanaf 2012 tot en met het kalenderjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 4 het opgetreden verschil tussen de inkomsten uit de overeenkomstig artikel 2, eerste of derde lid, vastgestelde tarieven en de kosten vast.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 november 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina