Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Enschede, domein I Openbare Ruimte 2010

[Regeling vervallen per 19-11-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 18-11-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 november 2010, nr. 5672782/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Enschede in het domein Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Enschede van 22 mei 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regionaal politiekorps Twente en van de hoofdofficier van justitie te Almelo.

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-11-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 19-11-2015]

De ambtenaren, werkzaam in de functie van apv-controleur, parkeercontroleur of handhaver openbare ruimte bij de gemeente Enschede zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 19-11-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland en voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 19-11-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 28 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-11-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 19-11-2015]

  • 1 De gemeente Enschede brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 19-11-2015]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de gemeente Enschede in de functie van apv-controleur, parkeercontroleur of handhaver openbare ruimte worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 19-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 19-11-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Enschede, domein I Openbare Ruimte 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina