Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES

[Regeling vervallen per 17-07-2012.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 16-07-2012

Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES

Artikel 1

[Vervallen per 17-07-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 17-07-2012]

  • 1 Indien de minister een verzoek om toestemming tot het beëindigen van een arbeidsovereenkomst ontvangt, stelt hij de betrokken werknemer in de gelegenheid binnen een door de minister te stellen termijn zijn mening over de door de werkgever opgegeven redenen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kennen te geven.

  • 2 De minister zendt uiterlijk binnen achtentwintig dagen na ontvangst van een verzoek de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder een verslag van het in het eerste lid bedoelde wederhoor, aan de commissie. Indien een kennisgeving als bedoeld in artikel 5 van de wet is gedaan, zendt de minister de daarop betrekking hebbende stukken alsmede het afvloeiingsplan, bedoeld in dat artikel, aan de commissie uiterlijk binnen twintig dagen nadat hij het afvloeiingsplan heeft ontvangen.

Artikel 3

[Vervallen per 17-07-2012]

  • 1 De commissie brengt binnen tien dagen na ontvangst van de stukken bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan de minister een schriftelijk en met redenen omkleed advies uit.

  • 2 Indien niet binnen deze termijn advies kan worden uitgebracht tengevolge van omstandigheden die dit onmogelijk maken, geeft de voorzitter van de betrokken commissie zulks schriftelijk, onder opgave van redenen, tijdig te kennen aan de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 17-07-2012]

Wanneer een commissie niet tot een éénstemmig advies geraakt, worden de verschillende standpunten aan de minister medegedeeld voor zover de leden van de commissie daarom verzoeken.

Artikel 5

[Vervallen per 17-07-2012]

  • 1 Elke commissie vergadert zo dikwijls als haar voorzitter zulks nodig oordeelt.

  • 2 De voorzitter bepaalt de plaats en het tijdstip van de vergadering. Hij stelt de agenda vast en opent, leidt en sluit de vergadering.

  • 3 De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris die door de minister wordt benoemd.

Artikel 6

[Vervallen per 17-07-2012]

  • 1 In een vergadering van een commissie kunnen geen besluiten worden genomen, indien niet tenminste één lid-vertegenwoordiger van de werknemers en één lid-vertegenwoordiger van de werkgevers aanwezig zijn.

  • 2 Alle beslissingen over uit te brengen adviezen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen beslist de stem van de voorzitter.

  • 3 Indien het in het eerste lid vermelde minimum aantal leden niet ter vergadering verschijnt, roept de voorzitter op korte termijn een nieuwe vergadering bijeen met dezelfde agenda, in welke vergadering besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 7

[Vervallen per 17-07-2012]

De minister stelt de vergoeding vast voor het bijwonen van vergaderingen van de commissies door de leden en de secretaris.

Artikel 8

[Vervallen per 17-07-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES.

Terug naar begin van de pagina