Regeling intrekking Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen, enz. en wijziging [...] aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen, enz.

Geldend van 17-11-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2010, nr. WJZ/237280 (8298), houdende intrekking van de Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen en de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’, verlaging van het budget van de Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen alsmede enkele wijzigingen van die laatste regeling en de Regeling op het specifiek cultuurbeleid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel I

  • 2 De bepalingen van de Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger en de vaststelling van de subsidie blijven van toepassing op subsidies die zijn verleend op grond van die regeling en nog niet zijn vastgesteld.

Artikel II

  • 2 De bepalingen van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger en de vaststelling van de subsidie blijven van toepassing op subsidies die zijn verleend op grond van die regeling en nog niet zijn vastgesteld.

Artikel V

  • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel IV, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel IV treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina