Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat in verband met de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling houdende wijziging van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat in verband met de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

De minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel II

  • 1 De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

  • 2 Op een subsidie die is verleend voor 1 januari 2011 op basis van een subsidieprogramma dat voor de inwerkingtreding van deze regeling is vastgesteld en inwerking getreden, blijft de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat van toepassing zoals deze gold voor 1 januari 2011.

  • 4 Een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in het derde lid met een subsidiebedrag boven de € 25.000,– bevat tevens het maximale percentage van het totale voorschot.

  • 5 Op een subsidie die is verleend voor 1 januari 2011 kan op verzoek van de subsidieontvanger artikel I, onderdeel N, voorzover het artikel 44, vierde lid betreft, van toepassing worden verklaard door een wijziging van de beschikking tot subsidieverlening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina