Vrijstelling verbod Vectomax, Vectobac en Aqua-K-Othrine voor de bestrijding van [...] (Aedes Atropalpus), en de Gelekoortsmug (Aedes Aeqypti)

[Regeling vervallen per 14-03-2011.]
Geldend van 15-11-2010 t/m 13-03-2011

Vrijstelling verbod Vectomax, Vectobac en Aqua-K-Othrine voor de bestrijding van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), de rots-poelmug (Aedes Atropalpus), en de Gelekoortsmug (Aedes Aeqypti)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 oktober 2010 tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van biociden op basis van de werkzame stoffen bacillus thuringiensis israeliensis en bacillus sphaericus in het middel Vectomax en Vectobac en deltamethrin in het middel Aqua-K-Othrine in verband met de bestrijding van de larven en adulten van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), de rots-poelmug (Aedes Atropalpus), en de Gelekoortsmug (Aedes Aeqypti);

Gelet op artikel 65, eerste, derde en vierde lid, en de artikelen 19 en 20 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-03-2011]

In verband met de bestrijding van de larven en adulten van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), de rots-poelmug (Aedes Atropalpus), en de Gelekoortsmug (Aedes Aeqypti), wordt vrijstelling verleend van:

  • het verbod, bedoeld in de artikelen 19 en 20 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tot het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van de biocide Vectomax en Vectobac, op basis van de werkzame stoffen bacillus thuringiensis israeliensis en bacillus sphaericus, en de biocide Aqua-K-Othrine, op basis van de werkzame stof deltamethrin, ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), de rots-poelmug (Aedes Atropalpus), en de Gelekoortsmug (Aedes Aeqypti).

Artikel 2

[Vervallen per 14-03-2011]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik van Vectomax, Vectobac en Aqua-K-Othrine als biocide voor de bestrijding van de larven en adulten van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), de rots-poelmug (Aedes Atropalpus), en de Gelekoortsmug (Aedes Aeqypti) in het kader van de gecoördineerde bestrijdingsactie onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke gestart is naar aanleiding van de eerste vondsten van bovengenoemde muggensoorten in Noord Brabant op 22 juli 2010, op door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen terreinen:

  • wat betreft het middel Vectomax en Vectobac: kunstmatige waterpartijen, zoals in de buitenlucht opgeslagen autobanden, waar stilstaand water in kan staan en natuurlijke breedingsites;

  • wat betreft het middel Aqua-K-Othrine: op de aangewezen locaties en in de omgeving met een straal van 200 meter rondom deze locaties.

Artikel 3

[Vervallen per 14-03-2011]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, verbonden.

Artikel 4

[Vervallen per 14-03-2011]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 5

[Vervallen per 14-03-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod Vectomax, Vectobac en Aqua-K-Othrine voor de bestrijding van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), de rots-poelmug (Aedes Atropalpus), en de Gelekoortsmug (Aedes Aeqypti).

Artikel 6

[Vervallen per 14-03-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 5 november 2010

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage

[Vervallen per 14-03-2011]

Voorschriften en beperkingen

[Vervallen per 14-03-2011]

Vectobac

[Vervallen per 14-03-2011]

Het middel mag alleen worden toegepast met handschoenen.

Vectomax

[Vervallen per 14-03-2011]

V35-NL: Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

S 36: Draag geschikte handschoenen.

Aqua-K-Othrine

[Vervallen per 14-03-2011]

R-zinnen

R36/37/38

Irriterend voor ogen, luchtwegen en de huid

S-zinnen

S23

Spuitnevel niet inademen.

 

S36/37

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

 

S42b

Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen (juiste term(en) aan te geven door de fabrikant).

 

S46

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Milieuvoorschiften

[Vervallen per 14-03-2011]

  • Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via drift leidt tot blootstellling van oppervlaktewater.

  • Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via afspoeling van verhard of onverhard oppervlak leidt tot blootstellling van oppervlaktewater.

  • Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.

Terug naar begin van de pagina