Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009

Geldend van 21-11-2009 t/m 12-11-2010

Regeling van de hoofdofficieren van justitie Maastricht en Roermond houdende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de regionaal directeur bedrijfsvoering.

De hoofdofficier van Justitie van Maastricht en,De hoofdofficier van Justitie van Roermond;

Overwegende dat bij besluit van 18 december 2009 , nummer PaG/14389 het mandaat, de volmacht en de machtiging verleend aan de voorzitter van het Bestuur, is geregeld;

Dat de regionaal directeur bedrijfsvoering specifieke taken en verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de bedrijfsvoering;

Dat er aanleiding is om de regionaal directeur bedrijfsvoering mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om zijn taken uit te kunnen oefenen;

Dat de regeling van mandaat, volmacht en machtiging ertoe dient om de (regionale) samenwerking te faciliteren en de voorzitter van het Bestuur en de regionaal directeur bedrijfsvoering – samen met de hoofdofficieren van justitie – de mogelijkheid te geven om aan die regionale samenwerking inhoud en vorm te geven;

Gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie en de Mandaatregeling beheer openbaar ministerie en het Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009;

Gezien het advies van de ondernemingsraad van 21 juli 2010;

Besluiten:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 1. Definities

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 1. Definities

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1) Ambtenaren: de rechterlijke en niet rechterlijke ambtenaren aangesteld bij de arrondissementsparketten Maastricht en Roermond;

 • 2) Bedrijfsvoering: de dienstverlening op het terrein van personeel, informatie, organisatie, formatie, bedrijfsvoeringsadministratie, aanschaffingen, huisvesting en communicatie gericht op het realiseren van de taken en doelen van de organisatie, het signaleren en adviseren over de (interne) sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen en het faciliteren van de planning en controll cyclus;

 • 3) Bestuur: het Bestuur van de Regio bestaande uit de hoofdofficieren van justitie, de regionaal plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering;

 • 4) College: het College van procureurs-generaal;

 • 5) Machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, die betrekking hebben op het openbaar ministerie;

 • 6) Mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen die betrekking hebben op het openbaar ministerie;

 • 7) Minister: de minister van justitie;

 • 8) Niet rechterlijk ambtenaar: de rijksambtenaren en de politieambtenaren;

 • 9) Politieambtenaren: de ambtenaren die werkzaam zijn bij de rijksrecherche krachtens een aanstelling op grond van het besluit algemene rechtspositie politie;

 • 10) Rechterlijk ambtenaar: de in de Wet op de rechterlijke organisatie als zodanig aangeduide ambtenaren;

 • 11) Regionaal directeur bedrijfsvoering: de directeur bedrijfsvoering van het arrondissementsparket te Maastricht;

 • 12) (Regionaal) managementteam: het managementteam bestaande uit de hoofdofficieren van justitie, de regionaal plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, de directeur bedrijfsvoering en de regionale afdelingshoofden;

 • 13) Rijksambtenaren: de ambtenaren die zijn aangesteld bij de arrondissementsparketten Maastricht en Roermond op grond van het Algemeen rijksambtenarenreglement;

 • 14) Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op het openbaar ministerie;

 • 15) Voorzitter Bestuur: de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Maastricht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 2. De bevoegdheden

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 2. De bevoegdheden van de regionaal directeur bedrijfsvoering

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Paragraaf 3. De voorwaarden

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 3. Voorwaarden verbonden aan het uitoefenen van het mandaat, volmacht en machtiging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1) De regionaal directeur bedrijfsvoering is gehouden bij het uitoefenen van bevoegdheden de verplichting na te leven tot het vaststellen van de hoofdlijnen van arbeidsomstandighedenbeleid gericht op het bevorderen van een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het welzijn van de binnen zijn gezagsbereik werkzame ambtenaren in verband met de arbeid.

 • 2) Van het beheer-, budget- en personeelsmandaat zijn uitgesloten:

 • 3) Van het beheer-, budget-, personeelsmandaat wordt gebruik gemaakt met inachtneming van:

  • a) de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b) de Comptabiliteitswet;

  • c) de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele regels zoals die gelden in de sector rijk, de sector rechterlijke macht of de sector politie;

  • d) de algemeen geldende regels zoals die binnen het openbaar ministerie gelden, en;

  • e) de specifieke beleidsregels zoals die gelden binnen de regio OM-Limburg.

 • 4) De regionaal directeur bedrijfsvoering legt over het gevoerde bedrijfsvoeringbeleid en het gevoerde beheer verantwoording af aan de voorzitter van het Bestuur.

 • 5) De regionaal directeur bedrijfsvoering is gehouden schriftelijke beslissingen die op grond van zijn budgetmandaat, organisatie en formatiemandaat, beheermandaat, personeelsmandaat en mandaat arbeidsomstandigheden worden genomen, als volgt te ondertekenen:

  ‘De Minister van Justitie’

  ‘namens deze,’

  ‘naam ondertekenaar’

  ‘directeur bedrijfsvoering’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 4. Beslissingen op bezwaar en beroep

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 4. Beslissingen op bezwaar en beroep

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1) De hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Maastricht beslist op een bezwaar of een beroep dat is gericht tegen een beslissing die is genomen door de regionaal directeur bedrijfsvoering, alsmede op een daarmee verband houdend verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover betrekking hebbend op de rijksambtenaren werkzaam binnen bedrijfsvoering.

 • 2) De hoofdofficier van justitie beslist op een bezwaar of een beroep dat is gericht tegen een beslissing die is genomen door de regionaal directeur bedrijfsvoering, alsmede op een daarmee verband houdend verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover betrekking hebbend op de ambtenaren met uitzondering van de rijksambtenaren als bedoeld in artikel 4, eerste lid.

 • 3) De regionaal directeur bedrijfsvoering beslist op een bezwaar dat is gericht tegen een beslissing die is genomen op grond van een door hem verleend ondermandaat, alsmede op een daarmee verband houdend verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 5. Verlenen van ondermandaat

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 5. Ondermandaat

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1) De regionaal directeur bedrijfsvoering wordt toegestaan – met de nadrukkelijke instemming van de voorzitter van het Bestuur – ondermandaat te verlenen en de aan hem toegekende volmacht en machtiging door te geven aan onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2) Het krachtens dit artikel verleende ondermandaat en de doorgegeven machtiging en volmacht kunnen één hiërarchisch niveau verder worden doorgegeven.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 20 november 2009.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 7

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Met dit besluit komen alle eerdere mandaatbesluiten van de hoofdofficieren van de arrondissementsparketten Maastricht en Roermond aan de regionaal directeur bedrijfsvoering te vervallen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Artikel 8

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Maastricht, 29 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofdofficier van justitie

,

J.M. Penn-te Strake

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofdofficier van justitie

,

P.J.D.J. Muijen

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 17687, datum inwerkingtreding 13-11-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot 20-11-2009.

Terug naar begin van de pagina